PILNE!!! KONIECZNY PILNY PAKT O NIEAGRESJI I UTWORZENIE EUROPEJSKIEGO KORYTARZA POKOJU!

Ileż to wojen, cierpień i śmierci doznała Europa i jej mieszkańcy na wskutek bezwzględnej polityki agresywnych państw, zakulisowych rozgrywek służb czy syjonistyczno-masońskich machlojek. Czy wkrótce dojdzie do następnej wojny w Europie? Wszystko na to wskazuje! Czy Europejczycy jeszcze nie wyciągnęli wniosków z poprzednich wojen? Państwa europejskie tak jak członkowie rodziny, powinny już były poznać się na tyle dobrze, że wiedzą które państwa pragną pokojowej egzystencji a które dążą wiecznie do podbojów wstrzynając wojny powodujące zniszczenia, cierpienia, głód i śmierć! Zastopujmy kolejną szykującą się w Europie wojnę! CZAS NA POLSKĄ POKOJOWĄ INICJATYWĘ MIĘDZYNARODOWĄ! Jeśli chcemy być poważnie traktowani na arenie międzynarodowej jako państwo to zacznijmy poważnie działać i zachowywać się jak państwo suwerenne!

Rząd polski na czele z Prezydentem powinien natychmiast wystąpić z inicjatywą utworzenia EUROPEJSKIEGO KORYTARZA POKOJU poprzez zachęcenie do podpisania (przygotowanego poniżej) paktu o nieagresji wszystkie państwa środkowo-europejskie które pragną żyć w zgodzie i w pokoju, nie zamierzające militarnych podbojów terytorialnych. Ten pakt powinien być podpisany w Krakowie na Wawelu jak najszybciej!

Treść paktu o nieagresji:

„Pakt o nieagresji – utworzenie Europejskiego Korytarza Pokoju.

My niżej podpisani reprezentanci suwerennych narodów Europy, w celu utrzymania w Europie pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszych państw deklarujemy przystąpienie do paktu o nieagresji mającego na celu utworzenie Europejskiego Korytarza Pokoju. W naszych działaniach będziemy się opierać na prawdzie, dobru człowieka i sprawiedliwości. Ustalamy zasadę współdziałania  międzynarodowego połączoną z zaniechaniem podziału Europy na strefy wpływów. Będziemy współdziałać na zasadach suwerenności i równości narodów. Rezygnujemy z działań militarnych mających na celu podboje terytorialne. W razie napadu militarnego na jedno z państw sygnatariuszy powyższego paktu o nieagresji, wszyscy pozostali sygnatariusze na prośbę państwa napadniętego, udzielą państwu napadniętemu (na zasadzie dobrowolności), wszelkiej pomocy na jaką ich stać. Jednocześnie zobowiązujemy się do wycofania własnych wojsk wysłanych na odsiecz do napadniętego kraju sygnatariusza po ustaniu działań wojennych. W czasie pokoju będziemy prowadzić wspólne działania międzynarodowe na polu edukacyjnym i informacyjnym.”

Do podpisania powyższego paktu o nieagresji powinny zostać zaproszone następujące państwa:

Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Białoruś, Mołdawia, Bułgaria, Słowacja, Czechy, Austria, Węgry, Rumunia, Włochy, Słowenia, Jugosławia, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Grecja, Turcja.

Zapraszam polskie władze do pilnego działania!

Teresa Garland

Powyższy arytkuł jest moją osobistą propozycją.

Annunci

ABORCJA czyli wojna polsko-polska o PRAWDĘ i o SPRAWIEDLIWOŚĆ!

Szanowni Państwo,

W ustawodastwie państwa absolutnie nie powinno być zapisów które dopuszczają przerywanie ciąży (czytaj dopuszczanie zabójstwa) pod takimi a takimi warunkami jak to jest teraz. Z punktu widzenia logiki prawnej to jest po prostu śmieszne, oprócz tego jest to po prostu niemoralne i niezgodne z najwyższym prawem czyli prawem naturalnym wyrytym w sumieniu każdego człowieka. Taka ustawa, takie prawo do zabijania daje „licencję na zabijanie” i nie jest godne cywilizowanego kraju. Obecny stan prawny w którym są wyspecyfikowane przypadki kiedy dzieci można zabijać to tak jakby ktoś wpisał w ustawie np.: „Dopuszcza się zabicie człowieka który jest kaleką, ma powyżej 65 lat, nie ma renty i nie ma za co żyć”. Dokładnie tak samo jest z obecną ustawą o przerywaniu ciąży. To są po prostu wolne żarty i niesłychana głupota ludzka. Przyszłe pokolenia będą się z nas śmiały że potrafiliśmy pisać tak idiotyczne i nielogiczne ustawy.

Wśród Polskiego społeczeństwa mamy problem z akceptacją NAUKI opartej na PRAWDZIE i z zastosowaniem faktycznych DOWODÓW NAUKOWYCH do egzekwowania SPRAWIEDLIWOŚCI!

Posłużę się przykładem słynnej aborcji, gdzie mamy problemy spójności poglądów w relacjach PRAWDA-NAUKA-CZŁOWIEK-SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Nauka potwierdza że życie ludzkie rozpoczyna się od chwili poczęcia, to czyż będziemy temu zaprzeczać? Czyż będziemy zaprzeczać NAUCE opartej na PRAWDZIE?

Ja myślę że problem aborcji sprowadza się tak naprawdę do problemu karania za aborcję, bo to że jest to zabójstwo, to nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Zabicie dziecka w łonie matki czyli aborcja, to pod względem faktycznych DOWODÓW NAUKOWYCH  jest tym samym jakby matka zabiła dziecko zaraz po urodzeniu. Więc to jest to samo. To zawsze ZABÓJSTWO jest.

Kwestią sporną natomiast może być wysokość kary. Ja w tej kwestii proponuję zastosowanie prawa precedensowego bez konkretnych zapisów ustawowych. Bo aborcja to jest bardzo delikatna materia i każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie. Trzeba wziąć pod uwagę odpowiedzialność kobiety i mężczyzny (sprawców ciąży i aborcji). Żadna normalna kobieta kochająca swojego partnera czy męża i mająca jego wsparcie, nie zabije swojego dziecka. Jeśli kobieta dokonała aborcji to musiała mieć ku temu WAŻNY powód.

Jeśli kobieta i mężczyzna nie chcą mieć dzieci to przecież istnieje cała masa zabezpieczających środków prewencyjnych (zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn) które można zastosować przed niechcianą ciążą (nie mówię o pigułce tzw. „po” bo to też może być aborcja). Ludzie uprawiajacy seks powinni być na tyle świadomi by wziąć na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki stosunku płciowego czyli spłodzenie dziecka. Jeśli jednak zdarzy się że spłodzą nieplanowanego potomka to zawsze takie dziecko powinno być urodzone i oddane do adopcji. Przecież jest wiele małżeństw które za wszelką cenę chciałoby mieć dzieci a z różnych powodów nie mogą ich mieć, z radością więc przyjmą dziecko w ramach adopcji. Oczywiście kobieta w ciąży musi mieć wtedy wsparcie ze strony państwa i możliwość bezbólowego rodzenia, aby nie cierpiała z powodu urodzenia dziecka  którego nie chce. Z tego co mi wiadomo to istnieją specjalne środki przeciwbólowe które mogą być kobietom podane przy porodzie.

Jeśli chodzi o przerywanie ciąży z powodu niepełnosprawności dziecka, to też powinno być zabronione. Niepełnosprawność dziecka może być skutkiem złamania prawa naturalnego przez dziadków lub rodziców. Na przykład z tego co gdzieś słyszałam  (informacja niepotwierdzona) to podobno najwięcej upośledzonych dzieci (podobno 25%) rodzi się w kręgach żydowskich z powodu braku „wymiany krwi” lub z powodu małżeństw w rodzinach. Jeśli rodzice pragną zdrowych dzieci to powinni uważać właśnie na to aby nie wiązać się z bliskimi członkami rodziny np. małżeństwa pomiędzy kuzynostwami itp. bo to może być ryzykowne. Jeśli rodzice pragną spłodzić zdrowe dzieci to powinni zadbać o swój stan psychiczny, powinni się odpowiednio zdrowo odżywiać, nie palić papierosów i nie pić alkoholu, nie stresować się nadmierną pracą w imię chciwości czy życia ponad stan kosztem własnego zdrowia. W dawnych czasach w niektórych kulturach, żeby spłodzić zdrowe dzieci, małżenstwa głodowały i wstrzymywały się ze stosunkiem przez jakiś czas.  Jeśli rodzice pragną zdrowych dzieci to nie powinni się zgadzać na podawanie dzieciom jakichkolwiek szczepionek czy szkodliwych antybiotków.

Powracajac do kwestii przerywania ciąży to w ustawodastwie państwa absolutnie nie powinno być zapisów które dopuszczają przerywanie ciąży (czytaj dopuszczanie zabójstwa) pod takimi a takimi warunkami jak to jest teraz. Z punktu widzenia logiki prawnej to jest po prostu śmieszne, oprócz tego jest to po prostu niemoralne i niezgodne z najwyższym prawem czyli prawem naturalnym wyrytym w sumieniu każdego człowieka. Taka ustawa, takie prawo do zabijania daje „licencję na zabijanie” i nie jest godne cywilizowanego kraju. Obecny stan prawny w którym są wyspecyfikowane przypadki kiedy dzieci można zabijać to tak jakby ktoś wpisał w ustawie np.: „Dopuszcza się zabicie człowieka który jest kaleką, ma powyżej 65 lat, nie ma renty i nie ma za co żyć”. Dokładnie tak samo jest z obecną ustawą o przerywaniu ciąży. To są po prostu wolne żarty i niesłychana głupota ludzka. Przyszłe pokolenia będą się z nas śmiały że potrafiliśmy pisać tak idiotyczne i nielogiczne ustawy.

Pozostawiam do przemyślenia wszystkim

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

Polska na rozdrożu! SOLIDARYZM i PERSONALIZM społeczny czy SOCJALIZM? Co wybiorą Polacy? WSPÓŁDZIAŁANIE czy WALKĘ?

SOLIDARYZM i PERSONALIZM społeczny czy SOCJALIZM? Konieczna pilna debata narodowa! To ostatni moment aby podjąć przełomową decyzję i przekierować nasz polityczny kurs na WOLNOŚĆ, STABILIZACJĘ, POKÓJ, DOBROBYT I BEZPIECZEŃSTWO!  Czy wykrzesimy z siebie jeszcze trochę odwagi i sięgniemy po te najwyższe dla człowieka dobra wprowadzając solidaryzm i personalizm społeczny zamiast poddawać się socjalizmowi?

Poniżej bardzo ważny fragment opisujący różnice pomiędzy solidaryzmem i personalizmem społecznym a socjalizmem:

„Podstawą ideologii socjalistycznej jest przekonanie, że źródłem życia społecznego są sprzeczności pomiędzy jednostkami i grupami społecznymi (czwarte prawo dialektyki marksowskiej), a najgłębszą ich przyczyną jest walka o byt – naczelne prawo przyrody. Dalszą konsekwencją tej tezy socjalizmu jest uznanie walki klas za naczelne prawo społeczne, naturalną konieczność. Walka klas nie jest, według socjalizmu, złem społecznym, przeciwnie, jest źródłem postępu (bez sprzeczności ustaje życie). Należy więc ją podtrzymywać i  pogłębiać.

Na zupełnie przeciwnym stanowisku stoi solidaryzm społeczny, który głosi z g o d n ość, więcej nawet, w s p ó l n o t ę   i n t e r e s ó w wszystkich jednostek w obrębie społeczności i wszystkich grup społecznych w obrębie narodu i państwa.

Jest niewątpliwym paradoksem, że zasada walki o byt, która podkreśla odrębność interesu indywidualnego, prowadzi ostatecznie do kolektywizmu, do całkowitego podporządkowania jednostki zbiorowości, do roztopienia się jednostek w zbiorowości, unicestwienia pierwiastków indywidualnych.

Natomiast zasada solidaryzmu, która głosi wspólnotę interesów indywidualnych, podkreśla mocno pierwiastki społeczne, łączy się w teoriach społecznych z filozofią personalistyczną, filozofią wysuwającą prymat osoby ludzkiej przed zbiorowością”  źródło: Katolicka Nauka Społeczna: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/

Szanowni Państwo,

Polska jako kraj i naród doszedł do ściany. Zostaliśmy postawieni pod murem. Albo poddamy się i zaakceptujemy narzucany nam w chwili obecnej SOCJALIZM, albo wzniesiemy się w górę przeskakując mur i wprowadzimy w Polsce SOLIDARYZM i PERSONALIZM społeczny.  Jesteśmy w bardzo krytycznym i delikatnym momencie historycznym. Lecz to jak zachowa się naród Polski w najbliższych miesiącach i jakie decyzje podejmie będzie miało decydujący wpływ na historię Polski i całego Świata w kolejnych wiekach. Polacy powinni wziąć odpowiedzialność za przyszłość własnego kraju i podjąć taką decyzję za którą nasi potomkowie nie będą nas przeklinać! Obręcz komunizmu wokół Polski się zamyka i wkrótce zamknie się też ostatnia szpara na wymknięcie się Polski z rąk czerwonego antyludzkiego potwora – komunizmu. Czy będziemy na tyle odważni aby przeskoczyć mur i wdrożyć w Polsce solidaryzm i personalizm społeczny promujący współpracę i współdziałanie czy dalej będziemy ze sobą walczyć wzajemnie się wyniszczając i osłabiając?

Czy zaczniemy w końcu ze sobą współpracować i współdziałać zamiast walczyć?

Polecam www.bastiondialogu.pl

Teresa Garland

p.s. powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją

CZY OPERATORZY KOMÓRKOWI W POLSCE ŁAMIĄ KONSTYTUCJĘ?

CZY OPERATORZY KOMÓRKOWI W POLSCE ŁAMIĄ KONSTYTUCJĘ?

Art.54 paragraf 1 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi: „Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.”

Art.54 paragraf 2 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi: „Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.”

Poniżej sms otrzymany od operatora ORANGE. Czy przypadkiem operator ORANGE nie łamie Konstytucji?

„Nazwa/Numer: 2334 Czas: 2018-07-11 12:25:29 Treść: W zwiazku z naruszeniem § 18 PKT 1.4 Regulaminu swiadczenia uslug – oferta na karte (www.orange.pl) ograniczamy świadczenie uslug”

Powyższy sms został wysłany na mój nr tel. 516897892 w dniu 11 lipca 2018r. W praktyce bez możliwości odblokowania, zablokowano mi możliwość korzystania z internetu, wysyłania smsów i dzwonienia, pomimo że opcja: „internet na kartę plus rozmowy telefoniczne bez limitu i smsy bez limitu” była opłacona przynajmniej do końca lipca 2018 roku.

Poniżej sms otrzymany dzień później od operatora PLAY. Czy przypadkiem operator PLAY nie łamie Konstytucji?

„Nazwa/Numer: Monitoring Czas: 2018-07-12 21:52:16 Treść: Wszystkie polaczenia wychodzace dla Twojego numeru zostaly zablokowane. Wiecej informacji uzyskasz dzwoniac na numer: +48790500500. Play”

Powyższy sms został wysłany na mój nr telefonu 791894991 w dniu 12 lipca 2018r. W praktyce zablokowano mi możliwość korzystania z internetu, wysyłania smsów i dzwonienia, pomimo że opcja: „internet na kartę plus rozmowy telefoniczne bez limitu i smsy bez limitu” była zakupiona i opłacona na 30 dni i uruchomiona w tym samym dniu tj.12 lipca!

Ku przestrodze zatem podaję te informacje i myślę że powinniśmy się zastanowić nad budową własnych odrębnych sieci komunikacyjnych, bo inaczej nie odzyskamy ani wolności ani suwerenności Polski kiedy odetną nam kanały komunikowania się.

Przed zablokowaniem mi obu kart sim wysłałam trochę smsów o następującej treści: „Witam, trwa akcja łączenia sił do ugrupowania BASTION POLSKA http://www.bastiondialogu.pl pozdrawiam serdecznie Teresa Garland ps.Podaj dalej smsem”

Polecam: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/13/akcja-laczymy-sie-w-bastionie-polska-uwaga-na-sieci-komorkowe/

Poniżej fragment artykułu jaki znalazłam na internecie opisujący proceder blokowania kart sim wraz z pieniędzmi: „Numer 2334 z Orange to mafijny przekręt na wielką skalę! Dziesiątki tysięcy klientów Orange rocznie skarży się na złośliwe blokowanie ich numerów telefonów oraz okradanie z pieniędzy, szczególnie z kont na kartę! Jest to plaga, złodziejska plaga. Masz telefon na Orange w kartę, doładowujesz telefon, masz na koncie 30 zł, 100 zł, albo 200 zł na dzwonienie i SMS-y oraz Internet, a tu nagle dostajesz SMS-a od Orange z numeru 2334, że mafijny Orange zablokował Twój numer telefonu i okradł cię z Twoich pieniędzy! Tak działa mafijna grupa przestępczości zorganizowanej jaką niewątpliwie jest firma Orange.” Źródło: http://nowa-polonia.blogspot.com/2018/01/2334-orange-okrada-i-blokujeklientow.html

Teresa Garland Powyższy artykuł opisuje moje osobiste doświadczenia.

 

AKCJA! Łączymy się w BASTIONIE POLSKA! Uwaga na sieci komórkowe!!!

 

AKCJA! Łączymy się w BASTIONIE POLSKA! Uwaga na sieci komórkowe!!!

Trwa akcja łączenia sił do ugrupowania BASTION POLSKA http://www.bastiondialogu.pl

Możesz poinformować swoich znajomych smsem np. takiej treści: „Witam, trwa akcja łączenia sił do ugrupowania BASTION POLSKA http://www.bastiondialogu.pl pozdrawiam serdecznie ps.Podaj dalej”

Uwaga jednak na sieci komórkowe! Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/13/czy-operatorzy-komorkowi-w-polsce-lamia-konstytucje/

POLSKA skrępowana w SIECIACH PRAWNYCH! Czas je rozciąć! Zakładajmy Dyskusyjne Kluby Prawne!

Szanowni Państwo,

Zacznę od cytatu: „Merkantylizm” z opisu Hernando de Soto opiera się na metodzie produkowania praw i ustaw, które są kpiną z najbardziej elementarnych zasad demokratycznych.”

Nie wiem ilu z Was wie że zainstalowany  w Polsce po 1989 roku apartheid polityczny, prawny i gospodarczy w stosunku do Polaków nie był przypadkowy i wydaje się że został przetestowany wcześniej w latach osiemdziesiątych w Peru. Spowodował on,  dokładnie to co teraz dzieje się w Polsce. Peru zostało tak oplecione więzami prawnymi i biurokracją że przeważająca większość społeczeństwa działała nielegalnie w szarej strefie za wyjątkiem elitarnejj kliki powiązanej z rządem. Np. 95% samochodów, taksówek, ciężarówk i autobusów które służyły w limie za środki transportu działało w szarej strefie. 50% domów mieszkalnych które budowano w Limie budowano w szarej strefie, często bez legalnego tytułu własności ziemi… Akty prawne i dekrety które wydawały Peruwiańkie rządy i biurokracja były tworzone najprawdopodobniej po to aby odmówić Peruwiańczykom dostępu do rzeczy tak podstawowych jak praca i dach nad głową. Czy to Wam czegoś nie przypomina z naszego podwórka?

Przypuszczam że po zdobytych doświadczeniach w Peru nasi oprawcy wycwanili się wzmacniając (a może i przejmując) w Polsce urząd skarbowy, sądownictwo, szpitale psychiatryczne oraz więziennictwo, które to agendy w mojej opinii mogły być im użyteczne do ewentualnego przeprowadzenia nieuczciwej względem Polaków operacji przejęcia naszych ziem i wprowadzenia dyktatury mniejszości nad większością. Dobrze by było przyjrzeć się działaniom w/w instytucjom (które opłacamy z naszych podatków) i zweryfikować: czy działają one w interesie Polski i Polaków? Tu przykład skandalicznej polityki więzienniczej w Polsce: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/06/11/czy-polskie-wiezienia-staja-sie-lagrami-zagranicznych-korporacji/

Nasi oprawcy których przedstawicielami były i są osoby stanowiące w Polsce prawo, stworzyli oni nam taki system prawny w którym z jednej strony nie dało i nie da się uczciwie i w świetle legalności stanowionego prawa funkcjonować a z drugiej strony wszelkie przejawy łamania tzw. prawa czytaj „bezprawia” solidnie egzekwuje się niszcząc Polaków i ich inicjatywy gospodarcze.

Takie działania spowodowały i powodują wysyłanie nieświadomych Polaków w nowoczesny jasyr czyli na emigrację. Prawdopobnie jednym z celów naszych wrogów było i jest oczyszczenie terenów Polski z Polaków. Czy chcieli oni przygotować to miejsce dla kogoś innego? W świetle ostatnich wydarzeń wiele na to wskazuje! Dodatkowo dzięki takim opresyjnym działaniom blokującym prowadzenie działalności gospodarczej oraz blokującym wszelkie inne przejawy inicjatywy gospodarczej Polaków, zmusza się nas do niewolniczej pracy za grosze w zakładanych na terenie Polski zagranicznych korporacjach. Jednym zdaniem: ma być nas mało i mamy być niewolnikami!

Wydaje się że cele naszych wrogów zostały już osiągnięte. Tylko czy my Polacy godzimy się z tym?  Jeśli dalej będziemy biernie się przyglądać naszemu unicestwianiu zamiast aktywnie włączać się w działania mające na celu uwolnienie nas spod apartheidu politycznego, gospodarczego i prawnego,  to znaczy że godzimy się być ludźmi drugiej a może nawet trzeciej kategorii. Jeśli chcemy realnych zmian to wszystko możemy jeszcze zmienić ale musimy się pospieszyć i wiedzieć że wszystko zaczyna się od zmiany prawa……

Szanowni Państywo,

Proponuję abyście Państwo zakładali Dyskusyjne Kluby Prawa w każdej gminie, których celem będzie stworzenie listy ustaw, rozporządzeń ministerialnych i wszelkich aktów biurokracji, które nie służą Polakom i które blokują nasz rozwój gospodarczy, kulturalny i duchowy.  Ta lista będzie nam potrzebna abyśmy wiedzieli które ustawy mamy skasować jak dojdziemy do władzy. Proszę do mnie pisać na adres teresagarland@fidespolska.pl

Natomiast osobom odważnym i chętnym do działań politycznych mających na celu odzyskanie w Polsce władzy przez Polaków  polecam stronę www.bastiondialogu.pl poprzez którą mam nadzieję uda nam się stworzyć ugrupowanie „Bastion Polska”. Wszystko zależy od nas i od naszej aktywności.

Poniżej BEZCENNY wstrząsający fragment o Peru (wypisz wymaluj obecna Polska) z artykułu „Crisis” lipiec sierpień 1987 rok, autor: Mario Vargas Llosa.

„SIECI PRAWNE

Podobno w Peru liczba praw i ustaw o wadze praw – dekretów, rezolucji ministerialnych, dyspozycji – przekracza pół miliona. Jest to liczba przybliżona, nie ma bowiem sposobu by policzyć je; mamy do czynienia z prawnym labiryntem, w którym gubi się nawet najostrożniejszy badacz. To chorobliwe rozrastanie się praw jest odbiciem dziwnych warunków etycznych, jakie dominują w naszych działaniach prawniczych. Prawa służą interesom partykularnym, a nie interesom ogółu. Logiczną konsekwencją tego niekontrolowanego rozrastania się jest fakt, iż każde prawo ma swoje contra-prawo, które zmienia je, osłabia je lub zaprzecza mu. Innymi słowy, ktokolwiek zapuści się w to prawnicze grzęzawisko, łamie kiedyś jakieś prawo, czy mu się to podoba czy nie. Jeszcze bardziej demoralizujący jest fakt, że każdy kto łamie prawo, może znaleźć paragraf usprawiedliwiający jego postępowanie.

Kto produkuje te prawa i dekrety?  Analiza Hernando de Soto wskazuje, że tylko ułamkowa część – jeden procent – norm prawnych pochodzi od instytucji temu celowi służącej, czyli od Parlamentu. A większość z nich (99%) dyktują władze wykonawcze. Znaczy to że 99% jest dyktowane przez ministerstwa i jednostki publiczne, gdzie biurokraci mogą je wymyślić, przygotować nawet bez wiedzy tych, których dotyczą. Prawa przedkładane w Parlamencie są publicznie dyskutowane i zawsze istnieje możliwość, że środki masowego przekazu zwrócą na nie uwagę publiczności. W rezultacie ci, którzy by na danym prawie skorzystali lub stracili, mogliby mieć wpływ na końcową formę prawa. Ale nic podobnego nie dzieje się z większością naszych praw. Są preparowane w biurokratycznych kuchniach naszych ministerstw (lub w prywatnych  gabinetach niektórych prawników) zgodnie z mocą przekonania „koalicji podziału”, której interesom będą służyły. I wprowadzane są w życie w takim tempie, że nie dość że przeciętny obywatel nie wie o nich, ale nawet prawnicy  – nie mówiąc o tych których najbardziej one dotyczą  – nie są w stanie śledzić ich i  odpowiednio na nie reagować.

Gdy kraj Trzeciego Świata odzyskuje lub ustanawia demokrację, oznacza to, że odbywały się mniej lub bardziej autentyczne wybory i że istnieje wolność słowa i życia politycznego. Ale za tą fasadą, a szczególnie w sferze organizowania życia gospodarczego i prawniczego, praktyki demokratyczne świecą swoją nieobecnością. W rzeczywistości przeważa system dyskryminatorski i elitistyczny, w którym mniejszości rządzą dla swojej własnej korzyści. „Nieformalność” (mój przypis: czytaj szara strefa) jest odpowiedzią większości na ten system, który tradycyjnie robił z nich ofiary swoistego rodzaju apartheidu gospodarczego i prawnego. W tym systemie dekrety prawne zdawały się stworzone po to, by odmówić im dostępu do rzeczy tak podstawowych jak praca i dach nad głową. (…) Tego typu system jest nie tylko niemoralny, jest przede wszystkim skorumpowany i nieefektywny. (…) nic dziwnego, ze działając w takich warunkach, firmy w krajach Trzeciego Świata (mój przypis: czytaj Polska AD2018) pozostają daleko w tyle jeśli chodzi o rozwój technologiczny i trudno im być konkurencyjnymi na rynkach międzynarodowych. (…) Skazując społeczeństwo na gospodarczą niemoc, system merkantylistyczny zakłada mu jednocześnie kaftan bezpieczeństwa, który nie pozwala mu prosperować, ustanawiając takie warunki życia, stosunki między ludźmi i między nimi a państwem, które nieodmiennie ograniczają lub WYKLUCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ FUNKCJONOWANIA DEMOKRACJI. „Merkantylizm” z opisu Hernando de Soto opiera się na metodzie produkowania praw i ustaw, które są kpiną z najbardziej elementarnych zasad demokratycznych.” Żródło: „Pokrętne Ścieżki” z serii ‘Konfrontacje” wyd.1989r.

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

Polecam rónież: “Definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne a my kiedy to zrobimy?” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/02/definitywny-holokaust-polakow-w-szpitalach-psychiatrycznych-wlosi-juz-40-lat-temu-zamkneli-szpitale-psychiatryczne-a-my-kiedy-to-zrobimy/

 

 

ALARM!!! Czy już na dniach zostaniemy przejęci przez komunistów???!!! UWAGA na spotkanie TRUMP PUTIN 16 lipca 2018r.! Polska ostatnim bastionem obrony przed połączeniem światowych sił komunistycznych!

Kolportujcie masowo! Musimy wiedzieć co nam grozi!

ALARM!!! Czy już na dniach zostaniemy przejęci przez komunistów???!!! UWAGA na spotkanie TRUMP PUTIN 16 lipca 2018r.! Polska ostatnim bastionem obrony przed połączeniem światowych sił komunistycznych!

Czy już na dniach zostaniemy przejęci przez komunistów???!!! To jest możliwe! Czy koło wielowiekowych działań i knuć zakulisowych panów rządzących światem właśnie się domyka spotkaniem Trump – Putin i przypieczętowaniem Nowego Porządu Świata poprzez przejęcie ostatniego bastonu obrony wolności prawdy i sprawiedliwości czyli Polski wraz z Polakami???? Chyba TAK!

Portal interia właśnie podał informację o spotkaniu 16 lipca 2018r. prezydenta amerykańskiego Trumpa z prezydentem Rosji Putinem.

„Czaputowicz o spotkaniu Trump-Putin: Pewien niepokój jest uzasadniony. “Spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Rosji Władimira Putina to bardzo ważne wydarzenie o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Pewne obawy dotyczące możliwego resetu w relacjach Waszyngton-Moskwa są jednak uzasadnione” – powiedział PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji odniósł się w ten sposób w rozmowie z PAP do planowanych na 16 lipca rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w Helsinkach. Spotkanie Trump-Putin to – zdaniem Czaputowicza – “bardzo ważne wydarzenie”. Polityk zastrzegł, że trudno dziś ocenić jego możliwe konsekwencje oraz zamiary obu stron.” więcej tu: https://fakty.interia.pl/polska/news-czaputowicz-o-spotkaniu-trump-putin-pewien-niepokoj-jest-uza,nId,2601791

Polski minister spraw zagranicznych Czaputowicz wyraził zaniepokojenie. MA RACJĘ! Bo to spotkanie może przynieść połączenie światowych sił komunistycznych i na całym świecie zapanuje wszechobecny komunizm! Polska jest ostatnim bastionem obrony przed połączeniem światowych sił komunistycznych!!!

Rosja szerzy komunizm. USA szerzy socjalizm (odmiana komunizmu). Unia europejska szerzy socjalizm (odmiana komunizmu). Sedno problemu jest takie że Polska tzn. my Polacy jesteśmy osaczeni przez komunistów ze wszystkich stron. Więc spotkanie TRUMP PUTIN musi być dla nas niepokojące….. W chwili obecnej Polska jako jedyna na świecie jest bastionem obronnym przed definitywnym wprowadzeniem komunizmu, a na dodatek walczymy również z szaleńczym bezdusznym liberalizmem. Czy uda nam się wygrać? Tylko zmiana prawa i wprowadzenie nowej konstytucji opartej na prawie naturalnym – dekalogu (stojącym ponad wszelkim prawem stanowionym na świecie) będą gwarantem naszej dalszej suwerenności. Tylko czy zdąrzymy uświadomić w tej kwesti naród Polski zanim nas najadą czołgami z trzech stron? Na granicy wschodniej mamy wojska rosyjskie, na granicy zachodniej mamy wojska muzułmańskie których Niemcy nie zawahają się użyć jak tylko spostrzegą się że Polska wymyka się spod ich wpływów (można śmiało stawiać tezę po co Niemcom i Żydom było sprawadzanie Muzułmanów do Europy…. w celu zlikwidowania ostatniego bastionu obrony przed światowym komunizmem czyli w celu definitywnego zlikwidowania Polski i zniewolenia Polaków). Do Polski wjeżdża coraz więcej wojsk amerykańskich, plotka głosi że zakład w Radomiu produkujący broń dostał zlecenie na 60 tysięcy lekkich karabinków dla 60 tysięcy oficerów Mossadu przebywających już na terenie Polski….

Dalszy komenatrz chyba zbyteczny. Dla opornych są już przygotowane szpitale psychiatryczne: “Definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne a my kiedy to zrobimy?” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/02/definitywny-holokaust-polakow-w-szpitalach-psychiatrycznych-wlosi-juz-40-lat-temu-zamkneli-szpitale-psychiatryczne-a-my-kiedy-to-zrobimy/

Bić na alarm i wszyscy do Sejmu zmienić Konstytucję!!!!

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją.

Polecam: “POLSKA skrępowana w SIECIACH PRAWNYCH! Czas je rozciąć! Zakładajmy Dyskusyjne Kluby Prawne!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/05/polska-skrepowana-w-sieciach-prawnych-czas-je-rozciac-zakladajmy-dyskusyjne-kluby-prawne/