23 III 2019r. Aktualny stan konsolidacji organizacyjnej na polskiej scenie politycznej i sugerowane kierunki działań!

Aktualny stan konsolidacji organizacyjnej na polskiej scenie politycznej i sugerowane kierunki działań

Szanowni Państwo,

Z pewnością wielu z Was przejrzało już na oczy i wielu z Was z pewnością zdaje sobie sprawę z tego że w praktyce z powodu skłócających Polaków wewnątrzgrupowych działań agentów,  obwarowań prawnych obecnego Kodeksu Wyborczego oraz przepisów RODO nie jest już możliwe wprowadzenie do Polskiego Sejmu reprezentantów Narodu Polskiego poprzez demokratyczne wybory. Ja obstaję w tej kwestii za dobrze zorganizowanym przejęciem władzy bezpośrednio przez obywateli na podstawie artykułu 4 Konstytucji z 1997 roku.  Jednakże Polakom wciąż brakuje determinacji i odwagi aby się zorganizować i w ten sposób przejąć władzę. W konsekwencji nie mam żadnego wsparcia i mogę albo z polityki zrezygnować albo mimo wszystko wspierać tych którzy wierzą jeszcze w demokratyczne wybory i chcą coś zrobić. Zamierzam zadziałać jako BEZSTRONNY ŁĄCZNIK podczas wyborów do Sejmu w 2019r.

W związku z powyższym opracowałam 3-punktowy PLAN DZIAŁANIA dla tych którzy jeszcze wierzą że poprzez wybory „demokratyczne” można wejść do Polskiego Sejmu. Plan ten powinien umożliwić wprowadzenie do Sejmu przynajmniej jakiejś grupki Polaków i umożliwić realizację jakiegoś rozsądnego programu:

Punkt 1. Zebranie listy osób z całej Polski zainteresowanych kandydowaniem do Sejmu w wyborach 2019 roku.  Nie ma znaczenia ugrupowanie lecz UCZCIWOŚĆ, MĄDROŚĆ i propolskie myślenie kandydata.  Przyjmuję zgłoszenia TYLKO od samych kandydatów (popartych rekomendacją przynajmniej od trzech osób). Piszcie proszę wpisując w tytule maila ”KANDYDAT OKRĘG NR…”  na adres:  teresagarland@fidespolska.pl oraz teresagarland1@gmail.com  Celem moim jest zebranie wartościowych osób (niekoniecznie znanych),  które zechciałyby zapełnić listy tych propolskich ugrupowań które będą startowały do Sejmu w jesiennych wyborach ale będzie im brakowało kandydatów, albo nie będą ich mieli wcale, albo będą mieli problem z tzw. parytetem wyborczym. Wtedy jeśli jakiś Komitet Wyborczy zgłosi do mnie zapotrzebowanie na kandydatów z danego okręgu, a ja będę miała kontakty do osób które są chętne do kandydowania to ja ich ze sobą skontaktuję.

Punkt 2. Akcja „WSPÓLNY STÓŁ WYBORCZY”.  Chodzi o to aby Komitety Wyborcze różnych ugrupowań wspólnie zbierały podpisy przy jednym stole np. przed kościołami czy też w innych miejscach publicznych gdzie jest to dozwolone. W ten sposób ludzie podpisywaliby się na kilku kartkach dając poparcie kolejnym kilku komitetom. Będzie wtedy łatwiej o podpisy bo w tej chwili jest po prostu dramat ze zbiórką podpisów bo ludzie się boją z powodu przepisów RODO.  Ugrupowania i Komitety zainteresowane takim współdziałaniem Piszcie proszę wpisując w tytule maila ”WSPÓLNY STÓŁ WYBORCZY okręg NR…”  na adres:  teresagarland@fidespolska.pl oraz teresagarland1@gmail.com   W momencie kiedy nastąpi czas zbiórki podpisów informacje o zainteresowanych chętnych do współdziałania w celu zbiórki podpisów w konkretnych okręgach, zostaną rozesłane do tych którzy się zgłosili.

Punkt 3. IDEA programu wyborczego. Ważną a może najważniejszą kwestią jest aby powstał konkretny dobry PROPOLSKI kilkupunktowy program wyborczy który mógłby być zaakceptowany przez wiele ugrupowań. Wtedy bez względu na to które z ugrupowań wejdzie do Sejmu, to ten program będzie mogło zrealizować. Głównym problemem przy tworzeniu programów wyborczych jest brak wiedzy na temat otaczającej nas rzeczywistości prawno-ekonomicznej przez ludzi którzy te programy na szybkiego tworzą. Są to najczęściej programy które nie są poparte żadną analizą ani wyliczeniami i nie są możliwe do zrealizowania w istniejącej rzeczywstości życia polityczno-gospodarczego!  Stąd często zdarza się że politycy proponują tzw. gruszki na wierzbie czyli życzenia zamiast dobrze obliczonego i fachowo przygotowanego UCZCIWEGO PROGRAMU! Tu potrzebni są prawdziwi eksperci! W Polsce już takich mamy! Są ludzie którzy poświęcają BEZPŁATNIE swój czas, swoją wiedzę dla dobra wspólnego, dla społeczeństwa, przygotowywując konkretne rozwiązania programowe. Trzeba jednak aby i oni wspólnie uzgodnili rozwiązania pomiędzygąłęziowe w gospodarce. Bo chodzi o to aby te rozwiązania ze sobą współgrały!  Zapraszam do kontaktu tych którzy mają już projekty WYLICZONE, gotowe do natychmiastowego wdrożenia i są zainteresowani ich międzygałęziowym uzgodnieniem! Piszcie do mnie wpisując w tytule maila „IDEA PROGRAMU” na adres:  teresagarland@fidespolska.pl oraz teresagarland1@gmail.com

Teresa Garland, www.akademiapolityczna.wordpress.com/info

Powyższa propozycja jest moją osobistą koncepcją działania, 23 III 2019r. Poznań

p.s. „Dlaczego Zło ma się ciągle tak Dobrze…?!? Bo Zło jest Dobrze Zorganizowane…” śp. Prof. Wolniewicz

Annunci

O prawie cz.1 Teresa Garland – Co to jest prawo i jaki powinien być jego cel?

Zacznijmy od człowieka. Człowiek to istota duchowo-cielesna której celem życia na ziemi jest czynić dobro,  żyjąc w zgodzie z własnym sumieniem (czyli z prawem naturalnym) , odkrywając swój zawód, powołanie czy misję, doskonaląc się, osiągając szczęście ziemskie i przygotowywując się tym samym do osiągnięcia szczęścia wiecznego po śmierci. Główną zasadą prawa naturalnego jest zasada: “Czyń dobro, unikaj zła”.

Aby człowiek mógł żyć sprawiedliwie, uczciwie, czynić dobro i aby mógł żyć zgodnie z własnym sumieniem osiągając stan szczęścia, wypełniając jednocześnie swój ziemski cel, potrzebuje właściwego, opartego na prawie naturalnym otoczenia prawno-instytucjonalnego, które umożliwi mu swoją ziemską misję wypełnić. Do tego właśnie ma służyć przede wszystkim PRAWO.

Prawo jest zbiorem norm i zasad regulujących stosunki i relacje pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy organizacjami czy instytucjami przez tych ludzi tworzonymi.  Prawo pochodzi z natury, nie z kultury. Prawo obecnie stanowione przez ludzi opiera się na filozofii, na ideologiach, na wyznawanych przez ludzi tworzących to prawo wierzeniach religijnych i na uznawanych przez nich moralnych bądź niemoralnych wartościach.

W życiu rzeczywistym człowiek podlega dwóm rodzajom praw: prawu naturalnemu (wyrytemu w sumieniu każdego człowieka) i tzw. prawu pozytywnemu stanowionemu przez ludzi np. w parlamentach. Obydwa te prawa powinny być ze sobą spójne. Normy prawa pozytywnego czyli stanowionego powinny wynikać z prawa naturalnego. Prawo pozytywne czyli stanowione przez ludzi powinno mieć swoje źródło w prawie naturalnym i powinno być DOPRECYZOWANIEM prawa naturalnego! Prawo może być również ustanawiane w wyniku ugody międzyludzkiej (inaczej konwencji czy umowy społecznej) ale NIGDY prawo stanowione nie może być sprzeczne z prawem naturalnym bo wtedy jest ono nieważne!

Teraz przyglądnijcie się Państwo ustawom o ZUSie gdzie poprzez przemoc prawno-instytucjonalną  zmusza się obywateli do uiszczania niemożliwego haraczu nawet wtedy, gdy nie zarabiają oni kwot wystarczajacych na pokrycie podstawowych potrzeb gwarantujących im przeżycie! To jest łamanie w państwie polskim podstawowych naturalnych praw człowieka, przede wszystkim prawa do życia i do owoców swojej pracy!

W obecnej rzeczywistości prawo pozytywne czyli stanowione przez ludzi, jest sprzeczne z prawem naturalnym. Naturalne prawa człowieka, czyli te wyryte w ludzkich sumieniach,  są w dzisiejszych systemach prawnych bezwzględnie łamane, nieuznawane i nie egzekwowane, pomimo że prawo naturalne ma pierwszeństwo przed prawem stanowionym. To powoduje że organy wykonawcze egzekwujące prawo (tj.policja, prokuratorzy, sędziowie, prawnicy, zakłady więziennicze czy psychiatryczne,  urzędnicy administracji państwowej), stosują zalegalizowaną przemoc wspierając realnie  swym działaniem bezprawie. Zamiast dobru społecznemu służą po prostu złu, działając na szkodę i zniszczenie wspólnoty.

Celem prawa jest sprawiedliwość czyli określenie tego co się każdemu słusznie należy. Tylko sprawiedliwe i egzekwowalne prawo oparte na cnotach: na prawdzie, dobru, słuszności,  moralności i miłości jest w stanie zapewnić właściwy porządek prawny który spełniałby  swoje cele, którymi są utrzymanie we wspólnocie ładu, spokoju, porządku, umożliwiając tym samym wszystkim członkom wspólnoty rozwój i tworzenie dobrobytu. Celem prawa jest również sprawiedliwa dystrybucja dóbr we wspólnocie czy w Państwie.

Prawo powinno służyć przede wszystkim dobru każdego człowieka z uwzględnieniem również dobra całej wspólnoty. Prawo powinno stać na straży godności każdego człowieka. Wreszcie prawo stanowione powinno być tak skonstruowane i tylko wtedy jest ono ważne jeśli jest oparte na cnotach i jeśli jest zgodne z naturą człowieka czyli jego naturalną skłonnością do czynienia dobra, umożliwiając człowiekowi tym samym zgodne z własnym sumieniem, z prawem naturalnym, realizowanie swojego ziemskiego życia. Bo człowiek to istota duchowo-cielesna z przynależnymi jej i niezbywalnymi prawami naturalnymi koniecznymi do przestrzegania w celu właściwego realizowania swojego człowieczeństwa na Ziemi.

Cechą charakterystyczną dla stanowionego w Sejmie państwowym prawa jest możliwość jego przymusowego egzekwowania. Wszystko byłoby w porządku, gdyby całe prawo stanowione (pozytywne) było sprawiedliwe czyli zgodne z prawem naturalnym, przysługującym każdemu człowiekowi z racji bycia człowiekiem.  Niestety, obowiązujące w Polsce prawo stanowione przez Sejm czy rozporządzenia wydawane przez ministrów, a tak naprawdę pisane przez grupkę lobbystów w ich własnym interesie a na szkodę ogółu społeczeństwa Polskiego, jest prawie w ogóle niezgodne z prawem naturalnym i przeczy jakiejkolwiek idei sprawiedliwości.

Dlatego organy i instytucje Państwa Polskiego, egzekwujące przymusowo to niesprawiedliwe prawo, dopuszczają się przestępstwa w świetle prawa naturalnego, prawa które jest wyższe rangą tj. ważniejsze od prawa stanowionego. To wedle prawa naturalnego sądzono zbrodniarzy niemieckich podczas procesu w Norymberdzie, gdzie na nic się zdały ich tłumaczenia że działali zgodnie z prawem, gdyż było to prawo niesprawiedliwe czyli NIEWAŻNE…. Dlatego zostali oni skazani, na mocy prawa naturalnego, pomimo że prawo naturalne nie miało oficjalnego umocowania w żadnym dokumencie międzynarodowym…..

W Polsce obecnie łamane są podstawowe naturalne prawa człowieka, a Polacy z powodu złej edukacji w której nie ma obowiązkowego dla wszystkich  kanonu klasycznej nauki: łaciny, logiki i filozofii, nie mają o tym pojęcia jak bardzo są krzywdzeni, bo nie znają swoich podstawowych naturalnych praw człowieka, i w wyniku tej niewiedzy pozwalają sobą poniewierać i dają się wykorzystywać. Polacy nie walczą o swoje człowieczeństwo, stając się przez to „podludźmi” i niewolnikami.

Na koniec przytaczam dwa bardzo wymowne fragmenty z książki pt.”Prawo naturalne” autor Javier Hervada, wyd.Petrus  str. 192: „Jeżeli prawa naturalne nie będą stanowiły podstawy zadań prawników, zaczną one polegać na gwarantowaniu każdemu tego, na co wskazuje norma pozytywna, oddalając się od sprawiedliwości i stając się zarządzaniem wskazówkami władzy lub interesami jednostek oraz grup. Prawnik nie jest legalistą. Dlatego w przypadku konfliktu między ustawą a sprawiedliwością prawdziwy prawnik skłania się ku sprawiedliwości, nie zaś ku ustawie.” ,  str. 174:  „Zawód prawnika nie polega na określaniu tego co legalne, lecz tego co sprawiedliwe”. Koniec cytatów.

To jest właśnie SZTUKA PRAWA –  umiejętność rozeznania tego co jest słuszne i sprawiedliwe, umiejętność odróżnienia dobra od zła, i tego się trzymajmy!

Polecam opublikowany przeze mnie artykuł  pt.” USTAWA NATURALNA warunkiem pozytywnych przełomowych zmian dla Polski i dla Polaków!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/01/12/ustawa-naturalna-warunkiem-pozytywnych-przelomowych-zmian-dla-polski-i-dla-polakow/

Teresa Garland

p.s. Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją

MASOWO uświadamiaj! Sprawiedliwość wg Prawa Naturalnego nadchodzi! Seria O PRAWIE Janusz Górzyński!

Poniżej linki do opublikowanych do tej pory filmików nt. prawa:

O prawie cz.1 J.Górzyński – Co to jest prawo i jaki powinien być jego cel?

https://www.youtube.com/watch?v=VK2PTGpt0T4

O prawie cz.2 J.Górzyński – Co to jest państwo i jaki powinien być jego cel?

https://www.youtube.com/watch?v=lNaIPoJMSCk

https://www.youtube.com/watch?v=FfA8v7Lelv0

O prawie cz.3 J.Górzyński – Co to jest prawo naturalne?

https://www.youtube.com/watch?v=HKo6aEnkiFw

O prawie cz.4 J.Górzyński – Co to jest prawo stanowione czyli pozytywne?

https://www.youtube.com/watch?v=vqgr8xDWc1g

O prawie cz.5 J.Górzyński – Relacja pomiędzy prawem naturalnym a prawem stanowionym czyli pozytywnym?

https://www.youtube.com/watch?v=dx5qEsCbN8s

O prawie cz.6 J.Górzyński – Skutki zaburzenia właściwej relacji pomiędzy prawem naturalnym a prawem stanowionym?

https://www.youtube.com/watch?v=0ssDSFwYVPU

O prawie cz.7 J.Górzyński – Gospodarka kraju wg prawa naturalnego

https://www.youtube.com/watch?v=6VjNiht9g_w

O prawie cz.8 J.Górzyński – Wolność człowieka wg prawa naturalnego

https://www.youtube.com/watch?v=y4XTEhddkQ8

O prawie cz.9 J.Górzyński – Prawo do własności wg prawa naturalnego

https://www.youtube.com/watch?v=JvY64aon-6k

O prawie cz.10 J.Górzyński – Współpraca gospodarcza wg prawa naturalnego

https://www.youtube.com/watch?v=YDe-JL6zwlQ

O prawie cz.11 J.Górzyński – Prawo naturalne a kwestia ZUS

https://www.youtube.com/watch?v=pifOfl-wF18

O prawie cz.12 J.Górzyński – Kto kontroluje w Polsce prawo?

https://www.youtube.com/watch?v=BFKPlC2DiJA

O prawie cz.13 J.Górzyński – Tyrania władców prawa w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=Hmrv7_g4SzQ

O prawie cz.14 J.Górzyński – Prawo do rozwodu prawem do zniszczenia narodu?

https://www.youtube.com/watch?v=wm_wk69ExCw

Rozsyłaj i uświadamiaj! WOJNA CYWILIZACYJNA W POLSCE AD2019 ETAP FINALNY!

Cywilizacja łacińska na której oparta była przez wieki kultura polska oraz zasady i normy współżycia społeczno-polityczno-gospodarczego stanowi najwyższej jakości wzorzec do naśladowania dla życia każdego człowieka na Ziemi. Zasadami tymi są: PRAWDA, MIŁOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ i WSPÓŁDZIAŁANIE w celu osiągania DOBRA WSPÓLNEGO KAŻDEGO obywatela.  Przez wieki rządy w Polsce, bez względu na to kto je sprawował, były podporządkowane potrzebom społeczeństwa polskiego i głównym celem rządów było w ramach ludzkiej solidarności dążenie do realizacji dobra każdego obywatela Polskiego bez wyjątków. Bo każdy obywatel był częścią dobra wspólnego wszystkich obywateli (nie mylić z komunistyczną wersją znaczenia „dobra wspólnego”!), i każdy obywatel działał nie tylko z uwzględnieniem celów własnych ale i z uwzględnieniem dobra innych!

Niestety w naszej polskiej historii zostaliśmy zaatakowani przez trzy barbarzyńskie cywilizacje znajdujace się na niższym kulturowo od Polaków stadium rozwoju, których destrukcyjny wpływ spowodował zachwianie się właściwych zasad i norm,  na których swoje życie społeczno-polityczno-gospodarcze prowadzili rdzenni Polacy. Wszystkie trzy barbarzyńskie cywilizacje (turańska, bizantyńska i żydowska) doprowadziły do wymieszania się wzorców zasad i norm cywilizacyjnych na terenie Polski, czego efektem końcowym (jak doświadczenia historyczne wskazują) nie może być nic innego jak rozpad Państwa Polskiego i wyginięcie rdzennej ludności Polskiej. W tym kierunku teraz zmierzamy…..

Głównym celem cywilizacji barbarzyńskich jest RABUNEK! Wymienione wcześniej trzy cywilizacje barbarzyńskie, nie uwzględniające człowieka i jego naturalnych praw i porzeb,  zachwiały osobowością naszego Narodu Polskiego i naszym państwem! Barbarzyńska cywilizacja turańska (mongolska) czytaj Rosja próbowała i próbuje do dzisiaj w Polsce zainstalować na stałe władzę za pomocą siły militarnej i tajnych służb! Barbarzyńska cywilizacja bizantyńska czytaj Niemcy próbują na stałe przejąć Polskę i rządzić nami za pomocą kastowego systemu biurokratycznego negując Polakom ich naturalną WOLNOŚĆ do DZIAŁANIA i do ROZWOJU!  W ostatnich 30 latach barbarzyńska cywilizacja żydowska pokazała jasno i dobitnie swoje prawdziwe oblicze, gdzie za pomocą ICH SĄDÓW i ICH talmudycznego niesprawiedliwego prawa doszczętnie ograbiła Polaków łupiąc nas całkowicie i negując Polakom ich naturalne prawa: prawo do życia, prawo do własności, prawo do rozwoju oraz odbierając Polakom najwyższe ich dobro czyli polskie dzieci!

Jednym ratunkiem na pozostanie przy istnieniu Państwa Polskiego jest PILNY powrót do zasad i norm cywilizacji łacińskiej i oparcie na nich całego życia społeczno-polityczno-gospodarczego.

Pierwszym krokiem jest przywrócenie w Polsce SPRAWIEDLIOWŚCI i GODNOŚCI człowieka jako istoty duchowo-cielesnej z uwzględnieniem jej nauturalnych PRAW i CELÓW jako człowieka! Temu ma służyć powrót do prawa naturalnego (DEKALOG) czyli UZNANIA prawa naturalnego za obowiązujące w polskim prawodastwie i w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym w Polsce.

Trzeba UZNAĆ w polskim sejmie USTAWĘ NATURALNĄ! Podstawowe pytanie jest: Czy mamy jeszcze w POLSKIM Sejmie Polaków czy też wszyscy tam zasiadający to PRZYBYSZE nadzorujący Polaków i nie działający w polskim interesie? Jeśli są tam tylko PRZYBYSZE to trzeba ich stamtąd JAK NAJSZYBCIEJ usunąć!

Teresa Garland

Ps. Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią.

VIRITIM – o żołnierskiej posłudze słów kilka! Plus opinia nt. obecnego stanu bezpieczeństwa Państwa Polskiego!

VIRITIM – pełna nazwa Stowarzyszenie Patriotyczne VIRITIM, organizacja patriotyczna, antykomunistyczna tworzona w latach 1981-1989 przez oficerów Ludowego Wojska Polskiego i działająca jako Stowarzyszenie w WP do 1994 roku. Byli to Żołnierze Niezłomni II generacji. na ogół pochodzący z rodzin związanych z konspiracją w czasach wojny i stalinowskich.

Do stowarzyszenia należało około 230 czynnych oficerów LWP.

Przed 1989, członkowie Viritim forsowali zmiany w dotychczasowej, pochodzącej z ZSRR, doktrynie wojennej Polski tak by jak najlepiej zabezpieczała polski interes narodowy a nie interesy Wielkiego Brata.

Do 1989 roku była organizacją utajnioną, zakrywająca się działaniem prospołecznym.

Po 1989 r. zarejestrowana sądownie jako stowarzyszenie jawne mające KRS.

Stowarzyszenie krytykowało m.in. brak dekomunizacji Wojska Polskiego i popierało wstąpienie Polski do NATO na równoprawnych warunkach. Stowarzyszenie twierdziło, że około 7% kadry oficerskiej LWP czyli około 3 tys. osób to współpracownicy agenturalni obcych wywiadów i służb bezpieczeństwa (badanie było sygnowane przez „Zespół GRUPAŃ”). Rozpracowano ok. 700 agentów.

Viritim przewidując upadek komunizmu opracowało w konspiracji do dzisiaj aktualny model przyszłego suwerennego Państwa Polskiego, ustroju tzw.: kapitalizmu obywatelskiego, doktryny wojennej Totalnej Obrony Narodowej zabezpieczającej przed agresją sąsiadujących mocarstw oraz przejścia z gospodarki socjalistycznej w kapitalistyczną poprzez tzw. Powszechne Uwłaszczenie znane jako „100 milionów dla każdego”.

Występowano do rządu RP po 4 czerwca 1989 roku o możliwość rezygnacji z obywatelstwa ZSRR oficerów, którzy jako agenci sowieccy zostali na siłę wyróżnieni radzieckim obywatelstwem (grażdanstwem CCCP). W umowie między PRL-em a ZSRR Polacy mający obywatelstwo radzieckie nie podlegali prawu polskiemu, co nawet po 1989 r. uniemożliwiało rezygnacje z agentury sowieckiej.

Mózgiem VIRITIM i głównym założycielem był ówczesny ppłk mgr. inż. Jan Gustaw Grudniewski oficer Szefostwa Służby Uzbrojenia MON, późniejszy zastępca Dowódcy I Dywizji Zmechanizowanej im T. Kościuszki w Legionowie, który pozyskał najwięcej oficerów do organizacji, w tym: gen. Sobolewskiego, płk Jakubczaka, płk Dobrzyńskiego, płk Stecia,  zastępcę szefa Kontrwywiadu Wojskowego ds. operacyjnych płk N., który jako tajny członek VIRITIM uniemożliwił dokonanie zamachu na braci Kaczyńskich i ostrzegł przed planowanymi zamachami ważnych oficerów VIRITIM. Z chwilą ujawnienia został zesłany na daleką prowincję.

Jawnymi członkami Viritim byli oficerowie rezerwy , w tym: płk Ryszard Dorf, płk Henryk Pawlikowski, ppłk Wiesław Matejczuk, ppłk Eugeniusz Mróz (trzej ostatni wraz z reżyserem Henrykiem Czarneckim tworzyli jawny komitet organizacyjny), płk Józef Pawelec z WAT, płk Jan Święcicki ze służby zdrowia MON. Pozostali członkowie działali w ukryciu. Viritim (jest to wici dla szlachty) tłumaczone jako „wszyscy co do jednego mężczyzny w obronie ojczyzny”. Organizacja VIRITIM wygrała z MON Onyszkiewicza po 10-ciu posiedzeniach sądowy proces o delegalizację.

Poprzez swoich utajonych sympatyków w służbach VIRITIM nie dała wprowadzić do swojej struktury agentów WSI. Obecnie funkcjonuje w szczątkowym stanie, gdyż wielu zostało zabitych, wielu zmarło, ale żywi funkcjonują jeszcze do dzisiejszego dnia, wypełniając swe patriotyczne obowiązki. Są także autorami corocznej opinii dla władz „O stanie bezpieczeństwa Państwa Polskiego”. Opinia w pdf do pobrania tu: Opinia o bezpieczeństwie Państwa Polskiego 2018 r

2019 03 11 grudniewski zalacznik Sprzysięzeni str 1 001.jpg

Drżyjcie! Spełnienie III-ciej Tajemnicy Fatimskiej nadchodzi! Lepiej wprowadźmy NATYCHMIAST Prawo Naturalne!

Fragment nadesłanego materiału nt. III-ciej Tajemnicy Fatimskiej:

“Przewidywany przebieg trzeciej wojny światowej

Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju. Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawiedliwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obronę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miłosierdzie Boże, pozostanie Polska.

Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapowiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miłosierdzie Boże”. ŻRÓDŁO w pdf tu: 1 _UJAWNIONY SEKRET TRZECIEJ TAJEMNICY FATIMSKIEJ

Wytyczne do działań:

“W Polsce panuje bezwzględne prawo dżungli i siły, zakamuflowane prawnie za pomocą tzw. państwa prawa ale bez sprawiedliwości! Ten problem można rozwiązać stosunkowo prosto. Uznając w Sejmie USTAWĄ NATURALNĄ gwarantującą SPRAWIEDLIWOŚĆ, prawo naturalne za obowiązujące w polskim systemie prawnym, oraz wnosząc do wszystkich polskich sądów do każdego pomieszczenia w każdym sądzie krzyż (to znak że sędzia ma rozsądzać według PRAWDY, DOBRA, MIŁOŚCI i SPRAWIEDLIWOŚCI a nie wg niesprawiedliwego prawa) oraz białoczerowną flagę (wedle zasady czyja flaga tego prawo). Proszę zauważyć że w żadnym polskim sądzie nie ma polskich flag. Bo tam nie ma naszego prawa. Słyszałam że sądy w Polsce są jakaś grupą wyznaniową nie podlegającą polskiemu systemowi prawnemu, wszyscy oni mają ponoć immunitet oraz że sądy są franczyzobiorcami z TEMPLE BAR z londyńskiego city i stosują przez nich narzucone PRAWO! Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki, aby dojść do prawdy!” ze strony: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/03/08/rozsylac-zusowskie-oszustwo-ujawnione-prawda-odkryta-zus-do-narodowej-dyskusji-konieczna-pilna-reforma/

“Nie czas teraz na niesnaski i niezgodę,  nie czas na wyrównywanie porachunków politycznych! Rozliczymy łotrów później! Teraz trzeba WSPÓLNIE ratować nasz kraj!  Tylko zwarta SIŁA i DUCHOWA MOC społeczeństwa Polskiego przy wsparciu Niebios, może dać impuls do odwrócenia destrukcyjnego dla Polski i Polaków kierunku i do przeprowadzenia pozytywnych dla nas zmian!

Do Sejmu muszą zostać przywiezione i tam zostać dwa obrazy: obraz Matki Bożej Rokitniańskiej zapewniającej pojednanie narodowe oraz Matki Bożej Łaskawej Patronki Stolicy zapewniającej zwycięstwo. Jeśli nie będą chcieli wpuścić obrazów naszej Królowej do Sejmu to należy je umieścić w namiotach rolników przed Sejmem i nalegać na wpuszczenie!  Jeśli chcemy jako Naród Polski być gospodarzem i suwerenem we własnym kraju to z Maryjnym wsparciem to osiągniemy! Choćby korzystając z art. 4 naszej Konstytucji i przejmując władzę bezpośrednio!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/03/02/czas-aby-polska-krolowa-zasiadla-w-polskim-sejmie-konieczna-akcja-spoleczna-wyzwolenia-polskiego-sejmu-spod-okupacyjnych-sil-zla/