PILNE! Reformujemy SĄDOWNICTWO! Zaproponuj poprawki do projektu ustawy o USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

„W ustrojowej konstrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości została złamana zasada suwerenności narodu co stało się przyczyną rozrostu patologii w sądownictwie i szerzej w wymiarze sprawiedliwości.  Dopóki ta fundamentalna i – wcale nieozdobna – zasada nie zostanie przywrócona  nie uda się naprawić funkcjonowania polskich sądów, które działają dzisiaj bez należytej sankcji konstytucyjnej czyli nielegalnie.”

https://nowakonstytucja.org.pl/zlamanie-konstytucyjnej-zasady-suwerennosci-narodu-przyczyna-patologii-w-wymiarze-sprawiedliwosci/

Dość represjonowania Polaków i Patriotów przez nieludzkie i niesprawiedliwe sądy! Mamy rok 2016! Czas REWIZJI SĄDÓW I SĘDZIÓW NADSZEDŁ!   Tylko WSPÓLNIE mamy szansę POKOJOWO I DEMOKRATYCZNIE pozbyć się niesprawiedliwych, godzących w interes Polski i Polaków SĘDZIÓW!  Przypominamy Sędziom: To MY SPOŁECZEŃSTWO jesteśmy SUWERENEM! To MY ich utrzymujemy, podczas gdy oni poprzez swoje często niesprawiedliwe wyroki, stosowanie nieludzkiego i nie opartego na naszej łacińskiej cywilizacji PRAWA, wykańczają NARÓD POLSKI a w szczególności jego Patriotów i przyszłą PRAWDZIWĄ POLSKĄ ELITĘ!

STOP! Żądamy uczciwych i sprawiedliwych sądów i sędziów! Zacznijmy zmieniać PRAWO!

Proponujcie Państwo swoje poprawki do Projektu Ustawy o USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH. Do końca lipca 2016 roku, projekt ustawy ma być gotowy, zatem trzeba się spieszyć! Własne poprawki do projektu ustawy o USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH można przesłać na adres:

januszsanocki@nowinynyskie.com.pl oraz na adres Ministerstwa Sprawiedliwości: skargi@ms.gov.pl

Zachęcam Państwa do zapoznania się z oryginalnym projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz do nanoszenia poprawek:

https://nowakonstytucja.org.pl/wp-content/uploads/2016/06/aa-projekt-ustawa-sady-powsz.doc

aa-projekt-ustawa-sady-powsz

https://nowakonstytucja.org.pl/ustawa-o-ustroju-sadow-powszechnych-projekt/#comment-32

Ja swoje poprawki naniosłam… czas aby swoje poprawki nanieśli wszyscy Ci, którzy zostali poszkodowani przez system sądowniczy i którym leży na sercu sprawiedliwość, uczciwość i POLSKOŚĆ naszych sądów!

MOJE POPRAWKI:

projekt-ustawa-sady-powsz Z POPRAWKAMI

p.s. Poniżej w filmiku na YT pt.  „Grzegorz Braun – Konferencja “Dobra zmiana” w wymiarze sprawiedliwości?” przykłady mające znamiona represyjnej antypolskiej działalności sądów w stosunku do Polskich Patriotów i Przyszłej Patriotycznej Polskiej Elity Politycznej. Można wywnioskować, że poprzez takie działania: jak ewentualny WYROK SKAZUJĄCY (pozbawiający szansy polskiego patrioty do startu w przyszłych wyborach politycznych),  polska? kasta sądownicza zabezpiecza się przed objęciem władzy przez rdzennych prawdziwych Polaków, którzy działaliby w interesie polskiego społeczeństwa. Musimy temu przeciwdziałać!

„Grzegorz Braun – Konferencja “Dobra zmiana” w wymiarze sprawiedliwości?”

https://www.youtube.com/watch?v=tHa3rrX2HEk

Sedno problemu w polskim sądownictwie:  brak szkolenia z zakresu NOWOCZESNEJ TEORII DOWODÓW SĄDOWYCH, chodzi o to, żeby na bazie naukowej zarówno sędziowie, prokuratorzy jak i policja, oceniali obiektywnie co jest dowodem a co nie (teraz co jest dowodem ocenia sam sędzia według własnego uznania), oraz brak instytucji SĘDZIEGO ŚLEDCZEGO. Trzeba przywrócić instytucję sędziego śledczego bo jest bardziej obiektywny niż prokurator, bo nie jest stroną procesową. Sędzia śledczy ma tylko pilnować prokuratorów i policjantów, żeby nie naruszali prawa i żeby nie wsadzali bez dostatecznych dowodów. Po pierwsze: trzeba przeszkolić ludzi z „Nowoczesnej Naukowej Teorii Dowodów Sądowych”, po drugie: tych przeszkolonych ludzi powołać na stanowiska sędziów śledczych, którzy z urzędu, będą mieli dostęp do całości akt procesowych. W tej chwili prokuratorzy mogą manipulować informacjami zasłaniając się tajemnicą, nie udostępniając sędziom wszystkich akt.” Uważam również że obowiązkowo powinno się powoływać ławę przysięgłych w sprawach dotyczących śmierci osadzonych w więzieniach i aresztach, dotyczących śmierci podejrzanego lub świadka podczas przesłuchania przez organy ścigania, dotyczących śmierci podejrzanego lub świadka podczas aresztowania, oraz w postępowaniach sądowych dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego. „W ustrojowej konstrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości została złamana zasada suwerenności narodu co stało się przyczyną rozrostu patologii w sądownictwie i szerzej w wymiarze sprawiedliwości”

„Józef Kossecki o teorii dowodów sądowych w kontekście śmierci gen. Petelickiego”

https://www.youtube.com/watch?v=OYChB2prSVA

Skrypt dla Oficerów Policjii:

http://www.autonom.edu.pl/publikacje/kossecki_jozef/elementy_nowoczesnej_wiedzy_o_sterowaniu_ludzmi-tiff.pdf

SKRYPT DLA OFICEROW POLICJI elementy_nowoczesnej_wiedzy_o_sterowaniu_ludzmi-tiff (1)

„SPP 09. Elementy ogólnej teorii dowodów”

https://www.youtube.com/watch?v=mtTp2M1hhUs

„SPP 10. Elementy teorii dowodów naukowych”

https://www.youtube.com/watch?v=FnoJHanywzk

PROJEKT USTAWY O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH:

https://nowakonstytucja.org.pl/ustawa-o-ustroju-sadow-powszechnych-projekt/#comment-32

Omówienie projektu ustawy o ustroju sądów powszechnych.

 1. Istotą projektu jest usunięcie wady konstytucyjnej jaka dotyka obecny system sądowy w Polsce , a mianowicie wybieranie sędziów ze złamaniem art. 4 Konstytucji tj. zasady zwierzchnictwa Narodu.

Naruszenie tej zasady umożliwia sędziom działanie bez zgody Narodu, albowiem w procesie wybierania sędziów obywatele nie uczestniczą ani bezpośrednio, ani pośrednio. Naruszenie art. 4 Konstytucji jest tu oczywiste.

Żeby usunąć tę wadę, projekt zakłada powołanie w drodze wyborów powszechnych Wojewódzkich Rad Sądownictwa,  które dokonywałyby wyboru kandydatów na sędziów i przekazywały następnie te kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wojewódzkie Rady Sądownictwa, którym projekt przyznaje też pewne funkcje kontrolne, występują w projekcie m.in. w art.art. 7, 8, 19, 24, 28, 29.

 1. Projekt wprowadza także Ławy przysięgłych (art. 3 oraz Dział IV rozdział 7 art. Art. 99-102) wzorując się w tej materii na „Prawie o ustroju sądów powszechnych” z 6 lutego 1928 r.
 2. Innym rozwiązaniem proponowanym w projekcie – i również opartym na rozwiązaniach przedwojennych – są Sędziowie pokoju (Dz. III art. 75-80) – wybierani w powszechnych wyborach przez mieszkańców gminy (czy kilku gmin) i rozstrzygający o najprostszych sprawach z zakresu kodeksu wykroczeń.

Rozwiązanie takie nie tylko uspołeczni proces rozstrzygania spraw przez wymiar sprawiedliwości, ale odciąży sądy.

 1. Projekt zmierza także do stworzenia realnej kontroli orzecznictwa i działalności sądów usytuowanej poza środowiskiem danego okręgu. Zgodnie z art. 28 wizytatorów danej apelacji powołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, do której kandydatów zgłaszać by miały Wojewódzkie rady Sądownictwa.
 2. Projekt uwzględnia także Europejską Konwencję Praw Człowieka. Zgodnie z 29 do zakresu kontroli sądów jaki podlegać miałby wizytatorom należeć by miały te wyroki sądów apelacji, które zostały uznane w Europejskim trybunale Spraw Człowieka za naruszające Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Natomiast zgodnie z art. 62 par. 3 udział sędziego w wydawaniu wyroku, który został następnie w wyniku skargi uznany w TPC w Strasburgu za naruszający Konwencje i prawa człowieka, uznawany byłby za rażące naruszenie prawa i stanowiłby podstawę do konsekwencji dyscyplinarnych. Do tej pory w polskim wymiarze sądowniczym, ta sprawa w ogóle nie jest brana pod uwagę przy ocenie sędziów.

 1. Wzmocnienie kontroli i przeciwdziałanie jawnie niesprawiedliwym wyrokom sądów jest jednym z celów projektu. W art. 64 wprowadza się jako jedną z kar – odpowiedzialność z tytułu ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Do tej pory sędziowie, nawet po wydaniu jawnie niesprawiedliwych wyroków byli od tego rodzaju odpowiedzialności wolni.
 2. Inne usytuowanie rzecznika dyscyplinarnego. Projekt przewiduje (art. 65) iż rzecznika dyscyplinarnego dla danej apelacji powołuje prezes Sądu Najwyższego, a w postępowaniu dyscyplinarnym bierze udział – jako obserwator – prokurator wyznaczony przez Prokuratora Generalnego. Wzmacnia to instytucję zewnętrznej kontroli nad działaniem sądów, która do tej pory jest raczej pozorna.
 3. Rola Prezydenta RP w projekcie zostaje wzmocniona. Po pierwsze Prezydent może odmówić przyjęcia ślubowania od kandydata przedstawionego mu przez  KRS, jeśli poweźmie wiadomości o nagannym postępowaniu sędziego lub jeśli wybór sędziego nastąpił z poważną wada prawną (art. 37) . Prezydent też może – na wniosek Ministra Sprawiedliwości – uchylić sędziemu immunitet i wydać zgodę na aresztowanie sędziego -jeśli nie uczyni tego Sąd Najwyższy i sąd dyscyplinarny. (art. 49).
 4. Projekt przewiduje także zakaz dodatkowych zajęć zarobkowych dla sędziego z dwoma wyjątkami – działalnością wydawniczą i działalnością dydaktyczną na wyższych uczelniach podejmowaną za zgodą Ministra Sprawiedliwości. (art. 46).
 5. I wreszcie projekt zakłada dostosowanie struktury sądów powszechnych do podziału administracyjnego kraju i powołanie sądów powiatowych i wojewódzkich. Dotychczasowa struktura jest bowiem dziwaczna i w żaden sposób nie koresponduje z podziałem administracyjnym.

Janusz Sanocki,
wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji”

ZBIERANIE PODPISÓW

https://nowakonstytucja.org.pl/organizacja-promowania-zbierania-podpisow/

„Organizacja promowania i zbierania podpisów”

Do końca lipca dopracowujemy nasz projekt ustawy o sądownictwie i organizujemy zespoły regionalne do zbierania podpisów. W sierpniu – wrześniu czeka nas zbieranie.

(Pod warunkiem, że powstanie dostatecznie dużo zespołów regionalnych).

Organizacja promowania i zbierania podpisów pod projektem obywatelskim ustawy o ustroju sądów powszechnych:

 1. Organizacją zajmować się będą grupy obywateli, których akcję koordynować będą Zespoły Regionalne Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej.
 1. Zespół Regionalny tworzy min. 10 osób z danego województwa/powiatu (zakres terytorialny działania określa sam Zespół)
 1. Utworzenie Zespołu odbywa się na zebraniu z udziałem posła z Poselskiego Zespołu n/rz Nowej Konstytucji (w oparciu o który powstanie Komitet Inicjatywy Obywatelskiej)
 1. Zespół Regionalny powinien posiadać pocztowy adres do korespondencji i adres e-mail oraz miejsce w którym odbywać się będą cotygodniowe spotkania. Pożądany jest także kontakt i współdziałanie z prasą lokalną (radiem, telewizją lokalną).
 1. Konieczne jest nawiązanie jak najszerszej współpracy z działającymi stowarzyszeniami, grupami obywateli, parafiami itd. Stowarzyszenia – powinny mieć zapewniony udział w pracach i decyzjach Zespołu.
 1. Zespół powołuje kilkuosobowe prezydium, na czele z przewodniczącym, do koordynowania swoich prac i kontaktów z Poselskim Zespołem n/rz Nowej Konstytucji.
 1. Wymagany termin powstania Zespołu Regionalnego to maksymalnie końca lipca 2016 r – zanim rozpocznie się zbiórka podpisów pod projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Janusz Sanocki”

ZŁAMANIE KONSTYTUCYJNEJ ZASADY SUWERENNOŚCI NARODU

https://nowakonstytucja.org.pl/zlamanie-konstytucyjnej-zasady-suwerennosci-narodu-przyczyna-patologii-w-wymiarze-sprawiedliwosci/ 

„Złamanie konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu przyczyną patologii

Złamanie konstytucyjnej zasady suwerenności Narodu  przyczyną patologii w wymiarze sprawiedliwości

Szukając przyczyn patologicznych zjawisk w polskim wymiarze sprawiedliwości, konieczne jest sięgnięcie do źródeł prawa. Zbyt wiele bowiem jest nieprawidłowości, żeby można je było wyjaśnić niedoskonałością ludzkiej natury. Skala nieprawidłowości, niesprawności, przewlekłości procesów jest w Polsce, jak na europejski krąg cywilizacyjny, wyjątkowa. Przyczyny muszą być zatem głębsze niż tylko niedoskonałość tego czy innego sędziego i należy ich szukać w rozwiązaniach systemowych.

Fundament demokracji – zasada suwerenności Narodu

Władze demokratycznego państwa – zgodnie z monteskiuszowską zasadą trójpodziału dzielą się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wszystkie te trzy segmenty władzy państwowej mają się wzajemnie kontrolować ale też muszą podlegać ogólnej zasadzie na której ustanowiony jest ład republikański. We wszystkich demokratycznych państwach świata tym fundamentem jest zasada Suwerenności Narodu.  W polskiej Konstytucji wyrażą ją art. 4, który stwierdza:

 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Zasada suwerenności odnosi się do wszystkich władz Rzeczpospolitej.

Władza ustawodawcza – czyli Sejm i Senat wybierane są raz na 4 lata bezpośrednio przez obywateli. Co prawda wybory do Sejmu odbywają się wg ordynacji proporcjonalnej, ograniczającej w dużej mierze bezpośrednią rolę obywateli, a także oddającej bierne prawo wyborcze całkowicie w ręce partyjnych szefów, jednak bez wątpienia w akcie wyborczym to Naród dokonuje wyboru posłów i senatorów. Tak więc dyspozycja art. 4 Konstytucji w odniesieniu do władzy ustawodawczej jest w Polsce spełniona. Władza wykonawcza jest w Polsce podzielona między prezydenta i rząd. Jest to ustrojowe dziwactwo, ale w odniesieniu do Zasady Suwerenności Narodu obie części władzy wykonawczej bez wątpienia spełniają warunek zwierzchności Narodu. Prezydent jest wybierany bezpośrednio, a rząd przez posłów czyli przez „przedstawicieli Narodu.” Bez wątpienia widzimy jak Naród wykonuje swoją suwerenną wolę raz na cztery lata w stosunku do parlamentu i rządu i raz na pięć lat wobec prezydenta. Naród – Suweren potrafi odsunąć od władzy polityków nieakceptowanych, a zatem bez wątpienia zasada Zwierzchnictwa Narodu działa tutaj bez zastrzeżeń i ma to nie tylko teoretyczne znaczenie. Wybory pozwalające narodowi sprawować swoją zwierzchnią rolę w stosunku do władzy ustawodawczej i wykonawczej pozwalają korygować błędy popełniane przez kolejne ekipy czy osoby ukazując w sposób oczywisty relacje między suwerenem (Narodem), a wykonawcami jego woli – funkcjonariuszami władzy wykonawczej i ustawodawczej.Zasada Suwerenności Narodu nie jest czczą deklaracją polityczną. Jest oczywistą podstawą nie tylko ładu demokratycznego, ale i zasadą która daje szanse oczyszczać co jakiś czas oczyszczać system z błędów i korupcji. Jest zasadą dyscyplinującą polityków- funkcjonariuszy władzy.

Gdyby tę zasadę wykluczyć i uwolnić posłów i senatorów  oraz rząd spod kontroli wyborców, gdyby im np. zapewnić że na następną kadencję posłowie wybiorą się sami, skala korupcji narastałaby lawinowo.  Żadna bowiem sankcja wewnętrzna, subiektywna nie zmusi ludzi – na dłuższą metę i na większą skalę – do zachowania przyzwoitości, uczciwości i sprawności w działaniu.  Jak to ujął lord Acton: „Władza korumpuje, ale władza absolutna korumpuje w stopniu absolutnym.”

Sądownictwo skorumpowane stopniu absolutnym

Podstawowe zasady działania sądów i Trybunałów ujmuje Konstytucja Rzeczpospolitej w rozdziale VIII „Sądy i Trybunały”. Wg zapisów tego rozdziału sędziowie są nieusuwalni, a powołuje ich (nie wybiera) Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.  Polska Konstytucja przewiduje wprawdzie przypadek złożenia sędziego z urzędu ale tylko na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie. Ustawa zaś zapewnia sędziom immunitet zależny tylko od woli ich kolegów sędziów.

Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z Konstytucją składa się z 23 członków w tym 17 sędziów, ministra sprawiedliwości, jednej osoby wybrane przez prezydenta i czterech osób wybranych przez sejm. Jest zatem także organem korporacji i Naród nie ma szans na wykonania swojej zwierzchniej władzy w stosunku do tego organu. Ani bezpośrednio, ani pośrednio – 74% składu KRS to bowiem sędziowie – przedstawiciele korporacji. KRS zresztą tylko przedstawia prezydentowi kandydatury na sędziów, osoby które wcześniej  zostały wybrane przez zgromadzenia sędziów okręgu albo apelacji. Tak wiec –w Polsce – kandydata na stanowisko sędziego wskazują sami sędziowie, prezydent może takiego kandydata jedynie powołać. To tak jakby kandydata na wakujące stanowisko posła wybierali posłowie, na senatora – senatorowie, a ustępujący prezydent wskazywałby kandydata na swojego następcę. Bez wątpienia zatem w procesie wybierania sędziów w III RP nie obowiązuje zasada Zwierzchności Narodu. Oznacza to, że sędziowie w Polsce zostali powołani ze złamaniem art. 4 Konstytucji. Dla porównania amerykańska konstytucja nie wskazuje sposobu wyboru sędziów, nie mówi też o absolutnej zasadzie nieusuwalności. Wręcz przeciwnie przewiduje, że „Sędziowie zarówno Sądu Najwyższego, jak i niższych sądów pozostają na swym urzędzie, dopóki sprawują go nienagannie.” Nie ma także w amerykańskiej konstytucji ani słowa o Krajowej Radzie Sądownictwa – co pozwala elastycznie i realnie kształtować ustrój trzeciej władzy zgodnie z zasadą suwerenności Narodu. Zresztą samo sformułowanie warunku nieusuwalności sędziego w art. III Konstytucji USA („dopóki sprawują go nienagannie”) zakłada stałą kontrolę nad pracą sędziów.
Polski system działa odmiennie. Sędziowie wybierają się i kontrolują sami, we własnym gronie. Praktycznie zapewniono im nieusuwalność niezależnie od tego czy sprawują swój urząd nienagannie czy karygodnie. W ustrojowej konstrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości została złamana zasada suwerenności narodu co stało się przyczyną rozrostu patologii w sądownictwie i szerzej w wymiarze sprawiedliwości.

Dopóki ta fundamentalna i – wcale nieozdobna – zasada nie zostanie przywrócona  nie uda się naprawić funkcjonowania polskich sądów, które działają dzisiaj bez należytej sankcji konstytucyjnej czyli nielegalnie.

Janusz Sanocki

Poseł na Sejm RP
wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu
na rzecz Nowej Konstytucji

Referat wygłoszony na konferencji Zespołu w Poznaniu w dniu 22 kwietnia 2016 r.”

Polecam również:

https://fideskrakow.wordpress.com/2016/04/15/reset-prawa-w-polsce-apel-do-politykow-iza-rostworowska/

Pozdrawiam

TG

p.s.

W dniu 30 lipca 2016 roku otrzymałam poprawiony projekt ustawy o ustroju sądów powszechnych który wklejam poniżej w formacie pdf:

Propozycja poprawek do projektu ustawy o USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...