Edukuj!!! Wolność finansowa dla Polski! Wywiad z Izabelą Litwin

Gościem naszej rozmowy jest Izabela Litwin z fundacji „Jesteśmy zmianą”, ekonomista, wieloletni doradca podatkowy, specjalista od rachunkowości i finansów, autorka dwóch książek „Zanim wyjdziemy na ulicę” oraz „Zanim znajdziemy się na ulicy” odkrywających prawdę o tym jak powstaje pieniądz. Izabela Litwin współpracuje z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą, organizującą wraz z fundacją „Jesteśmy zmianą”, podyplomowe studia „Nawigatorzy jutra”.  Będziemy rozmawiać o propozycjach rozwiązań dla polskiej gospodarki, które wprowadzone w życie, w krótkim czasie wydobyłyby polskie społeczeństwo z biedy.

TG: Izabelo, grupa „Nawigatorów jutra” z którą współpracujesz, doszła  do wniosku że w celu wprowadzenia zmian gospodarczych, które by realnie podniosły poziom życia Polaków, konieczne jest odzyskanie przez Polskę wolności finansowej. „Nawigatorzy Jutra” opracowali nawet program. Czy możesz opisać na czym polega ten program?

Izabela Litwin: „Nawigatorzy uznali, iż rozpatrując jakiekolwiek reformy społeczne czy gospodarcze, dochodzimy zawsze do pieniądza – na ogół braku pieniądza. Uznali, że w epoce obfitości dóbr, przyczyną wszelkich kłopotów jest głód monetarny. Prawa ekonomiczne obowiązujące w epoce niedoboru, całkowicie straciły swoją aktualność. Konieczne jest stworzenie podstaw nowej nauki o gospodarowaniu, opartej na dwóch paradygmatach: obfitości żywności i dóbr pomnażalnych na świecie, i drugi paradygmat to ograniczenie rynku pracy w sferze wytwórczej, będące skutkiem gwałtownego przyspieszenia postępu technologicznego i nauk stosowanych. Obecna trudna sytuacja materialna – głód i wszelkiego rodzaju niedobory artykułów pierwszej potrzeby, wynikają nie z braku sił wytwórczych, (mocy przerobowych) lecz z wadliwej dystrybucji. Pośrednikiem dystrybucji jest pieniądz, którego rola i znaczenie w nowej epoce, musi ulec zmianie. Pieniądz z towaru musi przekształcić się w użyteczne narzędzie. Obecnie pieniądz pełni funkcje wewnętrznie sprzeczne. Bowiem funkcja pośrednika wymiany i funkcja wartościowania dóbr, stoją w sprzeczności z funkcją tezauryzacyjną. Oszczędzanie polega na wycofywaniu z rynku pieniądza a więc ogranicza podstawową funkcję jaką jest pośredniczenie w wymianie dóbr. Pozbawienie pieniądza funkcji tezauryzacyjnej polega na likwidacji odsetek.

Zmiana systemu finansowego mogłaby odbywać się dwutorowo, w sposób generalny zmieniając światowy system finansowy. Zmiana polegałaby na likwidacji rynków finansowych i giełd. Zdając sobie sprawę z niemożliwości takiego rozwiązania w obecnej sytuacji, nawigatorzy uznali że trzeba zacząć od Polski. Uznali także, że nie należy iść drogą rewolucyjną, tylko obok istniejącego systemu stworzyć drugi. Wówczas wybór drogi należałby do obywateli. Nawigatorzy mają nadzieję że wybór społeczny spowoduje powolne wygaszanie dotychczas istniejących mechanizmów.

Program składa się z czterech punktów.

Punkt pierwszy: wprowadzenie poprzez wyemitowanie przez NBP pieniądza równoległego do istniejącej waluty narodowej czyli do złotego. Waluta równoległa byłaby bezodsetkowa i niewymienialna. Zaspakajałaby głód monetarny, to jest istniejący na rynku niedobór legalnego pośrednika wymiany (złotego).  W efekcie wprowadzenia tej waluty, funkcjonującej w systemie prawnym i podatkowym na zasadach złotego, powstałaby możliwość tworzenia gospodarki samowystarczalnej, to jest gospodarki opartej na narodowych surowcach i ograniczającej zależność od importu.  Sprzedaż za walutę równoległą, zmuszałaby do dokonywania zakupów na rynku wewnętrznym. Przykładem zastosowania może być sytuacja w której importer sprzedaje towar za pieniądz równoległy.  Ponieważ ten pieniądz jest niewymienialny, za uzyskane środki musi dokonać zakupu towarów krajowych, wzmacniając gospodarkę krajową.

Punkt drugi: wprowadzenie powszechnie wypłacalnej dywidendy narodowej. Źródłem finansowania tej dywidendy nie byłyby podatki, tylko opłaty wnoszone przez firmy i ludność za  użytkowanie  dóbr o charakterze wspólnotowym, takich jak kopaliny, lasy, powietrze, woda,  infrastruktura drogowa, kolejowa, przesyłu energetycznego itp. Chodzi o to, aby obecna sytuacja opisana hasłem „koszty społeczne zyski prywatne” została zmieniona na „koszty prywatne zyski społeczne”.  Dywidenda społeczna powinna być wypłacana w pieniądzu równoległym, stymulując rozwój gospodarczy kraju. Zachodzi tu pewna analogia do programu 500+.  Różnica polega jednak na tym, iż środki wypłacane w walucie narodowej (PLN), przeznaczone są nie tylko na pobudzenie konsumpcji i produkcji wewnętrznej ale także zakupów z importu.

Punkt trzeci: wprowadzenie w okresie przejściowym, to jest do czasu realizacji pierwszego i drugiego punktu programu, systemu banków komunalnych (miejskich, samorządowych). Banki komunalne byłyby bankami krajowymi i społecznymi. Bowiem generowane przez nie zyski, zasilałyby budżety samorządowe. W przeciwieństwie do sytuacji obecnej, gdzie zyski przeważnie idą do zagranicznych banków. Jednym słowem, koszty odsetek zamieniono by w przychody z tytułu odsetek. Wszelkie akcje kredytowe prowadzone przez bank komunalny powinny być transparente i jawne. Taka sytuacja zapobiegnie korupcji i nadużyciom, często prowadzącym do upadłości. Głównym klientem banku komunalnego będą spółki komunalne.

Punkt czwarty: wprowadzenia konstytucyjnego zakazu wyprzedaży majątku narodowego.  Chodzi o zakaz wyprzedaży ziemi, wód, lasów oraz przedsiębiorstw o charakterze strategicznym.”

TG: Czy „Nawigatorzy jutra” i fundacja „Jesteśmy zmianą” zwracały się z wypracowanymi propozycjami do rządu?

Izabela Litwin: „Usiłowaliśmy dotrzeć z tą wiedzą do decydentów, np. poprzez konferencje organizowane w Sejmie, poprzez niesformalizowane spotkania z posłami oraz poprzez prowadzoną wspólnie z Narodowym Instytutem Studiów Strategicznych akcją wysyłania programów i propozycji współpracy w tym zakresie.”

TG: Czy obecnie wprowadzane reformy idą w duchu postulowanym przez nawigatorów?

Iza Litwin: „Zgodnie z odpowiedzią dr Szczęsnego-Górskiego, obecne reformy mają charakater łagodzący objawy choroby, lecz nie leczące ich przyczyn.  Są jak plasterki z morfiną aplikowane choremu na raka. Przynoszą bieżacą ulgę, nie leczą jednak choroby.”

TG: Czy oprócz obecnej ekipy rządowej PISu, zwracaliście się do polityków innych opcji?

Izabela Litwin: „Radykalność naszych słusznych postulatów spotyka się z niedowierzaniem i brakiem wiary w sukces. Politycy nie zmuszają nauki do analizowania przyczyn sukcesów gospodarczych odnoszonych przez inne państwa, a przecież przyczyną „cudów gospodarczych” jest ZAWSZE „lawina pieniądza”.

TG: Co Twoim zdaniem może zrobić każdy z nas aby skierować sprawy w dobrym kierunku, to znaczy w kierunku realizacji programu „Wolności finansowej dla Polski”?

Izabela Litwin: „Edukacja, edukacja i edukacja. Bo tylko świadomy naród może zmusić rządzących do wprowadzenia zmian.”

TG: Dziękuję za rozmowę. Liczymy zatem na czytelników, na ich poczucie współodpowiedzialności za przyszły los i rozwój naszego kraju. Zachęcamy do nauki i do propagowania wiedzy o ekonomii we wszystkich warstwach społecznych. Taka szeroka akcja edukacyjna jest konieczna i niech stanie się to naszym obywatelskim obowiązkiem, naszym wkładem w dobro wspólne każdego członka naszego narodu.  Wykłady Izabeli Litwin są dostępne na kanale YOU TUBE w seriach: „Ekonomia dla każdego” oraz  „Elementarz ekonomii”. Książki Izabeli Litwin: „Zanim wyjdziemy na ulicę” oraz „Zanim znajdziemy się na ulicy” można pobrać bezpłatnie w formacie pdf ze strony: http://jestesmyzmiana.pl/manifest/ksiazki-izabeli-litwin/  lub zakupić w formie papierowej. Dla  „skażonych” „autorytetami” ekonomicznymi,  polecam naukową książkę prof. Richarda A. Wernera pt.”Stracone stulecie w ekonomii”, bezpłatnie w pdf  na stronie: http://jestesmyzmiana.pl/wp-content/uploads/2016/09/Stracone-stulecie-w-ekonomii_03.pdf

Wywiad z Izabelą Litwin przeprowadziła Teresa Garland, dnia 8 marca 2017 roku w królewskim mieście Krakowie.

Polecam: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/03/08/relacja-ze-spotkania-z-iza-litwin-2017-03-07-w-krakowie/

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...