MÓJ PROJEKT KONCEPTUALNY DZIAŁAŃ – Wrocław 28 i 29 X 2017r. Zlot Wolnych Ludzi

 

Szanowni Państwo, na początek chciałabym przytoczyć wypowiedź Prof. Dr Hab. Ks. Tadeusza Guza odnośnie ekonomii. Cytuję: „Mnie się wydaje, że kryzys ekonomiczny świata to jest genialna szansa dla obudzenia się ludzkości, że jeśli ktoś myśli czy ktoś dąży do wielkich ideałów, to on wie, że pieniądz nigdy nie był źródłem ani nie może być istotą, ani nigdy nie może być najważniejszym celem ekonomii, tylko właśnie – Bóg i człowiek. Od nich się wszystko rozpoczęło i w nich się powinno wszystko rozegrać: Bóg i człowiek powinni być najwyższymi celami ekonomii. Dopiero wtedy będzie największy dobrobyt ekonomiczny świata.” Koniec cytatu. Mam nadzieję że ta właśnie maksyma będzie nam wszystkim przyświecać w naszych działaniach oraz w projektowaniu rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Teraz chciałabym przedstawić moją trzypunktową propozycję konceptualną działań.

1.ANALIZA SYTUACJI I OKREŚLENIE FUNDAMENTU NA KTÓRYM BĘDZIEMY DZIAŁAĆ

Przeanalizowałam obecną sytuację w Polsce, wzięłam pod uwagę działania rządu które nie są w pełni zgodne z Polskim Interesem Narodowym, wzięłam pod uwagę nasze ograniczenia (głównie brak funduszy i dostępu do szerokich mediów), wzięłam pod uwagę nasze możliwości jakie mamy, jak też wzięłam pod uwagę aktualnie istniejącą sytuację wśród środowisk patriotycznych i antysystemowych. Moje konkluzje.

Do chwili obecnej jakiekolwiek istniejące siły polityczne drzemiące w narodzie polskim były skutecznie unieszkodliwiane. Wszelkie próby zjednoczenia narodu polskiego spełzały na niczym bo wg mnie na pierwszym planie stawiano swoje własne interesy lub interesy pewnych grup czy grupek, ponad ideę wspólnego zjednoczenia. A przecież korzeń problemów wszystkich tych grup i grupek jest ten sam, tj. niesprawiedliwe i niemoralne prawo oraz zły system finansowy.

Wśród czynników blokujących zjednoczenie i wspólne działanie jest również niski poziom świadomości przeważajacej części społeczeństwa Polskiego odnośnie kwestii finansowo-gospodarczych, nie mówiąc już o kwestiach prawnych, oraz istniejące w Narodzie Polskim ogromne różnice światopoglądowe spowodowane wpojonymi nam IDEOLOGIAMI, wpływami obcych cywilizacji przede wszystkim podczas zaborów oraz systemem edukacji opartym na KŁAMSTWIE.

A to właśnie tylko SPÓJNY światopogląd jest tym, co cementuje ludzi i pozwala im wspólnie dążyć, w miarę bezkonfliktowo do wspólnego celu i ten cel osiągnąć. Jeśli nie ma wspólnego światopoglądu, wspólnej idei, wspólnie podzielanych wartości i przekonań, to nigdzie nie zajdziemy, nic nie osiągniemy, i nic się nie uda! To jest fundament wszelkiego działania.

Dlatego proponuję abyśmy wyszli od tego punktu właśnie tj. od zdefiniowania cywilizacji na której normach będziemy działać i budować nasze przyszłe państwo polskie.  Proponuję jako fundament naszych działań, oparcie się na cywilizacji łacińskiej, której jesteśmy spadkobiercami a która najlepiej ze wszystkich istniejących cywilizacji na świecie, służy człowiekowi jako istocie cielesno-duchowej oraz jego dobru. Cywilizacja łacińska oparta jest ona na prawdzie, dobru, pięknie, wolności i miłości.

Podeprę się tutaj zdaniem Feliksa Konecznego: „W jedności cywilizacyjnej tkwi sukces silnych narodów. Tędy droga do siły prawdziwej, wytrzymującej napór czasu”.

Przytoczę również kilka bardzo ważnych cytatów do przemyśleń związanych z kwestią cywilizacyjną z  „Traktatu polityczno-filozoficznego” Prof. Włodzimierza Juliana Koraba-Karpowicza. Cytuję: „Państwo narodowe, związane z jedną cywilizacją i kulturą, tworzy silną organizację polityczną. Najmocniejsza organizacja polityczna oparta jest na powiązaniach grup społecznych, które współpracują ze sobą ze względu na to, że posiadają wspólny język, tradycje, obyczaje i wartości. Może istnieć zgodnie w jednym państwie kilka narodów, które choć posiadają różne kultury, oparte są na jednej cywilizacji; nie może zaś być kilku wykluczających się wzajemnie cywilizacji bez napięć wewnętrznych i zagrożeń dla jedności państwa. Wrogie sobie cywilizację zdobyć się mogą w najlepszym wypadku na wzajemną obojętność, jeżeli chodzi o ich działania. Ich konflikt w jednym państwie prowadzi do wewnętrznego rozdarcia społeczeństwa, a w konsekwencji do osłabienia państwa i jego ewentualnego upadku. W przypadku odmiennych cywilizacji, jedyna możliwa forma współpracy pokojowej to dominacja jednej bardziej tolerancyjnej cywilizacji nad resztą lub poddanie wszystkich jednakowej dyktaturze, mającej na celu spokój społeczny. Doświadczenia historyczne wskazują, że wobec odmienności cywilizacyjnej utrzymanie jedności państwa jest na ogół niemożliwe”.    Tyle z cytatów. A teraz konkrety. Ręka w górę kto zgadza się z tym abyśmy budowali nasze państwo polskie w oparciu o normy cywilizacji łacińskiej.

2.KONCEPCJA DZIAŁAŃ I WIZJA

CO POWINNO BYĆ NASZYM CELEM? Celem naszym powinno być praktyczne wdrożenie konkretnych wspólnie wypracowanych rozwiązań, które wpłyną na poprawę standardu życia Polaków i które umożliwią każdemu obywatelowi Polskiemu zarówno rozwój materialny jak i duchowy. To, czy osiągniemy nasze cele za pomocą lobbingu obywatelskiego czy też poprzez objęcie władzy w kolejnych wyborach do Sejmu, to nie ma większego znaczenia. Ważne aby wypracowane przez nas rozwiązania zostały zrealizowane praktycznie. Dlatego najważniejsze jest abyśmy przygotowali konkretne ustawy i utorowali drogę do przeprowadzenia koniecznych reform. Jeśli postulowanych przez nas zmian nie przeprowadzi obecna władza, to  zrobimy to my tworząc koalicję narodową i wygrywając wybory w 2019 roku.

3.CZEGO POTRZEBUJEMY ABY ZREALIZOWAĆ NASZE CELE?

Potrzebujemy: CENTRUM EKSPERCKIEGO, SIŁY POLITYCZNEJ, MASOWEJ REKLAMY I PROMOCJI, STRATEGÓW oraz PIENIĘDZY.

Po pierwsze więc potrzebujemy OBYWATELSKIEGO CENTRUM EKSPERCKIEGO które działając na razie na zasadzie wolontariatu, wypracuje najlepsze na świecie rozwiązania i przygotuje konkretne ustawy w celu praktycznego wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Ja upatruję zalążki takiego obywatelskiego centrum eksperckiego w naszym dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że to właśnie ta dzisiejsza inicjatywa rozpocznie proces konsolidowania najtęższych mózgów z całej Polski oraz z całej Poloni. Widziałam schemat organizacyjny podobnego projektu u Grzegorza Czuryły z BASTIONU DIALOGU. Może warto byłoby się z nim skonsultować w tej kwestii.

Po drugie potrzebujemy SIŁY POLITYCZNEJ która odważnie poniesie na sztandarach wypracowane przez nas pionierskie rozwiązania,  zgodne z wyznawanymi przez nas i przez tę siłę polityczną wartościami cywilizacji łacińskiej. Potrzebujemy odważnych przyszłych polityków, ludzi którzy pójdą do ludu i będą mówić o tym to co my tutaj wypracujemy. Te nasze propozycje rozwiązań mogą głosić też eksperci, bo to by było najlepsze, ale trzeba wziąć pod uwagę że eksperci pochłonięci wspólną pracą mogą po prostu nie mieć czasu na to aby osobiście promować i informować społeczeństwo o swoich rozwiązaniach. Taką siłę polityczną wg mnie organizuje Jacek Tadeusz Ciechanowski który koordynuje ZJEDNOCZENIE NARODOWE. Z tego co mi wiadomo bo sama wspieram jego działania, on ostro nad tym pracuje. ZJEDNOCZENIE NARODOWE to jest płaszczyzna przeznaczona do koordynowania środowisk patriotycznych i antysytemowych w celu wspólnego działania. Myślę że to jest bardzo dobra inicjatywa i pownniśmy uwzględnić tę możliwość w naszych działaniach. Na szczególną uwagę zasługują działania Panów Stanisława Michalkiewicza,  Konrada Daniela oraz Witolda Gadowskiego, którzy od wielu już lat działają prężnie na politycznym polu informacyjnym w dobrej wierze dla Polski i dla Polaków. Obserwujmy i wspierajmy działania aktywistów ugrupowania KUKIZ15. Powinniśmy uruchomić wśród wszystkich ugrupowań politycznych mechanizmy rzetelnej, solidarnej i dynamicznej współpracy na rzecz dobra wspólnego Polaków.  Znów podeprę się tutaj słowami Prof. Dr hab. ks. Tadeusza Guza: „polska polityka bardzo cierpi z zasadniczej racji, że celem polskiego polityka nie jest sto procent dobro wspólne Polaków i polskiego państwa. I wtedy rozdrabniamy się. Wtedy się gubimy. Wtedy polityka schodzi na manowce. Zajmuje się rzeczami drugorzędnymi zamiast w samym centrum swojej troski postawić dobro wspólne – czyli największy cel wszelkiego trudu aktywności politycznej.”

Po trzecie potrzebujemy MASOWEJ REKLAMY I PROMOCJI inaczej mówiąc potrzebujemy skutecznej PROPAGANDY, w celu edukowania społeczności odnośnie finansów, prawa, gospodarki, oraz w celu informowania ludzi o konkretnych akcjach w ramach lobbingu obywatelskiego. Trzeba utworzyć nieformalną Polską Armię Internetową która będzie mówić jednym głosem w danym czasie na konkretny wskazany temat. Chodzi tutaj o zsynchronizowanie działań w przestrzeni internetowej w celu przerowadzania konkretnych akcji informacyjnych w internecie.  Np. w jednym miesiącu wszystkie fora, facebooki, blogerzy, YOUtuberzy, TV internetowe mówią na temat Narodowego Banku Polskiego, w drugim miesiącu wszyscy „wałkują” temat cywilizacji łacińskiej, w kolejnych miesiącach kwestie frankowiczów, GMO, górnictwa, rolnictwa, itd. To IDEE rządzą światem i trzeba zwiększyć maksymalnie MOC pisania propagowania prawdziwej wiedzy i przekazywania prawdziwych informacji na konkretne ważne tematy. Zadaniem Polskiej Armii Internetowej będzie rozkładanie na czynniki pierwsze i tłumaczenie ludzim łopatologicznie nauki Konecznego o cywilizacjach, rozkładanie na czynniki pierwsze liberalizmu i socjalizmu, rozkładanie na czynniki pierwsze istniejącego obecnie systemu finansowego. Jest wciąż mało konkretnych informacji, podanych w przystępnej formie aby zwykli ludzie zrozumieli na czym polega ten cały szwindel.  Bez rozbudzenia świadomości i podniesienia poziomu wiedzy u zwykłych Polaków, nie uda nam się przeprowadzić konkretnych zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce. Co trzeba zrobić? Zacznijmy nawiązywać kontakty z TV internetowymi, blogerami, komentatorami, dziennikarzami, itd. Dodatkowo potrzebujemy polskiego facebooka. Pragnę również nadmienić że w jednym z ostatnich swoich artykułów Witold Gadowski napisał: „Nadchodzi największa wojna”  „Idzie walka o Słowo. O początek wszystkiego. (…) Właśnie głowię się nad sposobem organizowania i trenowania naszych wojsk. Obiecuje, że i o tym napisze.” Witold Gadowski http://www.gadowskiwitold.pl/publicystyka/nadchodzi-najwi%C4%99ksza-wojna

Po czwarte potrzebujemy najwyższej klasy STRATEGÓW którzy uskutecznią nasze działania w lobbingu obywatelskim oraz poprowadzą nas skutecznie do ewentualnego objęcia władzy w kolejnych wyborach. Tutaj przychodzą mi na myśl eksperci z Akademii Geopolitycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wśród kadry znajdują się wybitni profesorowie i czołówka młodego pokolenia polskich geopolityków (m.in. prof. Piotr Eberhardt, prof. Julian Skrzyp, prof. Mirosław Sułek, prof. Witold Wilczyński, prof. Andrzej Zapałowski, dr Jacek Bartosiak, dr Michał Siudak, dr Leszek Sykulski, dr Piotr Wilczyński, dr Mateusz Wiliński).  Zastanawiam się czy nie powinniśmy skontaktować się z tymi ludźmi. Być może to są właściwi ludzie którzy mogliby nas wesprzeć jeśli wśród nas nie pojawią się spontanicznie doświadczeni strategowie.

Po piąte potrzebujemy FINANSÓW zarówno dla działalności obywatelskiego centrum eksperckiego jak i w celu sfinansowania ewentualnej kampani wyborczej jeśli zdecydujemy się iść po władzę. Możliwości są następujące: 1.Działamy na zasadzie wolontariatu 2.Ogłaszamy zbiórkę narodową na opłacenie ekspertów 3.zakładamy wspólną inicjatywę gospodarczą która wygenerowane dochody przeznaczy na opłacenie ekspertów oraz na ewentualną kampanię wyborczą. Niedawno rozesłałam list do ekspertów który opublikowałam również na blogu akademiapolityczna.wordpress.com  odnośnie projektu przejęcia bogactw naturalnych bezpośrednio przez Polaków poprzez spółdzielnię zaawansowaną technologicznie którą nazwałam spółdzielnią ZAT. Chodzi o to aby poprzez taką spółdzielnię przejąć bezpośrednio kopalnię i wydobywać węgiel. Członkami takiej spółdzielni mogłoby być kilka milionów Polaków. Tym sposobem zyski byłyby rozproszone wśród obywateli Polskich a nie szłyby tylko w jeden punkt tj.do zagranicznych korporacji. Proponuję aby eksperci nad tym pomyśleli, gdyż taka inicjatywa byłaby po pierwsze promocją praktycznych, namacalnych działań naszego obywatelskiego centrum eksperckiego, a po drugie jeśli rządzący opieraliby się wydać koncesję na wydobycie węgla takiej spółdzielni narodowej, a daliby tę koncesję zagranicznym korporacjom, to PIS straciłby całkowicie swoją reputację wśród społeczeństwa Polskiego i my wtedy proponując nasze nowoczesne rozwiązania, mielibyśmy szansę na wygranie wyborów, przejęcie władzy i wprowadzenie w Polsce tych najlepszych dla Narodu Polskiego rozwiązań.

Podsumowując:

1.Proponuję utworzenie dzisiaj GRUPY INICJATYWNEJ OBYWATELSKIEGO CENTRUM EKSPERCKIEGO, która skoordynuje utworzenie się konkretnych grup eksperckich

2.Proponuję powołanie RADY MĘDRCÓW którzy swoimi radami będą ukierunkowywać nasze działania.

3.Proponuję kolejne wspólne spotkanie za kilka miesięcy na którym zostaną już podpisane konkretne scalające nas dokumenty. Na razie będziemy działać tak jak dotychczas na zasadzie wolontariatu.

Teresa Garland, 28/29 X 2017r.

Poniżej relacja ze spotkania:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/10/30/szansa-jest-wyciagnieta-dlon-do-pojedniania-i-zespolenia-polakow/

 

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...