Definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne a my kiedy to zrobimy?

Definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne a my kiedy to zrobimy?

Czy NWO z pomocą byłych i obecnych rządów w Polsce szykuje definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Pytajmy rządzących szczególnie przed wyborami samorządowymi!

Szanowni Państwo,

Włosi zamykając szpitale psychiatryczne w 1978 roku powiedzieli że w cywilizowanym kraju nie godzi się trzymać ludzi przymusowo w izolacji w szpitalach psychiatrycznych kiedy nie służy to ich dobru ani zdrowiu. Włosi stworzyli inny otwarty i dobrowolny system prewencji i leczenia chorób psychicznych który sprawdził się i nastąpiła znaczna poprawa jakości życia i zdrowia chorych. “Storia ed eredità della legge Basaglia, che cambiò il modo di pensare alla “salute mentale” e migliorò le condizioni dei pazienti”. Źródło: https://www.ilpost.it/2018/05/13/legge-basaglia-chiusura-manicomi/

W Polsce były pomysły zmian w tej kwesti ale niestety nie zostały zrealizowane….. dlaczego?

“Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (mój przypis: na lata 2011-2015) zakończył się fiaskiem. Wyznaczonych celów i wytyczonych zadań nie zrealizowała ani administracja rządowa, ani samorządowa. (…) W Programie założono odejście od dominującego dotychczas modelu azylowego (izolacyjnego) postępowania z chorymi psychicznie na rzecz środowiskowego modelu psychiatrii, który jest bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin, łatwiej dostępny, skuteczniejszy oraz tańszy. Podstawę funkcjonowania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej miały stanowić Centra Zdrowia Psychicznego jako jeden z najistotniejszych elementów Programu. (…) NIK wskazuje, że samorządy województw nie wdrożyły m.in. planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych.” https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html

Komu na rekę jest aby szpitale psychiatryczne w Polsce nadal funkcjonowały? Czy to nie jest przypadkiem tak że ktoś celowo nie wykonał swoich zadań, pozostawiając szpitale psychiatryczne aby mogły służyć za zbrodnicze narzędzie do neutralizowania opornych Polaków którzy będą bronić swojego kraju w razie prób zasiedlenia go przez obcych? Albo kiedy Polacy będą się opierać wprowadzeniu w Polsce Nowego Porządku Świata? A może ktoś planuje po kryjomu serię badań medycznych na Polakach bo w bantustanie bezprawia i braku sprawiedliwości jakim jest Polska, prawa człowieka psychicznie chorego nie są respektowane?

“Prawa, godności i potrzeby osób chorujących psychicznie w Polsce są naruszane. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z 2014 roku, w rozdziale o poszanowaniu praw i godności osób chorujących psychicznie informuje, że prawa te są naruszane w wieloraki sposób. (…) Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w latach 2012-2014 wskazuje, że w Polsce, dominuje archaiczny model totalnej opieki instytucjonalnej zamiast usług wspierających świadczonych w środowisku zamieszkania. (…) W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w celu realizacji ich praw niezbędne jest, między innymi zintensyfikowanie działań dotyczących odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (tzw. Deinstytucjonalizacja). (…) Z analizy spraw rozpatrywanych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w 2014 r. rozpatrzonych zostało 1620 skarg, spośród których 749 (46%) okazało się zasadnych. (…) Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku negatywnie ocenia nieprzestrzeganie praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w trakcie przyjmowania tych osób do szpitala bez ich zgody oraz w trakcie stosowania przymusu bezpośredniego. (…)

We Włoszech podjęte radykalne zmiany legislacyjne znacznie przyspieszyły proces reorganizacji systemu opieki psychiatrycznej. W 1978 roku pod naciskiem opinii publicznej wprowadzono w życie Ustawę Nr 180 (Legge n. 180 Accertamenti e Trattamenti Sanitari Volontari e Obbligatori), która precyzyjnie określała 4 zasadnicze elementy zmiany: zakaz budowy nowych szpitali i stopniową redukcję liczby szpitali z ograniczeniem nowych przyjęć, tworzenie oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych z maksymalnie 15 łóżkami dla pacjentów ze stałymi objawami chorobowymi, ograniczanie liczby przyjęć wbrew woli pacjenta, rozbudowę instytucji opieki środowiskowej zabezpieczających określony region.” http://npozp.pl/wp-content/uploads/2016/03/NPOZP_projekt_15_12_fin_rev.pdf

Uważam że i my w Polsce powinniśmy natychmiast zamknąć wszystkie szpitale psychiatryczne na terenie Polski, a w szczególności jeśli chcemy przetrwać jako naród polski i odzyskać wolność i suwerenność naszego kraju! .

Jeśli w świetle wyżej wymienionych faktów, nie zamkniemy szpitali psychiatrycznych to istnieje ryzyko że Polska może stać się poligonem doświadczalnym w neurologii i w psychiatrii! Co to dla nas może oznaczać? Prawdopodobnie w celu wsadzania nas do zakładów psychiatrycznych mogą być robione: łapanki i porwania Polaków na ulicach, znikanie ludzi, usuwanie opozycjonistów (polskich patriotów), bezprawne doświadczenia medyczne na ludziach, eutanazja. W konsekwencji ukryte ludobójstwo i holokaust Polaków.

W przeszłości już Niemcy używali tych metod. “Eutanazja – ukryte ludobójstwo pacjentów szpitali psychiatrycznych w Kraju Warty i na Pomorzu w latach 1939 – 1945” http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/585,Eutanazja-ukryte-ludobojstwo-pacjentow-szpitali-psychiatrycznych-w-Kraju-Warty-i.html

Potem w PRLu istniały tzw. Psychuszki czyli szpitale psychiatryczne gdzie eliminowano Polskich patriotów i opozycjonistów.

“Jeżeli człowieka nie złamała “psychuszka” – jak nazywano “szpitale psychiatryczne specjalnego typu”, to wychodził z piętnem “psychicznego” czy “wariata”. W takiej sytuacji reżimowi nie tylko łatwo było podrywać autorytet takiej osoby jako niezasługującej na poważne traktowanie, ale także “kompromitować” jej działalność na rzecz wolności i prawdy – sprawy, w jaką była zaangażowana. ” http://matusiakj.blogspot.com/2014/02/psychuszka-skuteczniejsza-niz-lagier.html

Wiele wskazuje na to że być może takie psychuszki wciąż istnieją w polskich szpitalach psychiatrycznych. Nie sądzę aby jakikolwiek szpital psychiatryczny zechciał nam udstępnić wszelkie akta i statystyki od roku 1945. Instytut Pamięci Narodowej powinien jak najszybciej zabezpieczyć akta archiwalne (od roku 1945 do teraz) we wszystkich istniejących na terenie Polski szpitalach psychiatrycznych. Wcale bym się nie zdziwiła jeśli w wyniku badań IPNu okazałoby się że mamy do czynienia z holokaustem Polaków odbywającym się od roku 1945 (do chwili obecnej???!!!) w szpitalach psychiatrycznych na terenie Polski.

Poniżej jeszcze jeden dowód na to że szpitale psychiatryczne powinny zostać zamknięte. Raport NIK o szpitalach psychiatrycznych mówi….

„Najwyższa Izba Kontroli wskazuje i negatywnie ocenia nieosiągnięcie założonych celów i niezrealizowanie większości zadań zaplanowanych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową. NIK zwraca uwagę, że tym samym nie doprowadzono do ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, nie osiągnięto poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz lepszej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2011-2015. Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uniemożliwiło tworzenie spójnego i zróżnicowanego systemu skutecznej prewencji i leczenia zaburzeń psychicznych, a także poprawę jakości życia oraz integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi.”  źródło: http://www.medonet.pl/zdrowie,jak-naprawde-wygladaja-polskie-szpitale-psychiatryczne-,artykul,1724235.html

Tymczasem z internetu dochodzą niepokojące informacje….:

“Niestety to nie żart, są już pierwsze ofiary zabierania ludzi z ulicy do psychuszek bez wyroku sądu, jak za dobrych czasów ZSRR lat 50-tych, 60-tych, a nawet 70-tych i 80-tych. Pierwszą ofiarą psychuszki jest p. Maria Ziemiańska, której wcześniej odebrano dziecko niepełnosprawne, no i chcą jeszcze dobrać się do jej mieszkania bo ma jakąś własność, która stalinowcy chcą spieniężyć.” źródło: https://libertarianizm.net/threads/psychuszki-ruszyly.5428/

“Emeryt domagający się kary dla kata z UB zostaje umieszczony w psychuszce! ” http://solidarni2010.pl/29344-marek-baterowicz—symptomy-prl-u-w-iii-rp.html?PHPSESSID=3873ad5b54fbddd9e8d4a62c9226ed17

“W Polsce, jak za Hitlera i Stalina, każdy kto nie zgadza się z wyrokiem sądu traktowany jest jako wariat i kierowany na badania sądowo-psychiatryczne, a sędziom zależy, żeby ofiary ich błędów i łapówkarskich zbrodni uznane były za wariatów i trzymane praktycznie dożywotnio w zakładach psychiatrycznych celem wyniszczenia mózgu, bo taki jest skutek podawania siłą psychotropów ludziom zdrowym, ale wkurwionym na zbrodnie sądowych matołków. Karą dla rodziny, która walczy o uwolnienie niesłusznie przetrzymywanego na internacji psychiatrycznej krewnego, jest utrudnianie odwiedzin i zsyłanie pacjenta ze Szczecina do Rybnika na Śląsk, żeby odwiedziny miał rzadziej. Taka jest zbójecka norma sądowej psychiatrii rodem z hilerowskich Niemiec i stalinowskiego ZSRR pełnego Psychuszek czyli Wykańczalni. ” http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/rybnik-zbrodnie-szpitala-psychiatrycznego

„Postępowaniu świeckiego zakładu psychiatrycznego sprzeciwiła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które potwierdziło w badaniach zdrowie psychiczne podejrzanego. Niestety, sąd twierdzi inaczej, stwierdzając że “wymiaru sprawiedliwości to nie interesuje.” http://www.paranormalne.pl/topic/4186-pieklo-w-szpitalu-psychiatrycznym/

Włosi już 40 lat temu (1978 rok) zamknęli szpitale psychiatryczne a pozostawione wtedy tylko kilka szpitali psychiatrycznych dla kryminalistów zamknięto w zeszłym 2017 roku. Tak mówił o tych szpitalach stary włoski prezydent (tłumaczenie własne): “szpitale psychiatryczne (…) to straszne miejsca nie godne cywilizowanego kraju (…) gdyby ktoś mi powiedział jak zaczynałem pracować że szpitale psychiatryczne dla kryminalistów zostaną zamknięte wziąłbym go za szaleńca”. Tu źródło: http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/cultura/2018-05-11/compie-40-anni-legge-basaglia-che-rese-matti-cittadini-133452?fn=feedold&id=N_PRPAMAIN/AE4VmvmE&p=8&refresh_ce=1

Szanowni Państwo,

Nagłaśniajmy maksymalnie i postulujmy aby obecny rząd zamknął wszystkie szpitale psychiatryczne na terenie Polski. W mojej opinii nie służą one ani wolnej Polsce ani zdrowiu Polakom!

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją.

Dodatkowe linki:

http://www.ipin.edu.pl/#

Eksperyment Rosenhana “Psychiatrzy z każdego zrobią chorego. Szokujący eksperyment” https://www.fakt.pl/hobby/historia/psychiatrzy-z-kazdego-zrobia-chorego-eksperyment-rosenhana/rqntn3p

“Co roku w USA w szpitalach psychiatrycznych w samej tylko Wirginii zamyka się bezprawnie 20,000 opozycjonistów”

https://www.monitor-polski.pl/co-miesiaca-w-usa-w-szpitalach-psychiatrycznych-zamyka-sie-bezprawnie-20000-opozycjonistow/

“Niesłusznie zamknięci w szpitalu psychiatrycznym. Długie lata “leczniczego więzienia”

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/blisko-ludzi-nieslusznie-zamknieci-w-szpitalach-psychiatrycznych,621016.html

“TERROR PSYCHIATRYCZNY w polskich psychuszkach”

http://3obieg.pl/terror-psychiatryczny-w-polskich-psychuszkach/

Polecam również: “CZY POLSKIE WIĘZIENIA STAJĄ SIĘ ŁAGRAMI ZAGRANICZNYCH KORPORACJI?” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/06/11/czy-polskie-wiezienia-staja-sie-lagrami-zagranicznych-korporacji/

Polecam też: “POLSKA skrępowana w SIECIACH PRAWNYCH! Czas je rozciąć! Zakładajmy Dyskusyjne Kluby Prawne!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/05/polska-skrepowana-w-sieciach-prawnych-czas-je-rozciac-zakladajmy-dyskusyjne-kluby-prawne/

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...