MAMY TO! Polska Doktryna Gospodarcza! Oto ona: Integralny Rozwój Gospodarczy czyli Prawo do rozwoju jako postulat Prawa Naturalnego oraz Deklaracji ONZ z 1986 roku!

MAMY TO! Polska Doktryna Gospodarcza! Oto ona: Integralny Rozwój Gospodarczy czyli Prawo do rozwoju jako postulat Prawa Naturalnego oraz Deklaracji ONZ z 1986 roku!

Ze specjalną dedykacją dla naszej nieustraszonej „czołowej szpicy” w walce o POLSKĄ DOKTRYNĘ GOSPODARCZĄ Panu Józefowi Kamyckiemu szczególnie polecam…..

Na obecnym etapie działań naszych patriotycznych grup eksperckich pojawiło się pytanie na temat Polskiej Doktryny Gospodarczej. Jaka ona być powinna?

Polska Doktryna Gospodarcza powinna być oparta na interdysyplinarnych czynnikach, nie tylko gospodarczych ale i społecznych, moralnych i religijnych. Taką koncepcją jest Integralny Rozwój Gospodarczy. Zgodnie z tą koncepcją naczelnymi zasadami ekonomicznymi powinny być: ZASADA POKRYCIA POTRZEB SPOŁECZNYCH oraz ZASADA RÓWNOWAGI pomiędzy współmiernością dóbr i potrzeb. Punktami odniesienia do poszukiwania praktycznych rozwiązań społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych winna być Katolicka Nauka Społeczna, Prawo Naturalne oraz należy wykorzystać Deklarację o prawie do rozwoju przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 4 XII 1986r. Nie zapominajmy również o prawie do samostanowienia narodów.

Prof. Dr hab.ks.Tadeusz Guz w jednym ze swoich wykładów tak wypowiada się na temat ekonomii: „Mnie się wydaje, że kryzys ekonomiczny świata to jest genialna szansa dla obudzenia się ludzkości, że jeśli ktoś myśli czy ktoś dąży do wielkich ideałów, to on wie, że pieniądz nigdy nie był źródłem ani nie może być istotą, ani nigdy nie może być najważniejszym celem ekonomii, tylko właśnie – Bóg i człowiek. Od nich się wszystko rozpoczęło i w nich się powinno wszystko rozegrać: Bóg i człowiek powinni być najwyższymi celami ekonomii. Dopiero wtedy będzie największy dobrobyt ekonomiczny świata.”

Ja mam nadzieję że ta właśnie maksyma będzie przyświecać wszystkim tym którzy tworzą Polską Doktrynę Gospodarczą.

W książce pt.”Ekonomia polityczna a matematyka” Seweryn Żurawicki pisze: „Przedmiot dociekań ekonomicznych ulegał na przestrzeni dziejów różnym metamorfozom. Dociekania ekonomiczne ogarniały przede wszystkim to, co na odcinku życia gospodarczego wydawało się dla danej epoki rzeczą najważniejszą. Dla merkantylistów przedmiotem dociekań był przede wszystkim handel zagraniczny, dla fizjokratów – produkcja rolna, dla Smitha – czynniki wpływające na wzrost bogactwa globalnego, dla Ricarda – wpływ wzajemnego stosunku płac, zysków i minimalizacji kosztów produkcji. Dla Marksa natomiast przedmiotem dociekań stały się przede wszystkim prawidłowości rozwoju gospodarczego.”

W ciągu wielowiekowych dociekań nad poszukiwaniem rozwiązań w ekonomii, wielcy naukowcy i myśliciele pochylali się nad wieloma aspektami działalności gospodarczej państw, często niestety w interesie organizujących życie gospodarcze i społeczne wąskich klik. Być może więc celowo „przeoczono” (oprócz doktryn Katolickiej Nauki Społecznej) człowieka i jego dobro jako istoty duchowo-cielesnej. A to właśnie CZŁOWIEK jako ISTOTA DUCHOWO-CIELESNA powinien być podstawowym CELEM ekonomii. Czy naszym patriotycznym ekspertom uda się stworzyć Polską Doktrynę Gospodarczą na miarę naszej wielkiej polskiej cywilizacji, którą potem powielą inne narody świata?

W dociekaniach naukowców zajmujących się badaniem rozwoju gospodarczego (nie mylić ze wzrostem gospodarczym bo to są dwie różne rzeczy)  naukowcom jakby brakowało integralnego czyli całościowego ujęcia rozwoju ludzkości z uwzględnieniem jej aspektów materialnych i duchowych. Takie podejście całościowe proponuje w swojej książce pt. ”Integralny Rozwój Gospodarczy” wybitny polski profesor Czesław Strzeszewski, a ja proponuję aby tytuł tej właśnie książki czyli „Integralny Rozwój Gospodarczy” stał się Polską Doktryną Gospodarczą!

Prof. Czesław Strzeszewski w w/w książce pisze: „Porządek społeczny wymaga ciągłego zastosowywania niezmiennych zasad naturalnoprawnych do konkretnej rzeczywistości. Do takich praw społeczności ludzkiej, zakorzenionych mocno w prawie naturalnym, ale „odkrytych” dopiero w czasach najnowszych, należy prawo do rozwoju, w szczególności rozwoju gospodarczego”. Str.162-163

„Integralny Rozwój Gospodarczy jest, w istocie, aspektem gospodarczym rozwoju całokształtu kultury ludzkiej. Każdy zaś przejaw kultury pociąga za sobą pewne konsekwencje, wiąże się z pewnymi zjawiskami gospodarczymi, jest równocześnie przyczyną i skutkiem tych zjawisk. Życie gospodarcze stanowi cząstkę życia społecznego, jednak tak przenika wszystkie przejawy tego życia, że nie może być od niego wyizolowane. W dążeniu do czystości dyscyplin naukowych rozdzielono ekonomikę od socjologii. Stało się to możliwe tylko w ramach ciasnych teorii statycznych obu nauk. Teoria rozwoju, wprowadzając pierwiastki dynamiczne, obala granice dzielące te nauki. Teoria rozwoju społecznego nie da się oddzielić od teorii rozwoju gospodarczego, zwłaszcza wówczas gdy obie teorie ujmie się jako teorie rozwoju integralnego. Okazuje się wówczas, że mamy do czynienia z jedną teorią która ma różne aspekty: gospodarczy, społeczny, kulturalny, moralny, religijny.” Str.197-198

„Dążenie do zaspokojenia swych potrzeb jest u człowieka wyrazem jego naturalnych skłonności, jest postulatem prawa naturalnego”. Str 181

„Dlatego też ZASADA POKRYCIA POTRZEB SPOŁECZNYCH powinna być uznana za naczelną zasadę ekonomiczną. Ponieważ zaś pokrycie potrzeb następuje przy pomocy dóbr gospodarczych, a należyte zaspokojenie potrzeb wymaga współmierności dóbr i potrzeb, należy przyjąć drugą ZASADĘ ekonomiczną – ZASADĘ RÓWNOWAGI pomiędzy tymi dwiema wielkościami”. str182

„Politykę gospodarczą państwa powinny orientować POTRZEBY LUDZKIE jako najbardziej obiektywny CEL bezpośredni rozwoju gospodarczego. (…)  Planowanie rozwoju gospodarczego nie może jednak uznać rozwoju za cel sam w sobie. Jest on jedynie środkiem do zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych”. Str187  W świetle powyższej doktryny gospodarczej mój postulat zasiłku dla każdego bezrobotnego jest jak najbardziej racjonalny i konieczny. Nie jest to rozdawnictwo, lecz zaspokojenie materialnej potrzeby przetrwania bezrobotnego!

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 4 grudnia 1986 roku, przyjęło Deklarację o Prawie do Rozwoju. Link do oryginału w wersji angielskiej bo w polskiej nie znalazłam…:  http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

Powyższą Deklarację ujął również Parlament europejski w swojej Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie milenijnych celów rozwoju – określenie ram po 2015 r.: „L.  mając na uwadze, że Deklaracja o prawie do rozwoju z 1986 uznaje rozwój za podstawowe prawo człowieka; mając na uwadze, że deklaracja ta zobowiązuje do podejścia „opartego na prawach człowieka”, charakteryzującego się realizacją wszystkich praw człowieka (gospodarczych, społecznych, kulturowych, obywatelskich i politycznych), a także do wzmocnienia współpracy międzynarodowej;” źródło: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0283+0+DOC+XML+V0//PL

A tak pisze Lucyna Mączka o ONZtowskiej „Deklaracji prawa do rozwoju” w książce pt.”Gospodarka globalna u progu XXI wieku”. Wyd. AE, Kraków 2003: „Stanowisko wielu rozwijających się państw pozaeuropejskich w kwestii praw człowieka jako integracyjnej części demokracji, a także procesu demokratyzacji koncentrowało się w minionych dekadach wokół zmian strukturalnych i konieczności stworzenia sprzyjających warunków do ich wprowadzenia. Punkt wyjścia bowiem do dyskusji czym są i w jaki sposób winny być realizowane te prawa stanowił problem godnych warunków życia jednostki. Tym samym w centrum uwagi stanęła sprawa ekonomicznych i społecznych warunków egzystencji. W wyniku dialogu kraje rozwijające wysunęły koncepcję tzw. prawa do rozwoju. Rezultatem było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji o prawie do rozwoju (4.12.1986r.), w którym prawa człowieka występują w kontekście gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju ludów i społeczeństw. Istota tego rozwoju sprowadza się do stopniowego usuwania barier na drodze do pełnego korzystania z praw promowanych przez kraje rozwinięte.

Prawa polityczne i obywatelskie, łącznie z prawem do rozwoju, których przestrzęganie jest uznawane za podstawową cechę demokracji, są również czynnikiem swobodnego rozwoju gospodarczego. Obecnie (mój przypis: książka z 2003 roku) przeważają opinie, że jedynie postępująca demokratyzacja, stopniowe wprowadzanie gruntownych zmian systemowych jest w stanie stworzyć bazę dla realnego wzrostu, dla walki z głodem, zacofaniem, przeludnieniem w krajach rozwijających się. Uznano, że  niezależnie od wykorzystania myśli i osiagnięć naukowych Zachodu, wszelkie wysiłki i pomoc z zewnątrz nie przyniosą zadawalających efektów, jeśli nie będą wspierane przez wewnętrzną ewolucję w samych państwach rozwijających się”.str 13-14

Polecam w pdf książkę Profesora Czesława Strzeszewskiego pt.”Integralny Rozwój Gospodarczy” w dwóch plikach pdf. Poniżej linki do plików w których między innymi na stronie 27 (cz1z2) wskazane są różnice pomiędzy ”rozwojem gospodarczym” a „wzrostem gospodarczym”:

Cz1z2 https://akademiapolityczna.files.wordpress.com/2018/02/strzeszewski-cz1z2-integralny-rozwoj-gospodarczy.pdf

Cz2z2 https://akademiapolityczna.files.wordpress.com/2018/02/strzeszewski-cz2z2-integralny-rozwoj-gospodarczy.pdf

Tu link do Katolickiej Nauki Społecznej w pdf, również autorstwa wybitnego Profesora Czesława Strzeszewskiego (pisał też pod pseudonimem Stanisław Jarocki).

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją propozycją działań dla ekspertów tworzących Polską Doktrynę Gospodarczą

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...