Definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne a my kiedy to zrobimy?

Definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Włosi już 40 lat temu zamknęli szpitale psychiatryczne a my kiedy to zrobimy?

Czy NWO z pomocą byłych i obecnych rządów w Polsce szykuje definitywny holokaust Polaków w szpitalach psychiatrycznych? Pytajmy rządzących szczególnie przed wyborami samorządowymi!

Szanowni Państwo,

Włosi zamykając szpitale psychiatryczne w 1978 roku powiedzieli że w cywilizowanym kraju nie godzi się trzymać ludzi przymusowo w izolacji w szpitalach psychiatrycznych kiedy nie służy to ich dobru ani zdrowiu. Włosi stworzyli inny otwarty i dobrowolny system prewencji i leczenia chorób psychicznych który sprawdził się i nastąpiła znaczna poprawa jakości życia i zdrowia chorych. “Storia ed eredità della legge Basaglia, che cambiò il modo di pensare alla “salute mentale” e migliorò le condizioni dei pazienti”. Źródło: https://www.ilpost.it/2018/05/13/legge-basaglia-chiusura-manicomi/

W Polsce były pomysły zmian w tej kwesti ale niestety nie zostały zrealizowane….. dlaczego?

“Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (mój przypis: na lata 2011-2015) zakończył się fiaskiem. Wyznaczonych celów i wytyczonych zadań nie zrealizowała ani administracja rządowa, ani samorządowa. (…) W Programie założono odejście od dominującego dotychczas modelu azylowego (izolacyjnego) postępowania z chorymi psychicznie na rzecz środowiskowego modelu psychiatrii, który jest bardziej przyjazny dla pacjentów i ich rodzin, łatwiej dostępny, skuteczniejszy oraz tańszy. Podstawę funkcjonowania środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej miały stanowić Centra Zdrowia Psychicznego jako jeden z najistotniejszych elementów Programu. (…) NIK wskazuje, że samorządy województw nie wdrożyły m.in. planu stopniowego zmniejszania i przekształcania dużych szpitali psychiatrycznych.” https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html

Komu na rekę jest aby szpitale psychiatryczne w Polsce nadal funkcjonowały? Czy to nie jest przypadkiem tak że ktoś celowo nie wykonał swoich zadań, pozostawiając szpitale psychiatryczne aby mogły służyć za zbrodnicze narzędzie do neutralizowania opornych Polaków którzy będą bronić swojego kraju w razie prób zasiedlenia go przez obcych? Albo kiedy Polacy będą się opierać wprowadzeniu w Polsce Nowego Porządku Świata? A może ktoś planuje po kryjomu serię badań medycznych na Polakach bo w bantustanie bezprawia i braku sprawiedliwości jakim jest Polska, prawa człowieka psychicznie chorego nie są respektowane?

“Prawa, godności i potrzeby osób chorujących psychicznie w Polsce są naruszane. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich z 2014 roku, w rozdziale o poszanowaniu praw i godności osób chorujących psychicznie informuje, że prawa te są naruszane w wieloraki sposób. (…) Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w latach 2012-2014 wskazuje, że w Polsce, dominuje archaiczny model totalnej opieki instytucjonalnej zamiast usług wspierających świadczonych w środowisku zamieszkania. (…) W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, w celu realizacji ich praw niezbędne jest, między innymi zintensyfikowanie działań dotyczących odejścia od opieki instytucjonalnej na rzecz opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności (tzw. Deinstytucjonalizacja). (…) Z analizy spraw rozpatrywanych przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy są pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że w 2014 r. rozpatrzonych zostało 1620 skarg, spośród których 749 (46%) okazało się zasadnych. (…) Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2012 roku negatywnie ocenia nieprzestrzeganie praw pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności w trakcie przyjmowania tych osób do szpitala bez ich zgody oraz w trakcie stosowania przymusu bezpośredniego. (…)

We Włoszech podjęte radykalne zmiany legislacyjne znacznie przyspieszyły proces reorganizacji systemu opieki psychiatrycznej. W 1978 roku pod naciskiem opinii publicznej wprowadzono w życie Ustawę Nr 180 (Legge n. 180 Accertamenti e Trattamenti Sanitari Volontari e Obbligatori), która precyzyjnie określała 4 zasadnicze elementy zmiany: zakaz budowy nowych szpitali i stopniową redukcję liczby szpitali z ograniczeniem nowych przyjęć, tworzenie oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych z maksymalnie 15 łóżkami dla pacjentów ze stałymi objawami chorobowymi, ograniczanie liczby przyjęć wbrew woli pacjenta, rozbudowę instytucji opieki środowiskowej zabezpieczających określony region.” http://npozp.pl/wp-content/uploads/2016/03/NPOZP_projekt_15_12_fin_rev.pdf

Uważam że i my w Polsce powinniśmy natychmiast zamknąć wszystkie szpitale psychiatryczne na terenie Polski, a w szczególności jeśli chcemy przetrwać jako naród polski i odzyskać wolność i suwerenność naszego kraju! .

Jeśli w świetle wyżej wymienionych faktów, nie zamkniemy szpitali psychiatrycznych to istnieje ryzyko że Polska może stać się poligonem doświadczalnym w neurologii i w psychiatrii! Co to dla nas może oznaczać? Prawdopodobnie w celu wsadzania nas do zakładów psychiatrycznych mogą być robione: łapanki i porwania Polaków na ulicach, znikanie ludzi, usuwanie opozycjonistów (polskich patriotów), bezprawne doświadczenia medyczne na ludziach, eutanazja. W konsekwencji ukryte ludobójstwo i holokaust Polaków.

W przeszłości już Niemcy używali tych metod. “Eutanazja – ukryte ludobójstwo pacjentów szpitali psychiatrycznych w Kraju Warty i na Pomorzu w latach 1939 – 1945” http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/585,Eutanazja-ukryte-ludobojstwo-pacjentow-szpitali-psychiatrycznych-w-Kraju-Warty-i.html

Potem w PRLu istniały tzw. Psychuszki czyli szpitale psychiatryczne gdzie eliminowano Polskich patriotów i opozycjonistów.

“Jeżeli człowieka nie złamała “psychuszka” – jak nazywano “szpitale psychiatryczne specjalnego typu”, to wychodził z piętnem “psychicznego” czy “wariata”. W takiej sytuacji reżimowi nie tylko łatwo było podrywać autorytet takiej osoby jako niezasługującej na poważne traktowanie, ale także “kompromitować” jej działalność na rzecz wolności i prawdy – sprawy, w jaką była zaangażowana. ” http://matusiakj.blogspot.com/2014/02/psychuszka-skuteczniejsza-niz-lagier.html

Wiele wskazuje na to że być może takie psychuszki wciąż istnieją w polskich szpitalach psychiatrycznych. Nie sądzę aby jakikolwiek szpital psychiatryczny zechciał nam udstępnić wszelkie akta i statystyki od roku 1945. Instytut Pamięci Narodowej powinien jak najszybciej zabezpieczyć akta archiwalne (od roku 1945 do teraz) we wszystkich istniejących na terenie Polski szpitalach psychiatrycznych. Wcale bym się nie zdziwiła jeśli w wyniku badań IPNu okazałoby się że mamy do czynienia z holokaustem Polaków odbywającym się od roku 1945 (do chwili obecnej???!!!) w szpitalach psychiatrycznych na terenie Polski.

Poniżej jeszcze jeden dowód na to że szpitale psychiatryczne powinny zostać zamknięte. Raport NIK o szpitalach psychiatrycznych mówi….

„Najwyższa Izba Kontroli wskazuje i negatywnie ocenia nieosiągnięcie założonych celów i niezrealizowanie większości zadań zaplanowanych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową. NIK zwraca uwagę, że tym samym nie doprowadzono do ograniczenia występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, nie osiągnięto poprawy jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz lepszej dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2011-2015. Fiasko Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uniemożliwiło tworzenie spójnego i zróżnicowanego systemu skutecznej prewencji i leczenia zaburzeń psychicznych, a także poprawę jakości życia oraz integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi.”  źródło: http://www.medonet.pl/zdrowie,jak-naprawde-wygladaja-polskie-szpitale-psychiatryczne-,artykul,1724235.html

Tymczasem z internetu dochodzą niepokojące informacje….:

“Niestety to nie żart, są już pierwsze ofiary zabierania ludzi z ulicy do psychuszek bez wyroku sądu, jak za dobrych czasów ZSRR lat 50-tych, 60-tych, a nawet 70-tych i 80-tych. Pierwszą ofiarą psychuszki jest p. Maria Ziemiańska, której wcześniej odebrano dziecko niepełnosprawne, no i chcą jeszcze dobrać się do jej mieszkania bo ma jakąś własność, która stalinowcy chcą spieniężyć.” źródło: https://libertarianizm.net/threads/psychuszki-ruszyly.5428/

“Emeryt domagający się kary dla kata z UB zostaje umieszczony w psychuszce! ” http://solidarni2010.pl/29344-marek-baterowicz—symptomy-prl-u-w-iii-rp.html?PHPSESSID=3873ad5b54fbddd9e8d4a62c9226ed17

“W Polsce, jak za Hitlera i Stalina, każdy kto nie zgadza się z wyrokiem sądu traktowany jest jako wariat i kierowany na badania sądowo-psychiatryczne, a sędziom zależy, żeby ofiary ich błędów i łapówkarskich zbrodni uznane były za wariatów i trzymane praktycznie dożywotnio w zakładach psychiatrycznych celem wyniszczenia mózgu, bo taki jest skutek podawania siłą psychotropów ludziom zdrowym, ale wkurwionym na zbrodnie sądowych matołków. Karą dla rodziny, która walczy o uwolnienie niesłusznie przetrzymywanego na internacji psychiatrycznej krewnego, jest utrudnianie odwiedzin i zsyłanie pacjenta ze Szczecina do Rybnika na Śląsk, żeby odwiedziny miał rzadziej. Taka jest zbójecka norma sądowej psychiatrii rodem z hilerowskich Niemiec i stalinowskiego ZSRR pełnego Psychuszek czyli Wykańczalni. ” http://www.himavanti.org/pl/c/artykularnia/rybnik-zbrodnie-szpitala-psychiatrycznego

„Postępowaniu świeckiego zakładu psychiatrycznego sprzeciwiła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, które potwierdziło w badaniach zdrowie psychiczne podejrzanego. Niestety, sąd twierdzi inaczej, stwierdzając że “wymiaru sprawiedliwości to nie interesuje.” http://www.paranormalne.pl/topic/4186-pieklo-w-szpitalu-psychiatrycznym/

Włosi już 40 lat temu (1978 rok) zamknęli szpitale psychiatryczne a pozostawione wtedy tylko kilka szpitali psychiatrycznych dla kryminalistów zamknięto w zeszłym 2017 roku. Tak mówił o tych szpitalach stary włoski prezydent (tłumaczenie własne): “szpitale psychiatryczne (…) to straszne miejsca nie godne cywilizowanego kraju (…) gdyby ktoś mi powiedział jak zaczynałem pracować że szpitale psychiatryczne dla kryminalistów zostaną zamknięte wziąłbym go za szaleńca”. Tu źródło: http://mobile.ilsole24ore.com/solemobile/main/art/cultura/2018-05-11/compie-40-anni-legge-basaglia-che-rese-matti-cittadini-133452?fn=feedold&id=N_PRPAMAIN/AE4VmvmE&p=8&refresh_ce=1

Szanowni Państwo,

Nagłaśniajmy maksymalnie i postulujmy aby obecny rząd zamknął wszystkie szpitale psychiatryczne na terenie Polski. W mojej opinii nie służą one ani wolnej Polsce ani zdrowiu Polakom!

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją.

Dodatkowe linki:

http://www.ipin.edu.pl/#

Eksperyment Rosenhana “Psychiatrzy z każdego zrobią chorego. Szokujący eksperyment” https://www.fakt.pl/hobby/historia/psychiatrzy-z-kazdego-zrobia-chorego-eksperyment-rosenhana/rqntn3p

“Co roku w USA w szpitalach psychiatrycznych w samej tylko Wirginii zamyka się bezprawnie 20,000 opozycjonistów”

https://www.monitor-polski.pl/co-miesiaca-w-usa-w-szpitalach-psychiatrycznych-zamyka-sie-bezprawnie-20000-opozycjonistow/

“Niesłusznie zamknięci w szpitalu psychiatrycznym. Długie lata “leczniczego więzienia”

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/blisko-ludzi-nieslusznie-zamknieci-w-szpitalach-psychiatrycznych,621016.html

“TERROR PSYCHIATRYCZNY w polskich psychuszkach”

http://3obieg.pl/terror-psychiatryczny-w-polskich-psychuszkach/

Polecam również: “CZY POLSKIE WIĘZIENIA STAJĄ SIĘ ŁAGRAMI ZAGRANICZNYCH KORPORACJI?” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/06/11/czy-polskie-wiezienia-staja-sie-lagrami-zagranicznych-korporacji/

Polecam też: “POLSKA skrępowana w SIECIACH PRAWNYCH! Czas je rozciąć! Zakładajmy Dyskusyjne Kluby Prawne!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/05/polska-skrepowana-w-sieciach-prawnych-czas-je-rozciac-zakladajmy-dyskusyjne-kluby-prawne/

Annunci

SMOG KORPORACYJNY? 20 i 21 VI 2018r. List do mieszkańców gminy Skawina w dniach antysmogowych protestów!

SMOG KORPORACYJNY? 20 i 21 VI 2018r. List do mieszkańców miasta i gminy Skawina w dniach antysmogowych protestów!

Szanowni Państwo,

Dobrze się stało że mieszkańcy miasta i gminy Skawina w końcu na poważnie chcą wziąć sprawy w swoje ręce i postanowili zaprotestować w obliczu poważnego zagrożenia zatruciem powietrza przez szkodliwe wyziewy z zakładów przemysłowych oraz z wysypisk śmieci na terenie gminy Skawina.

Z artykułu pt.”Mieszkańcy Skawiny mają dość zaniedbań” opublikowanego w „Dziennku Polskim” z dnia 19 czerwca 2018r. str.A3 można się dowiedzieć że władze lokalne: gminne, powiatowe i wojewódzkie, wielokrotnie zawiodły zaufanie obywateli, nie chcąc lub nie potrafiąc zapewnić im bezpieczeństwa.

Z całym szacunkiem dla organizatrów i dla uczestników protestów. Jednak nie tędy droga do zlikwidowania smrodu i zatrucia powietrza w Skawinie i w gminie Skawina. Problem zanieczyszczenia powietrza przy obecnym układzie politycznym i panujących stosunkach prawnych jest nierozwiązywalny. Tu trzeba zadziałać na poziomie państwa, a niestety państwo polskie w tej chwili jest rządzone w interesie korporacji które to właśnie posiadają w Polsce wiele zatruwających powietrze zakładów przemysłowych a być może kontrolują też i wysypiska śmieci. Zatem wszelkie działania typu protesty, demonstracje, listy, zakładanie spraw sądowych urzędom, wyjazdy do Sejmu czy zlecanie badań instytucjom państwowym nic nie dadzą,  to strata czasu, pieniędzy i energii. Musimy sobie zdać sprawę z tego że żyjemy w demokracji totalitarnej, gdzie prawa obwatelskie nie są egzekwowane, gdzie wola ludu się nie liczy bo rządzący i tak zrobią to czego chcą korporacje.

Co zatem powinniśmy zrobić? Należy zjednoczyć się wokół konkretnego sztabu, iść po władzę i samemu przeprowadzić takie zmiany w prawie które zagwarantują nam obywatelom realny wpływ na nasze otoczenie i zapewnią nam skuteczne narzędzia dzięki którym będziemy mogli efektywnie i skutecznie zmusić trucicieli do zlikwidowania szkodliwych wyziewów np. pod groźbą zamknięcia lub przejęcia przez państwo ich zakładów. Takich zmian prawnych obecny rząd i sejm nie zrobią. To musimy zrobić my obywatele wchodząc do Sejmu. Osobom zainteresowanym aktywnym i konkretnym działaniem politycznym w tej kwestii polecam stronę www.bastiondialogu.pl gdzie można włączać się w narodową obywatelską akcję zjednoczeniową mającą na celu zbudowanie mocnej, polskiej, patriotycznej siły politycznej która wejdzie do Sejmu i przeprowadzi korzystne dla zwykłych obywateli zmiany.

Mieszkańcy miasta i gminy Skawina powinni zastanowić się czy chcą działać skutecznie i na poważnie czy tylko krzyczeć, protestować i działać na pokaz, bez żadnych efektów, jak robi to wiele krążących po Polsce grupek wzajemnej adoracji (np.AntyGMO, antyszczepionkowcy, frankowicze, rolnicy, górnicy, lekarze itd). Grupki te działając osobno nic konkretnego do tej pory nie osiągnęły i nic w tym systemie nie osiagną. Wielu z tych ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego że są wodzeni za nos, wciąż wierzą że żyją w demokracji i wierzą w polityczne obietnice bez pokrycia, których jedynym celem jest zwodzenie obywateli i granie na czas. To jest wypracowana technika partii politycznych. Szanowni Państwo! W zjednoczeniu siła! Mam nadzieję że skawińska grupa aktywistów nie będzie powielać nieefektywnych schematów działań i przyłączy się do Bastionu Dialogu. Trzeba się wspólnie przygotować do objęcia władzy, trzeba przygotować konkretne rozwiązania, programy, projekty i akty prawne do przegłosowania w Sejmie natychmiast po przejęciu władzy.

Wybory mamy już w przyszłym roku. To od nas obywateli zależy kiedy smog w Skawinie zostanie skutecznie usunięty. Jeśli zbierze się odpowiednio mocna grupa która weszłaby do Sejmu i wprowadziłaby konieczne zmiany prawne to być może już do dwóch lat problem smogu w Skawinie mógłby być rozwiązany. W przeciwnym razie truciciele będą bezkarnie nas truli jeszcze przez wiele wiele lat przy asyście bezskutecznie protestujących demonstrantów.

p.s. Powyższy list jest moją osobistą propozycją działań.

Teresa Garland, dnia 19 czerwca 2018r., kontakt: teresagarland@fidespolska.pl

Polecam również: „JAKIEJ EUROPY I POLSKI CHCEMY? ZACZNIJMY OD FILOZOFII POLITYCZNEJ!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/06/18/jakiej-europy-i-polski-chcemy-zacznijmy-od-filozofii-politycznej/

https://akademiapolityczna.wordpress.com/info/

JAKIEJ EUROPY I POLSKI CHCEMY? ZACZNIJMY OD FILOZOFII POLITYCZNEJ!

Filozofia polityczna to przede wszystkim dyskusja nad relacją PAŃSTWO-CZŁOWIEK. Chodzi o odpowiedź na pytanie kto jest ważniejszy: państwo czy człowiek? Oraz kto komu powinien być podporządkowany: człowiek państwu czy państwo człowiekowi?

Choć dla nas Polaków sprawa wydawać by się mogła jasna że to państwo powinno służyć człowiekowi, to odpowiedzi na powyższe pytania są różne, w zależności od wyznawanej religii, cywilizacji i zawartych w tych cywilizacjach norm tradycyjnych i kulturowych.

Pierwotnymi powodami dla których powstały państwa były: ochrona mienia, życia i wolności człowieka oraz zapewnienie pokoju wśród wspólnoty poprzez sądy strzegące sprawiedliwości. To sprawiedliwość jest gwarantem pokoju i ładu w Państwie a konstruktywnymi zasadami na których państwo powinno się opierać to zasady: współdziałania, sprawiedliwości, solidarności i pomocniczości. Państwo powinno służyć człowiekowi i jego dobru zapewniając mu ochronę i wolność.

Tymczasem dzięki filozofom i myślicielom wszelkiej maści, podczas wielu tysięcy lat, wśród zamieszkujących Ziemię różnych społeczności powstało wiele sprzecznych ze sobą i często niedorzecznych koncepcji na temat tego jaka relacja powinna zachodzić pomiędzy państwem a człowiekiem. Obranie takiej czy innej koncepcji wiąże się bezpośrednio z rozkwitem bądź upadkiem państwa i człowieka (patrz upadek i dekadencja obecnej uni europejskiej) oraz z napięciami pomiędzy państwami na polu międzynarodowym prowadzącymi często do wojen.

Istnieją dwie podstawowe koncepcje państwa oparte na: filozofii „współdziałania” między ludźmi  (Katolicka Nauka Społeczna) i filozofii „walki” między ludźmi (Hobbes).

Filozofia „współdziałania” między ludźmi  (Katolicka Nauka Społeczna LINK: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/ ) to koncepcja państwa w którym istnieje prymat osoby nad państwem, czyli gdzie dobro człowieka ma priorytet przed dobrem państwa. Beneficjentami w takim państwie są wszyscy jego obywatele. Działanie pomiędzy obywatelami w takim państwie i państwa opiera się na zasadach: współdziałania, sprawiedliwości, solidarności i pomocniczości. Celami nadrzędnymi są tutaj: dobro wspólne każdego obywatela, zapewnienie mu wolności (sprzęgniętej z odpowiedzialnością) i godności osoby ludzkiej, umożliwienie duchowo-materialnego rozwoju każdemu człowiekowi uwzględniając cielesno-duchową naturę człowieka.

Filozofia „walki” między ludźmi (Hobbes) to koncepcja państwa gdzie istnieje prymat państwa nad osobą, gdzie dobro zwykłego człowieka się nie liczy bo liczy się państwo (liberalne lub komunistyczne, w którym wolność nie jest związana odpowiedzialnością) którego beneficjentami są wąskie grupy zarządzających tym państwem jawnych i ukrytych elit oraz korporacyjnych grup interesów. Takie państwo to państwo prawa (np. w cywilizacjach: bizantyńskiej i żydowskiej) lub państwo siły (np. w cywilizacji turańskiej). Celem nadrzędnym w takim państwie jest zysk (przede wszystkim dla elit) a główną zasadą działania jest walka w celu rabunku bliźniego, często w majestacie prawa dla tego celu stanowionego.

Te dwie koncepcje w odniesienu do stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym że koncepcja państwa oparta na walce między ludźmi jest zwykle utożsamiana z agresywnymi państwami imperialnymi (USA, Niemcy, Rosja), natomiast koncepcja państwa oparta na współdziałaniu jest zwykle utożsamiana z państwami nastawionymi pokojowo np. Polska i wiele państw środkowo-europejskich (oprócz Niemiec i Rosji).

W koncepcji walki między ludźmi Hobbsa (ale również w filozofii Hegla) państwo jest ważniejsze od pojedynczego człowieka. Istnieje tutaj tzw. prymat państwa nad człowiekiem. Na tej koncepcji państwa jest zbudowana obecna unia europejska. W takim państwie pojedynczy człowiek i jego potrzeby się nie liczą, liczy się państwo. Jest to tzw. państwo prawa, ale nie sprawiedliwości. W takim państwie ponad wszystko liczy się prawo i jego egzekwowanie, a to czy prawo to jest moralne, etyczne, celowe, słuszne i sprawiedliwe nie ma żadnego znaczenia. W takim państwie człowiek jest całkowicie zniewolony poprzez prawo (realnie istnieje przecież bezprawie poprzez podwójne zastosowanie prawa), chociaż hasła propagandowe fałszywie głoszą że obywatel jest wolny, że żyje w demokracji (choć nie wie że jest to demokracja totalitarna). Przykładami takich państw prawa są obecnie wszystkie państwa uni europejskiej w tym Polska, zniewolone prawnie przez niemiecki koncept państwa-Boga i niemiecko-żydowski koncept prawa, w którym człowiek jest całkowicie podporządkowany państwu służąc niewolniczo jego elitom które w interesie zysków wąskich grup stanowią dla całych społeczeństw coraz bardziej zniewalające i ograbiające europejczyków prawo.

Jeśli chodzi o Polskę to koncepcja państwa prawa ale bez sprawiedliwości i na dodatek bez prawdziwej wolności, nie jest zgodna z kanonem polskiej mentalności i na dłuższą metę taka koncepcja państwa oparta w dodatku na walce pomiędzy ludźmi, jest w Polsce nie do zaakceptowania i nie do utrzymania.

Elity europejskie powinny się zastanowić czy chcą dalej zniewalać swoich obywateli poprzez coraz bardziej bezwzględne i destrukcyjne prawo, do którego egzekwowania będą musiały wprowadzić wkrótce dyktaturę czy też  oddadzą ludziom wolność, prawo do stanowienia sprawiedliwych i słusznych praw oraz oddadzą umęczonym europejskim narodom prawo do samostanowenia ich własnych państw.

Teresa Garland

Powyższy artykuł  jest moją osobistą refleksją.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA DUDY – PRZESTAŃ PAN SŁUŻYĆ TYLKO ŻYDOM! POWOŁAJ PAN NARODOWY INSTYTUT PRAWA NATURALNEGO!

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA DUDY – PRZESTAŃ PAN SŁUŻYĆ TYLKO ŻYDOM! POWOŁAJ PAN NARODOWY INSTYTUT PRAWA NATURALNEGO!

Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Dudo,

Przestań Pan służyć tylko Żydom i hołdować ich talmudycznemu prawu poprzez które jesteśmy coraz bardziej zniewalani! Polska i Polacy potrzebują natychmiast nowej Konstytucji opartej na fundamencie prawa naturalnego, a nie na fundamencie prawa talmudycznego, bo wydaje się że taką właśnie koncepcję nowej konstytucji serwują nam goniący po kraju z konferencji na konferencję Pańscy wysłannicy….  Mydlą nam oczy proponując nam listę niezrozumiałych, mało znaczących pytań referendalnych… kiedy pytanie referendalne powinno być tylko jedno:

1.Czy zgadzasz się oprzeć nową polską Konstytucję na fundamencie prawa naturalnego? Odpowiedz TAK lub NIE

Panie Duda! To jest ostatni moment aby zmienił Pan kurs! Bóg który dopuścił Pana do funkcji Prezydenta Polski nie będzie czekał wiecznie aż się Pan zabierze za realizację zleconych Panu przez Boga celów do których się Pan zobowiązał w imieniu Narodu Polskiego podczas Intronizacji Chrystusa na Króla Polski w Łagiewnikach 19 listopada 2016r.! Kiedy czas się wypełni, posłannictwo Polski zostanie zrealizowane! Jeśli Pan tego nie zrobi to zrobi to ktoś inny a Pan zostanie zmieciony z polskiej sceny politycznej w niesławie! Czas realizacji boskich zamierzeń się zbliża! Proszę się z tym liczyć!

Konieczne jest NATYCHMIASTOWE powołanie jednostki naukowo-badawczej – Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego, która zajmie się rozstrząsaniem i badaniem najważniejszych dla Polski kwestii prawnych bo mamy straszny galimatias prawny. Trzeba to wszystko uporządkować. Trzeba napisać dla Polski nową polską Konstytucję opartą na prawie naturalnym. Głównym doradcą tej instytucji MUSI być Profesor najlepszy w Polsce specjalista od prawa naturalnego specjalizujący się w filozofii prawa, przedstawiciel szkoły personalistycznej nie pozytywistycznej, nie wykształcony na marksistowskiej uczelni. To on ma wskazać który z profesorów w Polsce ma odpowiednią wiedzę w zakresie prawa naturalnego aby nas znowu podstępnie nie stalmudyzowano!

My społeczeństwo mamy już dość POZOROWANYCH akcji czy inicjatyw rządu czy Prezydenta które są tylko na pokaz aby uspokoić społeczeństwo ale nic konkretnego nie wnoszą bo ich celem jest utrzymanie obecnego stanu rzeczy!

Na przykład w 2015 roku w Sejmie powstał poselski zespół na rzecz nowej Konstytucji. I co zrobił? NIC! Gdzie jest ta nowa proponowana przez nich konstytucja? Czy rozmawiali z największym ekspertem od prawa naturalnego w Polsce? Gdzie są efekty ich pracy? To jest bicie piany! To samo jest z Pańskim referendum Panie Dudo, odnośnie Nowej Konstytucji! Żadnych konkretnych efektów! Bicie piany i konferencje ze zideologizowanymi profesorami, którzy oprócz utworzenia listy mało znaczących pytań referendalnych nie są zdolni do niczego innego! To nie ten poziom wiedzy i kultury prawnej!

Pytanie referendalne powinno być tylko jedno:

1.Czy zgadzasz się oprzeć nową polską Konstytucję na fundamencie prawa naturalnego? Odpowiedz TAK lub NIE

Szanowny Panie Prezydencie Andrzeju Dudo! Pana czas się kończy. Ma Pan jednak wybór: czy chce Pan na kartach historii Polski zaistnieć jako narodowy bohater Polski czy jako zdrajca? To zależy od Pana teraźniejszych decyzji….. Powołanie Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego to Pańskie priorytetowie zadanie do NATYCHMIASTOWEGO wykonania!

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland

Kraków, 23 V 2018r.

 

Konstytucja 1935r. – KWESTIONOWANIE CIĄGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO JEST NIEDOPUSZCZALNE!

Konstytucja 1935r. – konsultacja u Prof. Dr Hab. Ks. Tadeusza Guza – wnioski

W dniu 19 maja 2018r. rozmawiałyśmy (Ja i Iza Rostworowska) z Prof.Dr Hab. Ks. Tadeuszem Guzem zapytując go o kwestię Konstytucji z roku 1935, tj. czy powinniśmy ją przywrócić i czy byłoby to dla nas korzystne. Odpowiedź jest: NIE!

KWESTIONOWANIE CIĄGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO JEST NIEDOPUSZCZALNE!

Najważniejszą kwestią jest tutaj ZACHOWANIE CIAGŁOŚCI PAŃSTWA POLSKIEGO której nie WOLNO pod żadnym pozorem kwestionować bo Polska od roku 1918 ciągłość państwową posiada. Jeśli chcemy zachować stabilność Państwa Polskiego i jego podmiotowość jako państwo to nie wolno nam jej podważać. Musimy zachować podmiotowość, stabilność i ciągłość państwa polskiego! Ciągłości Państwa Polskiego nie wolno kwestionować bo byłaby to dla nas katastrofa! Polska jest podmiotem niezależnie od zmian ustrojowych czy personalnych czy nieprawidłowości w przekazywaniu władzy. Najważniejszą kwestią jest STABILNOŚĆ państwa polskiego i fakt że Niemcy trzeciej Rzeszy były agresorem Polski. Przekazywanie władzy to jedna sprawa a kwestia niepodważalności i nietykalności ciągłości państwa polskiego od roku 1918 to druga sprawa.

Szanowni Państwo, mam nadzieję że wielu z Was odetchnie po tej informacji gdyż wiele jest nieporozumień i wojen o tę kwestię na internecie. Te sprawy winny być omawiane i wyjaśniane na uczelniach i w gronach eksperckich, podawane do szerokiej wiadomości narodu w mediach, tymczasem karmi się nas papką polityczną by trzymać nas w głębokiej niewiedzy. W najtrudnieszych sytuacjach naszego państwowego bytowania przychodzą nam z pomocą odważni i mądrzy ludzie Kościoła.

Konieczne jest powołanie jednostki naukowo-badawczej – Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego, która zajmie się rozstrząsaniem i badaniem najważniejszych dla Polski kwestii prawnych bo mamy straszny galimatias prawny. Trzeba to wszystko uporządkować. Trzeba napisać dla Polski nową polską Konstytucję opartą na prawie naturalnym. Ks. Tadeuszowi Guzowi  podobał się pomysł powołania Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego (NIPN). To najlepszy w Polsce specjalista od prawa naturalnego specjalizujący się w filozofii prawa, przedstawiciel szkoły personalistycznej nie pozytywistycznej, nie wykształcony na marksistowskiej uczelni.

Dla informacji podam że byłam ostatnio w dniu 17 maja 2018r. w Krakowie na corocznym spotkaniu święta Prawników, gdzie dyskutowali oni tym razem na temat nowej Konstytucji. Z przykrością muszę stwierdzić że poziom tej debaty był żenująco niski. Po jednej stronie redaktora prowadzącego siedział Prof. Biernat po drugiej Prof. Dudek. Ich debata w mojej opinii sprowadziła się do walki ideologiczno-politycznej. W fazie końcowej miałam możliwość wypowiedzieć się. Zwróciłam im między innymi uwagę na to że powinni wznieść się na wyższy poziom dyskusji i że powinni dyskutować nad człowiekiem, sprawiedliwością, moralnością. Mówiłam również że takie debaty powinny odbywać się jawnie, publicznie i na polskich uczelniach które opłacamy z naszych podatków. Zaproponowałam im utworzenie Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego. Tym którzy zechcieli odemnie przyjąć przekazałam niektórym z nich list otwarty, który między innymi otrzymali: minister sprawiedliwości (nie wiem jak się nazywał ale na początku spotkania przedstawiono go jako minister sprawiedliwości), Prezes Sądu Okręgowego (chyba w Krakowie), Pani Prezes Sądu też z Krakowa, prof. Dudek którego prosiłam o przekazanie tego mojego listu otwartego Prezydentowi Dudzie. Jak do tej pory nie otrzymałam żadnego sygnału z ich strony odnośnie wsparcia tej inicjatywy.

Dlatego Szanowni Państwo, jeśli my zwykli ludzie nie weźmiemy sprawy w nasze ręce, to ryzykujemy że stworzą nam taką konstytucję i takie prawo że się nie pozbieramy! Dlatego zachęcam piszcie Państwo do Prezydenta Andrzeja Dudy oraz do Premiera Mateusza Morawieckeigo aby się zaktywowali, aby taki Narodowy Instytut Prawa Naturalnego powołali i aby głównym doradcą tej instytuji był Prof.dr Hab. Ks. Tadeusz Guz!

p.s. link do listu otwartego jaki wystosowałam do wszystkich polskich sędziów, prokuratorów i prawników: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/05/17/list-otwarty-do-sedziow-prokuratorow-i-prawnikow-czas-na-rachunek-sumienia-czas-na-powolanie-narodowego-instytutu-prawa-naturalnego/

Teresa Garland

 

20 V 2018r. Kraków

List otwarty do Sędziów Prokuratorów i Prawników! Czas na rachunek sumienia! Czas na powołanie Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego!

Uprzejmie proszę o masowe wysyłanie tego listu do wszystkich Sądów, sędziów, prawników i prokuratorów!

Szanowni Państwo Sędziowie, Prokuratorzy i Prawnicy!

Myślę że zdajecie sobie z tego doskonale sprawę w jakich realiach prawnych żyjecie i jak orzekacie. Z punktu widzenia sumienia, Wasze wyroki nie zawsze są słuszne, nie zawsze są sprawiedliwe czy moralnie uzasadnione. Teoretycznie Wy stosujecie się do litery prawa, praktycznie zaś jawnie uprawiacie chronione przez polityków prawne bezprawie. To dzięki istniejącemu w Polsce dualizmowi prawnemu opartemu na zasadach prawa tamudyczno-rzymskiego, czyli podwójnego stosowania prawa, wobec wybranych ludzi i wobec ludzi którzy mają być niewolnikami, system prawny w Polsce jest amoralny, niesprawiedliwy, nieludzki, szkodliwy i krzywdzący. To nie jest system prawa! To jest system bezprawia!

Zacznijcie odkrywać i ujawniać prawdę na temat szkodliwości istniejących na świecie systemów prawnych (szkół: szikagowskiej, frankfurckiej, talmudycznej) zainstalowanych niestety w polskim systemie prawnym. Wymienione wyżej szkodliwe systemy prawne unicestwiają całe narody, zniewalając je kompletnie i kasując perspektywę i nadzieję na godne życie każdego człowieka na Ziemi.

Jest kwestią palącą powołanie jak najszybciej Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego, który będzie działał jako społeczna instytucja pożytku publicznego, który uporządkuje polski system prawny, będzie badał najważniejsze dla Polski kwestie odnośnie polityczno-prawnego ustroju, przygotuje linię obrony prawnej przeciwko nieuprawnionym, nieuzasadnionym roszczeniom żydowskim oraz przygotuje Konstytucję na fundamencie prawa naturalnego do wprowadzenia w Polsce. Chodzi o to że w Polsce nie rozstrząsa się ani nie bada najważniejszych kwestii prawnych związanych z ustrojem Państwa Polskiego oraz z naszym systemem prawnym. Np. pewna grupa ludzi jest przekonana że w Polsce konieczne jest przywrócenie Konstytucji z 1935 roku. My Naród Polski nie wiemy czy to jest dobre dla nas rozwiązanie, gdyż jak dotychczas żaden Profesor państwowej uczelni się nie wychylił i nie wyraził publicznie swej aprobaty lub dezaprobaty w tej sprawie. Wszyscy milczą jak zaklęci! A my społeczeństwo czekamy…. na rady od profesorów których z naszych podatków opłacamy… Sędzia Trybunału Stanu Pan Robert Majka uważa że: „Jest faktem, że Państwo Polskie funkcjonuje w dwóch porządkach prawnych na Konstytucji z 23 kwietnia z 1935 roku z II RP III RP funkcjonuje na Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku” więcej tu: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/05/13/konstytucja-1935r-sz-p-robert-majka-list-otwarty/

Autorem pomysłu jest Janusz Górzyński. Osoby zainteresowane wsparciem inicjatywy Narodowego Insytutu Prawa Naturalnego proszę o kontakt poprzez mojego maila: teresagarland@fidespolska.pl

Apeluję również do wszystkich Sędziów, Prokuratorów oraz Prawników o masowe stosowanie Formuły prawnej Radbrucha, która będzie niejako sitem odsiewającym dobro od zła w polskim sądownictwie i w jego szeregach biurokracji. Będzie to niejako test dla każdego sędziego, dla każdego prawnika, dla każdego prokuratora, dla każdego urzędnika administracji państwowej. Test który wskaże komu oni chcą dalej służyć: czy prawdzie, sprawiedliwości, obywatelowi i jego dobru, czy nadal zorganizowanej klice zarządzającej państwem polskim poprzez właśnie to niemoralne, dualistyczne i niesprawiedliwe prawo. Tu więcej: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/05/14/apel-do-wszystkich-polskich-sedziow-prokuratorow-i-prawnikow-zacznijcie-stosowac-formule-prawna-radbrucha/

Poniżej kilka wskazówek od jednego z polskich prawdziwych mędrców naszych czasów. Mam nadzieję że weźmiecie je sobie Państwo do serca.

„Prawo polskie nie może być oparte na prawie rzymskim i wypaczone do zasad dualizmu gdzie sędzia z ironicznym uśmiechem skazuje niewinną osobę albo odsyła ją do dalszego procedowania, a osoba ta w międzyczasie traci majątek i dorobek swojego życia. Taki sędzia powinien dożywotnio stracić prawo do wykonywania zawodu w Polsce.” cytat W.D.

„Prawo rzymskie dlatego nie, że obecne prawo na całym świecie oparte na kanwie prawa rzymskiego, które w zamierzchłych czasach, na zasadzie kredytu zaufania o uczciwość urzędników, stanowiło pewien postęp, natomiast w obecnych dzisiejszych czasach, gdzie cała władza demokratyczna jest skorumpowana, zgnojona do cna, nawet z uczciwymi ludźmi służącymi im. Bo co to jest za uczciwość jeżeli człowiek wykonujący swoje zadanie służy złu. To znaczy że się deklaruje że jest po stronie zła. (…) Prawo rzymskie dopuściło do skorumpowania wszelkich ośrodków cywilizacyjnych na świecie.” Cytat W.D.

„Zlikwidujmy na uniwersytetach dział Socjologii, zawieśmy go a wprowadźmy priorytetowo, Nową Szkołe Prawniczą, która unormuje zasady prawa. Prawo w Polsce musi być oparte o prawa naturalne i filozofię mentalności Polskiej, które ma służyć Narodowi, a nie władzy.” Cytat W.D.

„Sędzia jako pracownik administracji państwowej, ma być niezależny kompletnie, niezawisły kompletnie, ale odpowiedzialny przed jedną jedyną osobą tj. przed Prezydentem”. Cytat W.D.

Teresa Garland
17 V 2018r.
Kraków

APEL do wszystkich polskich sędziów prokuratorów i prawników! Zacznijcie stosować formułę prawną Radbrucha!

Szanowni Państwo,

Proszę o masową wysyłkę poniższych informacji do wszystkich polskich sądów, sędziów i prokuratorów!

Wszyscy w Polsce narzekamy że mamy złe sądownictwo i złe prawo, niesprawiedliwość i prawne bezprawie. Z kolei sędziowie prokuratorzy i prawnicy mówią że oni są zmuszeni do stosowania litery prawa!

Ale jest możliwa likwidacja takiego stanu rzeczy jeśli zarówno prawnicy sędziowie jak i prokuratorzy zaczną masowo stosować formułę prawną Radbrucha!

Co to jest Fromuła Radbrucha?

Formuła Radbrucha – formuła filozoficznoprawna autorstwa niemieckiego prawnika i filozofa Gustawa Radbrucha. Głosi ona, że jeśli norma prawna w drastyczny sposób łamie podstawowe normy moralne, to nie obowiązuje (łac. lex iniustissima non est lex). Taka norma nie dostępuje godności bycia prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, a administracja państwowa i sądownictwo jej stosowania. Jest ona jedną z czołowych współczesnych koncepcji zbliżających do siebie pozytywizm prawniczy i prawnonaturalizm. Formuła została zaprezentowana po raz pierwszy w 1945 w audycji „Pięć minut filozofii prawa”, a rozwinięta w klasycznej formie w artykule z 1946 Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo[1], który był reakcją na degenerację systemu prawnego w czasach Trzeciej Rzeszy. Według Radbrucha prawnicy niemieccy przez silne przywiązanie do pozytywizmu prawnego nie byli w stanie przeciwstawić się instrumentalizacji prawa przez nazistów. (…)

Do formuły Radbrucha wielokrotnie odwoływały się niemieckie sądy, szczególnie Federalny Trybunał Konstytucyjny[2]. Dzięki niej możliwe było podważenie wielu krzywdzących aktów prawnych, wyroków i decyzji wydanych w czasach Trzeciej Rzeszy. Za bezprawne uznano m.in. rozporządzenie nr 11 do Ustawy o Obywatelstwie Rzeszy z 25 listopada 1941 r.[3], pozbawiające majątku i obywatelstwa emigrantów pochodzenia żydowskiego. Wyroki powołujące się na formułę Radbrucha zapadały także w sprawach cywilnych i karnych prowadzonych przed Trybunałem Federalnym[4]

Po formułę sięgnięto ponownie w latach 90. w tzw. procesach strzelców, czyli procesach strażników granicznych strzelających do uciekających przez Mur Berliński do Berlina Zachodniego[5]. Główny wyrok w tej sprawie zapadł przed BVerfG 3 listopada 1992 r., w którym uznano za nieobowiązujące okoliczności wyłączające bezprawność użycia broni wobec osób bezprawnie przekraczających granicę niemiecko-niemiecką.

Chociaż koncepcja Radbrucha jest szeroko znana i dyskutowana, poza Niemcami brak jest bezpośrednich odwołań do niej w orzecznictwie sądowym (choć można znaleźć wyroki uzasadniane w podobny sposób).” Źródło: wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_Radbrucha

Poniżej kilka fragmentów z opracowania Marcina Lubertowicza na temat tej właśnie formuły:

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/37387/019.pdf

„Pierwsza z tez nazywana jest „tezą o rażącej sprzeczności” Ma ona postać twierdzenia, że prawo, które jest w rażącym stopniu sprzeczne z zasadami sprawiedliwości, nie może być stosowane. Radbruch, formułując tę tezę, podkreśla: „Jedno musi utknąć w świadomości prawników: mogą istnieć ustawy o takim stopniu niesprawiedliwości i szkodliwości, że należy odmówić im charakteru prawa”

„Teza druga to „teza o braku charakteru prawnego”. W Ustawowym bezprawiu i ponadustawowym prawie Radbruch stwierdza: „(…) tam, gdzie nigdy nie dąży się do sprawiedliwości, gdzie równość będąca rdzeniem sprawiedliwości odrzucana jest świadomie przy stanowieniu prawa pozytywnego, tam trudno jest mówić, że ustawa jest jedynie prawem niesprawiedliwym, gdyż traci ona w ogóle naturę prawa”.

„Tezę trzecią stanowi natomiast twierdzenie o bezbronności środowisk Prawniczych. Mówi ona, że pozytywistyczny model kształcenia niemieckich prawników, z niezmiernym naciskiem na znaczenie ustawy, sprawił, iż byli oni niezdolni do stawienia oporu ustawom nieludzkim. Teza ta odnosi się zwłaszcza do skrajnych wersji pozytywizmu, np. pozytywizmu ustawowego. Literalnie nie jest ona składnikiem formuły, jednak pośrednio wkomponowuje się w jej treść, ponieważ na niej autor zbudował swoje wnioski. Świetnie scharakteryzuje jej brzmienie bardzo często cytowany fragment Ustawowego bezprawia i ponadustawowego prawa: „Pozytywizm swoim przekonaniem »ustawa jest ustawą« obezwładnił niemieckich prawników i uczynił ich bezbronnymi wobec ustaw o treści samowolnej i zbrodniczej. Pozytywizm wierzy, że ważność ustaw jest dowiedziona już tym, że posiadają one moc obowiązującą. Jednakże siłą uzasadnić można, być może, przymus, nigdy jednak powinność i obowiązywanie”. W podobnym tonie Radbruch wypowiada się w artykule Ustawa i prawo: „Nazywaliśmy się pozytywistami i pozytywizm utożsamiający ustawę z prawem jest współwinny udziału niemieckiej nauki prawa w tworzeniu stanu prawnego lat narodowego socjalizmu”

(…)

„Koncepcja ustawowego bezprawia i ponadustawowego prawa nie jest jedynie teorią zamkniętą w czasie. (…) Jej założenia dają w wyjątkowych sytuacjach możliwość eliminowania aktów prawnych, które ewidentnie zaprzeczają elementarnym zasadom sprawiedliwości. Delegalizacja przepisów nieludzkich może być dokonana na gruncie norm prawa krajowego, bez uciekania się do norm prawa międzynarodowego, często dostarczających olbrzymich problemów podczas ich stosowania.”

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją osobistą propozycją

Poniżej nadesłany w dniu 16 V 2018r. komentarz na powyższy artykuł w sprawie Formuły Rad Brucha:

“Szanowna Pani, Pragnę zwrócić uwagę Pani, na niezwykłe znaczenie Formuły  Radbrucha . Otóż ma ona w sobie tak wielką moc prawną, że nokautuje sędziów zasłaniających się prawem, ustawami,  przepisami, o ile te prawa są niesprawiedliwe . Jednakże aby ta moc  sprawcza Formuły Radbrucha została wyzwolona, musi ona być  zastosowana przez broniące się nią osoby WE WŁAŚCIWYM CZASIE, do którego nasz adwersarz w sporze prawnym nie może być uprzedzony .
Sędzia wcześniej, czy później zasłoni się złamaniem przez nas złego prawa, w swoim KOŃCOWYM WYWODZIE zmierzającym do uzasadnienia niekorzystnego dla nas wyroku i to jest ten właściwy czas, na ostateczną obronę – nad prawem wyżej stoi sprawiedliwość ( oczywiście jak mamy pewność, że mamy ją za sobą ).” Krzysztof Kornatowicz

Polecam róneiż: “List otwarty do Sędziów Prokuratorów i Prawników! Czas na rachunek sumienia! Czas na powołanie Narodowego Instytutu Prawa Naturalnego!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/05/17/list-otwarty-do-sedziow-prokuratorow-i-prawnikow-czas-na-rachunek-sumienia-czas-na-powolanie-narodowego-instytutu-prawa-naturalnego/