2018 09 03 ORĘDZIE z Krakowa! Idziemy do Wyborów Samorządowych 2018!

Plik w pdf do pobrania, wydrukowania i zebrania podpisów do Sejmiku Małopolskiego. https://lexnaturalispolska.files.wordpress.com/2018/08/lista-podpisc3b3w-do-sejmika.pdf W celu złożenia zebranych podpisów prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na nr tel. 697357009 (Teresa Garland)

Program wyborczy tu: https://lexnaturalispolska.wordpress.com/2018/09/02/kw-stowarzyszenia-lex-naturalis-program-wyborczy-do-wyborow-samorzadowych-ad-2018/

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Lex Naturalis, Barbara Łopacińska, tel. 666566077, stlexnaturalis@gmail.com

Annunci

MAMY TO! Polska Doktryna Gospodarcza! Oto ona: Integralny Rozwój Gospodarczy czyli Prawo do rozwoju jako postulat Prawa Naturalnego oraz Deklaracji ONZ z 1986 roku!

MAMY TO! Polska Doktryna Gospodarcza! Oto ona: Integralny Rozwój Gospodarczy czyli Prawo do rozwoju jako postulat Prawa Naturalnego oraz Deklaracji ONZ z 1986 roku!

Ze specjalną dedykacją dla naszej nieustraszonej „czołowej szpicy” w walce o POLSKĄ DOKTRYNĘ GOSPODARCZĄ Panu Józefowi Kamyckiemu szczególnie polecam…..

Na obecnym etapie działań naszych patriotycznych grup eksperckich pojawiło się pytanie na temat Polskiej Doktryny Gospodarczej. Jaka ona być powinna?

Polska Doktryna Gospodarcza powinna być oparta na interdysyplinarnych czynnikach, nie tylko gospodarczych ale i społecznych, moralnych i religijnych. Taką koncepcją jest Integralny Rozwój Gospodarczy. Zgodnie z tą koncepcją naczelnymi zasadami ekonomicznymi powinny być: ZASADA POKRYCIA POTRZEB SPOŁECZNYCH oraz ZASADA RÓWNOWAGI pomiędzy współmiernością dóbr i potrzeb. Punktami odniesienia do poszukiwania praktycznych rozwiązań społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych winna być Katolicka Nauka Społeczna, Prawo Naturalne oraz należy wykorzystać Deklarację o prawie do rozwoju przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 4 XII 1986r. Nie zapominajmy również o prawie do samostanowienia narodów.

Prof. Dr hab.ks.Tadeusz Guz w jednym ze swoich wykładów tak wypowiada się na temat ekonomii: „Mnie się wydaje, że kryzys ekonomiczny świata to jest genialna szansa dla obudzenia się ludzkości, że jeśli ktoś myśli czy ktoś dąży do wielkich ideałów, to on wie, że pieniądz nigdy nie był źródłem ani nie może być istotą, ani nigdy nie może być najważniejszym celem ekonomii, tylko właśnie – Bóg i człowiek. Od nich się wszystko rozpoczęło i w nich się powinno wszystko rozegrać: Bóg i człowiek powinni być najwyższymi celami ekonomii. Dopiero wtedy będzie największy dobrobyt ekonomiczny świata.”

Ja mam nadzieję że ta właśnie maksyma będzie przyświecać wszystkim tym którzy tworzą Polską Doktrynę Gospodarczą.

W książce pt.”Ekonomia polityczna a matematyka” Seweryn Żurawicki pisze: „Przedmiot dociekań ekonomicznych ulegał na przestrzeni dziejów różnym metamorfozom. Dociekania ekonomiczne ogarniały przede wszystkim to, co na odcinku życia gospodarczego wydawało się dla danej epoki rzeczą najważniejszą. Dla merkantylistów przedmiotem dociekań był przede wszystkim handel zagraniczny, dla fizjokratów – produkcja rolna, dla Smitha – czynniki wpływające na wzrost bogactwa globalnego, dla Ricarda – wpływ wzajemnego stosunku płac, zysków i minimalizacji kosztów produkcji. Dla Marksa natomiast przedmiotem dociekań stały się przede wszystkim prawidłowości rozwoju gospodarczego.”

W ciągu wielowiekowych dociekań nad poszukiwaniem rozwiązań w ekonomii, wielcy naukowcy i myśliciele pochylali się nad wieloma aspektami działalności gospodarczej państw, często niestety w interesie organizujących życie gospodarcze i społeczne wąskich klik. Być może więc celowo „przeoczono” (oprócz doktryn Katolickiej Nauki Społecznej) człowieka i jego dobro jako istoty duchowo-cielesnej. A to właśnie CZŁOWIEK jako ISTOTA DUCHOWO-CIELESNA powinien być podstawowym CELEM ekonomii. Czy naszym patriotycznym ekspertom uda się stworzyć Polską Doktrynę Gospodarczą na miarę naszej wielkiej polskiej cywilizacji, którą potem powielą inne narody świata?

W dociekaniach naukowców zajmujących się badaniem rozwoju gospodarczego (nie mylić ze wzrostem gospodarczym bo to są dwie różne rzeczy)  naukowcom jakby brakowało integralnego czyli całościowego ujęcia rozwoju ludzkości z uwzględnieniem jej aspektów materialnych i duchowych. Takie podejście całościowe proponuje w swojej książce pt. ”Integralny Rozwój Gospodarczy” wybitny polski profesor Czesław Strzeszewski, a ja proponuję aby tytuł tej właśnie książki czyli „Integralny Rozwój Gospodarczy” stał się Polską Doktryną Gospodarczą!

Prof. Czesław Strzeszewski w w/w książce pisze: „Porządek społeczny wymaga ciągłego zastosowywania niezmiennych zasad naturalnoprawnych do konkretnej rzeczywistości. Do takich praw społeczności ludzkiej, zakorzenionych mocno w prawie naturalnym, ale „odkrytych” dopiero w czasach najnowszych, należy prawo do rozwoju, w szczególności rozwoju gospodarczego”. Str.162-163

„Integralny Rozwój Gospodarczy jest, w istocie, aspektem gospodarczym rozwoju całokształtu kultury ludzkiej. Każdy zaś przejaw kultury pociąga za sobą pewne konsekwencje, wiąże się z pewnymi zjawiskami gospodarczymi, jest równocześnie przyczyną i skutkiem tych zjawisk. Życie gospodarcze stanowi cząstkę życia społecznego, jednak tak przenika wszystkie przejawy tego życia, że nie może być od niego wyizolowane. W dążeniu do czystości dyscyplin naukowych rozdzielono ekonomikę od socjologii. Stało się to możliwe tylko w ramach ciasnych teorii statycznych obu nauk. Teoria rozwoju, wprowadzając pierwiastki dynamiczne, obala granice dzielące te nauki. Teoria rozwoju społecznego nie da się oddzielić od teorii rozwoju gospodarczego, zwłaszcza wówczas gdy obie teorie ujmie się jako teorie rozwoju integralnego. Okazuje się wówczas, że mamy do czynienia z jedną teorią która ma różne aspekty: gospodarczy, społeczny, kulturalny, moralny, religijny.” Str.197-198

„Dążenie do zaspokojenia swych potrzeb jest u człowieka wyrazem jego naturalnych skłonności, jest postulatem prawa naturalnego”. Str 181

„Dlatego też ZASADA POKRYCIA POTRZEB SPOŁECZNYCH powinna być uznana za naczelną zasadę ekonomiczną. Ponieważ zaś pokrycie potrzeb następuje przy pomocy dóbr gospodarczych, a należyte zaspokojenie potrzeb wymaga współmierności dóbr i potrzeb, należy przyjąć drugą ZASADĘ ekonomiczną – ZASADĘ RÓWNOWAGI pomiędzy tymi dwiema wielkościami”. str182

„Politykę gospodarczą państwa powinny orientować POTRZEBY LUDZKIE jako najbardziej obiektywny CEL bezpośredni rozwoju gospodarczego. (…)  Planowanie rozwoju gospodarczego nie może jednak uznać rozwoju za cel sam w sobie. Jest on jedynie środkiem do zaspokojenia potrzeb materialnych i duchowych”. Str187  W świetle powyższej doktryny gospodarczej mój postulat zasiłku dla każdego bezrobotnego jest jak najbardziej racjonalny i konieczny. Nie jest to rozdawnictwo, lecz zaspokojenie materialnej potrzeby przetrwania bezrobotnego!

Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 4 grudnia 1986 roku, przyjęło Deklarację o Prawie do Rozwoju. Link do oryginału w wersji angielskiej bo w polskiej nie znalazłam…:  http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm

Powyższą Deklarację ujął również Parlament europejski w swojej Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie milenijnych celów rozwoju – określenie ram po 2015 r.: „L.  mając na uwadze, że Deklaracja o prawie do rozwoju z 1986 uznaje rozwój za podstawowe prawo człowieka; mając na uwadze, że deklaracja ta zobowiązuje do podejścia „opartego na prawach człowieka”, charakteryzującego się realizacją wszystkich praw człowieka (gospodarczych, społecznych, kulturowych, obywatelskich i politycznych), a także do wzmocnienia współpracy międzynarodowej;” źródło: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0283+0+DOC+XML+V0//PL

A tak pisze Lucyna Mączka o ONZtowskiej „Deklaracji prawa do rozwoju” w książce pt.”Gospodarka globalna u progu XXI wieku”. Wyd. AE, Kraków 2003: „Stanowisko wielu rozwijających się państw pozaeuropejskich w kwestii praw człowieka jako integracyjnej części demokracji, a także procesu demokratyzacji koncentrowało się w minionych dekadach wokół zmian strukturalnych i konieczności stworzenia sprzyjających warunków do ich wprowadzenia. Punkt wyjścia bowiem do dyskusji czym są i w jaki sposób winny być realizowane te prawa stanowił problem godnych warunków życia jednostki. Tym samym w centrum uwagi stanęła sprawa ekonomicznych i społecznych warunków egzystencji. W wyniku dialogu kraje rozwijające wysunęły koncepcję tzw. prawa do rozwoju. Rezultatem było przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji o prawie do rozwoju (4.12.1986r.), w którym prawa człowieka występują w kontekście gospodarczego, społecznego i kulturalnego rozwoju ludów i społeczeństw. Istota tego rozwoju sprowadza się do stopniowego usuwania barier na drodze do pełnego korzystania z praw promowanych przez kraje rozwinięte.

Prawa polityczne i obywatelskie, łącznie z prawem do rozwoju, których przestrzęganie jest uznawane za podstawową cechę demokracji, są również czynnikiem swobodnego rozwoju gospodarczego. Obecnie (mój przypis: książka z 2003 roku) przeważają opinie, że jedynie postępująca demokratyzacja, stopniowe wprowadzanie gruntownych zmian systemowych jest w stanie stworzyć bazę dla realnego wzrostu, dla walki z głodem, zacofaniem, przeludnieniem w krajach rozwijających się. Uznano, że  niezależnie od wykorzystania myśli i osiagnięć naukowych Zachodu, wszelkie wysiłki i pomoc z zewnątrz nie przyniosą zadawalających efektów, jeśli nie będą wspierane przez wewnętrzną ewolucję w samych państwach rozwijających się”.str 13-14

Polecam w pdf książkę Profesora Czesława Strzeszewskiego pt.”Integralny Rozwój Gospodarczy” w dwóch plikach pdf. Poniżej linki do plików w których między innymi na stronie 27 (cz1z2) wskazane są różnice pomiędzy ”rozwojem gospodarczym” a „wzrostem gospodarczym”:

Cz1z2 https://akademiapolityczna.files.wordpress.com/2018/02/strzeszewski-cz1z2-integralny-rozwoj-gospodarczy.pdf

Cz2z2 https://akademiapolityczna.files.wordpress.com/2018/02/strzeszewski-cz2z2-integralny-rozwoj-gospodarczy.pdf

Tu link do Katolickiej Nauki Społecznej w pdf, również autorstwa wybitnego Profesora Czesława Strzeszewskiego (pisał też pod pseudonimem Stanisław Jarocki).

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/02/24/rozsylac-i-studiowac-katolicka-nauka-spoleczna-w-pdf/

Teresa Garland

Powyższy artykuł jest moją propozycją działań dla ekspertów tworzących Polską Doktrynę Gospodarczą

Deklaracja Woli Polaka!

TO JEST NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W TWOIM ŻYCIU KTÓRY ZADECYDUJE O PRZYSZŁOŚCI TWOJEJ,  TWYCH DZIECI, POLSKI I POLAKÓW!

Deklaracja Woli Polaka do pobrania w pdf , wydrukowania, wypełnienia i złożenia w swojej gminie! Pobierz tu: DEKLARACJA WOLI POLAKA

Działając na podstawie:

prawa naturalnego, prawa do samostanowienia narodów oraz na podstawie Polskiej Konstytucji

Jako człowiek – istota duchowo-cielesna, z jej przyrodzonymi prawami, deklaruję stosować się tylko do tych praw stanowionych które nie są sprzeczne z prawem naturalnym. Jeśli prawo stanowione jest sprzeczne z prawem naturalnym obywatele mają prawo do nieposłuszeństwa.  Tego samego wymagam od Państwa Polskiego i wszystkich jego instytucji.

Art.4 § 1 Polskiej Konstytucji mówi: Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Art.4 § 2 Polskiej Konstytucji mówi: Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

W związku z podstępną podmianą demokratycznie wybranego przez Polaków w roku 2015 rządu, na uzurpatorski rząd zdrady (nie wybrany demokratycznie przez Naród Polski) który objął władzę w Polsce w dniu 7 grudnia 2017 roku,

Informuję iż,

nie uznaję obecnych uzurpatorskich władz zarządzających Polską które konsekwentnie działają na szkodę Narodu Polskiego i naruszają Polski Interes Narodowy. Za pomocą merkantylistycznego prawa demontuje się Państwo Polskie i oddaje się Polaków w definitywną niewolę OBCYM, łamiąc jednocześnie naturalne prawa człowieka jako istoty duchowo-cielesnej. Żądam od Prezydenta natychmiastowego rozwiązania Sejmu i Senatu oraz ogłoszenia nowych demokratycznych wyborów.

Jednocześnie jako obywatel Polski, odpowiedzialny za siebie oraz za przyszłe pokolenia Polaków, widząc coraz większą monopolizację władzy ze strony rządzących i chęć niedopuszczenia szerszej rzeszy obywateli do decydowania o swoim własnym państwie, (za Papieżem Piusem XII przypominam Kościołowi o jego obowiązku ratowania człowieka przed wszelkimi totalitaryzmami państwowymi) wnioskuję do Arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego o opiekę i ochronę dla Grupy Inicjatywnej podczas tworzenia Tymczasowego Polskiego Rządu Patriotycznego w Krakowie.  Rząd ten utworzony zostanie z polskich patriotów i będzie działał do momentu wyłonienia LEGALNEGO rządu Polskiego w nowych demokratycznych wyborach. Głównymi celami Rządu Tymczasowego będą: przejęcie sterowania Państwem Polskim, odzyskanie pełnej suwerenności naszej Ojczyzny Polski,  dbanie o dobro wspólne Narodu Polskiego i wszystkich jego obywateli oraz wprowadzenie (za pomocą dekretu prezydenckiego) NOWEGO, godnego CZŁOWIEKA prawa opartego na fundamencie Prawa Naturalnego, czyli Nowej Konstytucji. Po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów tej deklaracji, Tymczasowy Polski Rząd Patriotyczny w Krakowie Z WOLI NARODU POLSKIEGO przejmie legalnie władzę!

Zobowiązuję Prezydenta Andrzeja Dudę o pilne (do 48 godzin) uznanie Tymczasowego Polskiego Rządu Patriotycznego który powstanie w Krakowie, a gdyby tego nie zrobił to wnioskuję o postawienie go przed Trybunałem Stanu za zdradę Polaków i Ojczyzny naszej Polski. Wyrażam zgodę aby w takiej sytuacji obowiązki jego przejął Naczelny Dowódca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na czas przejściowy 3 miesiące – do momentu nowych demokratycznych wyborów i wyłonienia nowego LEGALNEGO rządu POLSKIEGO.

Zgadzam się na wprowadzenie w Polsce  Nowej Konstytucji opartej na fundamenie Prawa Naturalnego, zgodnej z zasadami miłości bliźniego, uczciwości, sprawiedliwości, solidaryzmu społecznego i pomocniczości, do których to zasad osobiście obiecuję się stosować.

Zobowiązuję Urząd Gminny do rozprowadzenia niniejszej deklaracji wśród wszystkich mieszkańców Gminy, jednocześnie proszę o pisemne poinformowanie mnie o dacie i  miejscu podliczania deklaracji.

Podpis

PILNE! Wydrukować w dwóch ezgemplarzach i oba podpisać. Jeden egzamplarz złożyć na dzienniku podawczym w swojej gminie a na drugim egzemplarzu poprosić o gminną pieczątkę (to jest dowód przyjęcia przez gminę wraz z wpisaniem daty). Ten otrzymany z gminy z pieczątką skserować i „oryginał” zachować u siebie w domu a ksero przesłać listem poleconym (najlepiej z potwierdzeniem odbioru) na adres: Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. Podliczanie głosów czyli rejestrowanie deklaracji (nadanie numeru każdej deklaracji którą obywatel z powrotem zabierze  do domu) odbędzie się w dniu i miejscu ogłoszonym przez Grupę Inicjatywną, która prześle tę informację do gmin, których obowiązkiem będzie poinformowanie o tym WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW którzy zgłosili deklaracje na dziennik podawczy.  Zanim wypełnisz skseruj i podaj dalej! Deklarację można pobrać ze strony: https://infokracja.wordpress.com/2018/08/11/deklaracja-woli-polaka/  lub pisząc na adres:  teresagarland@fidespolska.pl

Teresa Garland

p.s. Powyższa deklaracja jest moją osobistą propozycją działania

WOLNE MEDIA i EDUKACJA oparta na PRAWDZIE są niezbędnymi warunkami do wprowadzenia w Polsce DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ na wzór szwajcarski!

Uważam że w Polsce powinniśmy wprowadzić demokrację bezpośrednią na wzór szwajcarski, oczywiście z pewnymi zmianami przystosowywującymi do polskich realiów. Trzeba zmienić zasady referendum, wprowadzając w Polsce DEMOKRACJĘ (w miejsce obecnej PARTIOKRACJI) umożliwiającą Polakom kontrolę nad rządem poprzez referendum umożliwiając tym samym KASOWANIE niekorzystnych dla obywateli polskich ustaw oraz OBOWIĄZKOWE procedowanie i przegłosowywyanie przez SEJM ustaw zgłaszanych przez obywateli.

Polecam książkę: „Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? autor Mirosław Matyja. Nie zgodzę się z opinią niektórych osób że ludzie są głupi i że z tego powodu demokracja nie zafunkcjonuje bo głupi ludzie doprowadzą kraj do upadku, czego niestety dowody widać w polskiej polityce ostatnich 30 lat….

Problem jednak w mojej opinii polega jednak na tym że w Polsce zawłaszczono nam media i ogłupiono naród i dlatego właśnie większość społeczeństwa jest głupia. Dlatego musimy skoncentrować się na odzyskaniu mediów i to będzie pierwszy krok aby uświadomić naród.

Pamiętam kiedy 20 lat temu oglądałam programy w telewizji szwajcarskiej gdzie zostałam zaszokowana dyskusjami odbywającymi się w TV. To były poważne merytoryczne i grzeczne dyskusje chociaż również i spierano się mocno miedzy sobą. U nas takich poważnych rzeczowych i obiektywnych dyskusji i debat w TV nie ma i to jest właśnie problem.

Dodatkowo cała edukacja w Polsce została przejęta i manipuluje się świadomością młodych Polaków złymi programami szkolnymi. Nie uczy się w Polsce przedmiotów które służą do rozpoznawaniu fałszu i kłamstwa takich jak filozofia, propedeutyka filozofii, logika, łacina (która uczy precyzyjnego wyrażania myśli) itp. Zrobiono to celowo aby Naród Polski nie mógł dociec do PRAWDY i nie był w stanie rozeznać się w realiach w których żyje i aby nie wiedział jak je zmienić. Tymczasem to proste. Trzeba całą edukację oprzeć na PRAWDZIE a nie na IDEOLOGIACH. Takie przedmioty jak filozofia, propedeutyka filozofii, logika, łacina powinny być wdrożone natychmiast na każdym poziomie nauczania od przedszkola poczynając. Musimy dać młodym Polakom narzędzia do rozpoznawania prawdy. Wtedy demokracja zafunkcjonuje. Tu moje słów kilka do profesury: https://www.youtube.com/watch?v=XDetowIpRKw

Na przykład Szwajcar od dziecka jest konfrontowany z wysoko pojętą postawą obywatelską. Stąd demokracja bezpośrednia to dla nich chleb powszedni. A czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starośc trąci. Od maleństwa trzeba dzieciom wkładać do głowy filozofię i logikę. Słyszałam że dzieci to nieraz logiczniej myślą niż dorośli. Od minuty 4 polecam wykład filozoficzny w formie katechezy dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=i0NPVvD-qoU

Mając nadzieję że w pewnym momencie dziejowym dojdzie do władzy opcja polska, oraz zdając sobie sprawę z tego że nie mamy nauczycieli zdatnych do masowego nauczania powyższych poważnych i najważniejszych przedmiotów w szkołach, trzeba będzie przygotować wykłady i nagrać je, które następnie każda szkoła będzie musiała OBOWIĄZKOWO wyświetlać uczniom w ramach zajęć właśnie z tych w/w przedmiotów.

Przypominam że „Z potrzeby kontroli administracji państwowej, nie zaś z ustawodawstwa, wyrosła w okresie średniowiecza rola przedstawicielstwa narodowego. (…) Zachodzi tylko pytanie, jaki ma mieć zakres owa kontrola i jakie mogą być jej środki. (…) Kontrola administracji państwowej musi być kontrolą wszechstronną i skuteczną. Nie jest zupełną, jeżeli ogranicza się tylko do finansów państwowych, ani tylko do legalności aktów administracyjnych. Musi obejmować ich CELOWOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ. Nawet zatrzymując się w obrębie panującego prawa można państwo doprowadzić do ruiny. Kontrola państwowa pozbawiona skuteczności nie jest w ogóle kontrolą.” cytat z książki Edwarda Dubanowicza pt.„Ku stałemu ustrojowi państwa Polskiego.” Str.151 i 152

Przedstawicielstwo narodu, czyli odpowiednik naszego obecnego sejmu, powstało w średniowieczu, w celu kontroli administracji państwowej. Nie było wtedy mowy o uchwalaniu żadnych ustaw… a co się dzieje teraz? Otóż ci wybrańcy, zamiast kontrolować biurokrację i administrację państwową, to oni ją jeszcze tworzą, chronią i wspierają! Tworzą ustawowo w naszym imieniu?? ciągle nowe nakazy, zakazy, rozporządzenia, a w celu ich egzekwowania, mnożą nowe instytucje biurokratyczne, czasem całkiem zbędne i nie mające nic wspólnego z interesem Polski jako kraju, ani też z interesem ogółu naszego społeczeństwa.

Jeśli więc Sejm przeszedł na stronę biurokratów, to teraz my obywatele, powinniśmy się obowiązkowo zająć kontrolą, redukcją i reorganizacją biurokracji i administracji państwowej, bo nikt inny w Polsce tego nie zrobi, jeśli nie zrobimy tego my sami.

A oto co teraz się dzieje w Sejmie: “„Merkantylizm” z opisu Hernando de Soto opiera się na metodzie produkowania praw i ustaw, które są kpiną z najbardziej elementarnych zasad demokratycznych.

Musimy wprowadzić w Polsce DEMOKRACJĘ BEZPOŚREDNIĄ!

Teresa Garland

p.s. Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią

DEMOKRACJA czy DYKTATURA! Oto dylematy nowoczesngo Polaka!

Dwa lata temu napisałam artykuł pt. „JAK ZJEDNOCZENIA POLAKÓW NIE BĘDZIE TO BĘDZIE DYKTATURA!” https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/08/17/jak-zjednoczenia-polakow-nie-bedzie-to-bedzie-dyktatura/

gdzie pisałam o tym że jak Naród Polski się nie zjednoczy i nie przejmie władzy w kolejnych wyborach to będziemy mieli dyktaturę bo rządy PISu tak docisną podatkami, inwigilacją, akcyzą itd. że Naród Polski w pewnej chwili nie wytrzyma, zrobi rewolucję, a wtedy do gry wejdzie Wojsko, przejmie władzę i będziemy mieli DYKTATURĘ!

Otóż w mojej opinii ten moment się zbliża! Zjednoczenia narodu polskiego żeby wspólnie pójść do DEMOKRATYCZNYCH wyborów nie widać….. na dodatek grupa sędziów wywrotowców robi wszystko żeby spowodować w Polsce wojnę domową czyli osłabić nasze BEZPIECZEŃSTWO…. a Wojsko ma zapisane w Konstytucji art.26 paragraf 1: „Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu BEZPIECZEŃSTWA i nienaruszalności jego granic.”

Czy już wkrótce będziemy pod rządami dyktatury wojskowej? Na to się zanosi!

Definicja o dyktaturze z „Encyklopedii Powszechnej dla Wszystkich” z roku 1936 (Trzaska, evert, Michalski) str 137:

„Dyktator – 1.urząd nadzwyczajny w starożytnym Rzymie, nadawany przez Senat w razie wielkiego niebezpieczeństwa i w ściśle określonym celu; 2.absolutny władca; 3.mąż stanu rządzący samowładnie, nie liczący się z urządzeniami parlament”

„Dyktatura – przejściowa nieograniczona władza jednostki, grupy lub klasy społecznej.”

Analizując z powyższej definicji znaczenie dyktatury można wywnioskować że my już jesteśmy obecnie pod rządami DYKTATURY PARLAMENTARNEJ: „nie liczący się z urządzeniami parlament”, a wkrótce prawodpodobnie wejdziemy w inny rodzaj dyktatury: DYKTATURĘ WOJSKOWĄ: „urząd nadzwyczajny w starożytnym Rzymie, nadawany przez Senat w razie wielkiego niebezpieczeństwa i w ściśle określonym celu”.

Czy my na pewno tego chcemy? Czy możemy jeszcze coś zrobić żeby to się nie stało?  Niech każdy się nad tym zastanowi! Może warto się jednak zjednoczyć i pójść wspólnie do wyborów? Z tego co mi wiadomo to poprzez stronę www.bastiondialogu.pl zbierają się polskie siły polityczne.

A poniżej kilka zasłyszanych informacji na temat dyktatury wojskowej i żywota pod rządami dyktatorskimi. Wcale nie jest tak różowo…..

Dyktatura wojskowa to władza oparta na sile. Koniec z wolnością słowa. Koniec z nocnymi imprezami; będziemy mieli godzinę policyjną. Masowe aresztowania. Blokada internetu. Brak swobody poruszania się po kraju (prawdopodobnie będzie konieczne pozwolenie). Bezsądowe przeszukania i aresztowania w każdym domu które uzna za stosowne dyktatorska władza. Podobno też siłowe przejmowanie własności? Zastanówcie się ludzie czy Wy na pewno tego chcecie?

Polaku co wybierasz? ZJEDNOCZENIE do wyborów samorządowych w 2018 roku w celu wejścia do samorządów a w następnym roku do Sejmu i wprowadzenia w Polsce prawdziwej DEMOKRACJI czy preferujesz dalsze trwanie w ROZBICIU i w KŁÓTNIACH?

W mojej opinii brak wprowadzenia w Polsce jak najszybciej prawdziwej DEMOKRACJI spowoduje że Wojsko Polskie w celu ratowania Polski będzie musiało wprowadzić dyktaturę wojskową…….

Teresa Garland

p.s. Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią i refleksją

Panowie ze SŁUŻB! Czas na ujawnienie TAJNYCH UMÓW! Albo Jesteście z nami albo przeciwko nam!

Ograbianie Narodu Polskiego i wpychanie go w coraz większą nędzę i zniewolenie jest możliwe tylko dzięki zatajaniu umów podpisywanych przez zarządzających Polską ludźmi. Podpisują oni tajne umowy (rzekomo w imieniu Narodu Polskiego) umowy o których społeczeństwo Polskie nie ma pojęcia, a rządzący rzekomo nie mogą o nich mówić! Jak tak można! Co to znaczy?! My Naród Polski mamy prawo wiedzieć w co nas pakują i co się w naszym imieniu podpisuje!

Koniec z tajemnicami! WSZYSTKO MUSI BYĆ UJAWNIONE! Wróg jest silny tylko dlatego że istnieje TAJEMNICA! Tylko wtedy gdy tajemnica naszych wrogów zostanie ujawniona – Naród Polski (w obliczu tak wielkiego szwindlu), w celu ratowania Polski się zjednoczy – a wróg zostanie wtedy definitywnie pokonany!

Mam nadzieję że służby dopełnią swoich obowiązków w stosunku do Narodu Polskiego a niekoniecznie w stosunku przełożonych i że nie będzie powtórki z zamachu smoleńskiego!!!

Jaki skowyt powstał kiedy niedawno ujawnione zostały nominatywy osób – polskich tajnych służb działających w świecie. Jeden z czołowych polskich geopolityków (którego zresztą bardzo cenię) był tym faktem oburzony i powiedział że tajne służby to największe „aktywo” Państwa Polskiego. Owszem mogłabym się z tym zgodzić jeśli to „aktywo” działałoby w interesie Polski i Polaków, ale tak chyba nie jest skoro doszło np. do katastrofy smoleńskiej!

Nie sądzę żeby w interesie Polaków konieczne było wybicie polskiej elity rządowej! Jak te służby działały że nie potrafiły zneutralizować tak potężnego ataku na Polskę? Kiedy zostanie zamknięty i osądzony ten słynny polski prominent na wysokim stanowisku o którym pisał niemiecki pisarz w swej książce na temat zamachu smoleńskiego którego to pisarza potem ponoć zamordowano? Na Węgrzech, w węgierskich tajnych służbach kilku najwyższych rangą rosyjskich szpiegów zamknięto dla przykładu i osądzono. Dzięki temu reszta zaczęła współpracować w imię węgierskich interesów. Kiedy w Polsce zostanie to zrobione?

Zakładając że istnieją jeszcze jakieś propolskie tajne służby to może warto byłoby aby sporządziły one i upubliczniły listę wewnętrznych wrogów w Polsce? Wskazując KTO jest KOGO przedstawicielem na Polskę? Mam na myśli upublicznić KTO jest przedstawicielem GRU na Polskę? KTO jest przedstawicielem KGB na Polskę? KTO jest przedstawicielem SYJONISTÓW na Polskę (choć tych możemy się domyślać…)? KTO jest przedstawicielem włoskej MAFII na Polskę? Przynajmniej obywatele wiedzieliby kogo się wystrzegać…. ja tak bym właśnie widziała działanie PRAWDZIWYCH polskich tajnych służb.

Tymczasem po internecie krążyła niedawno anegdota jakoby Amerykanie zrezygnowali z założenia (czy z rozbudowania?) w Polsce swojego wywiadu kiedy zorientowali się ilu jest Rosjan w POLSKICH strukturach biurokratycznych na WSZYSTKICH szczeblach…… od gmin począwszy na najwyższych stanowiskach skończywszy… Jeśli tak jest to ja bym załatwiła tę kwestię jedną USTAWĄ zarządzającą OBOWIĄZKOWE upublicznienie życiorysów WSZYSTKICH urzędników państwowych oraz życiorysów ich przodków do trzeciego pokolenia wstecz ze szczególnym uwzględnieniem pochodzenia etnicznego!

Ponadto wszyscy na świecie wiedzą że Polska posiada jedne z największych złóż naturalnych na świecie a lud polski tego nie wie! Czy tajne służby nie powinny w imię przetrwania Narodu Polskiego i w celu jego konsolidacji przed nadchodzącym dla Polski Armagedonem na terenach Polski (o którym Polacy oczywiście nie wiedzą) , ujawnić wszystkich podpisanych przez rządzące do tej pory kliki tajnych umów poprzez które jesteśmy jako naród zniewalani i wyzyskiwani a jako Państwo Polskie unicestwiani?

Dziękując służbom za poświęcenie i trud przy wykonywaniu tej szczególnie niebezpiecznej i ważnej dla przetrwania Narodu Polskiego pracy, pozostawiam do przemyśleń…. życząc odwagi i właściwych decyzji zgodnych polskim interesem narodowym!

Teresa Garland
p.s. Powyższy artykuł jest moją osobistą propozycją.

 

Czy Polacy dorośli do DEMOKRACJI czy nadal wolą być rządzeni z za KULIS przez MAFIE SŁUŻBY i LOŻE?

Zacznę od tego że w Polsce, ani państwo Polskie ani urzędujące w naszym państwie „elity” nigdy nie były rzecznikami Polskiego ludu. Dlatego jesteśmy tak gnębieni i ograbiani. Rozwój gospodarczy kraju i dobrostan jego obywateli są pochodną wolności politycznej i demokracji – których w Polsce brak. Niezależnym i suwerennym obywatelom którzy ciężko pracują, żeby utrzymać państwo i biurokrację, wyrzekającym się przez to własnej godnej egzystencji, powinno zostać zwrócone PRAWO do podejmowania decyzji i UDZIAŁ w życiu politycznym kraju w ramach DEMOKRACJI!

„Bo właśnie wolność polityczna jest tym co umożliwia ocenę, doskonalenie lub korygowanie wszelkich instrumentów polityki które zawodzą w praktyce. Wolność gospodarcza jest odpowiednikiem wolności politycznej, i tylko wtedy, gdy obydwie są jednością – jak dwie strony tej samej monety  – mogą spełniać rzeczywiste funkcje. (…) Zadaniem władzy politycznej jest zagwarantowanie, by wszyscy przestrzegali reguł gry po to, by ich działania były uczciwe, a decyzje suwerenne. Wymaga to zgody i poparcia tych ludzi, którzy pragną takich zasad, i jest to osiągalne jedynie w demokracji.” H.de Soto”Inny szlak” str.19

Tymczasem w Polsce… wygląda na to że wciąż jesteśmy w łapach tajnych służb, mafii i loży. Głównie z ramienia Rosji (GRU, KGB) działających w porozumieniu z syjonistami (bankierstwo i korporacje), masonerią i prawdopodobnie z włoską mafią.

Dopóki nie wprowadzimy w Polsce PRAWDZIWEJ demokracji i JAWNOŚCI wszystkich podpisywanych w imieniu Narodu Polskiego UMÓW to tak będzie!

Podczas gdy w wysoko rozwiniętych krajach zachodnich gdzie istnieje demokracja na wyższym niż w Polsce poziomie, rządzący rządzą w interesie społeczeństw (np. w UK), w Polsce rządzą mafie, służby i loże w interesie wąskich klik. H.de Soto pisze:”W większości krajów poza Zachodem, rządy nie dla kozery szukają oparcia w silnych służbach specjalnych, zaś elity żyją za niemalże fortecznymi murami.” „Tajemnica kapitału” str.238

Impulsem do napisania tego artykułu była wypowiedź pewnego bardzo starego prawie dziewięćdziesiącioletniego profesora (chyba rosyjskiej prowenencji) który podczas naszej rozmowy w 2017 roku na jednym ze spotkań elit politycznych w Krakowie (na którym był również Pan Łopuszański promujący wtedy swoją książkę) powiedział mi że „ludzie nie powinni się zajmować polityką i że od tego są służby”. Mnie po prostu wtedy zatkało. Przyzwyczajona do masowej propagandy że niby żyjemy w demokracji, zaczęłam się zastanawiać czy aby na pewno?

Jeżdżąc potem na komisje sejmowe między innymi w sprawie GMO i obserwując poczynania rzekomo „naszych” „demokratycznie” wybranych reprezentantów, zorientowałam się że po pierwsze: nie żyjemy w demokracji tylko w partiokracji, po drugie reprezentanci w Sejmie nie są naszymi czyli Narodu Polskiego przedstawicielami lecz są przedstawicielami przede wszystkim korporacji.

Od kilku już lat Komitet Obrony Demokracji tzw. KOD bronił w Polsce demokracji. A ja się pytam: jak oni mogli bronić czegoś czego w Polsce wtedy nie było i do tej pory nie ma? W POLSCE NIE MA DEMOKRACJI!  DEMOKRACJA to rządy ludu. Tymczasem w Polsce lud nie rządzi, lud w Polsce  jest ubezwłasnowolniony, lud polski żadnego wpływu na władzę nie ma, lud nie żadnej możliwości zdecydowania o tym których kandydatów chciałby do sejmu wprowadzić, lud polski nie ma prawa skutecznie wystawiać swoich kandydatów(!), nie mówiąc już o możliwościach podejmowania przez lud polski jakichkolwiek decyzji. To że mamy niby demokratycznie wybrany rząd to jedna wielka ściema!

W Polsce mamy PARTIOKRACJĘ  albo jak kto woli DEMOKRACJĘ TOTALITARNĄ gdzie zza kulis rządzą tajne służby, mafie i loże w interesie wąskich klik, korporacji oraz OBCYCH.

Poniżej kilka interesujących fragmentów z wywiadu (”Paris Match” 8 IX 1988r.) z byłym szefem wywiadu i kontrwywiadu francuskiego, Aleksandrem De Marenches:

„Chruszczow zaczął sie zastanawiać, może na głos, czy nie należałoby zmienić dogmatu własności chłopskiej. Ale Święta Inkwizycja, to znaczy KGB czuwała. No i przepadł. (…) jeśli w dodatku działalność specjalnych służb sowieckich, KGB i GRU, zostanie poważnie ograniczona we wszystkich państwach zachodnich, to pierwszy przyklasnę panu Grobaczowowi i będę zdania, że należy go popierać. (…) O tak, sowieckie służby specjalne i ich satelici – wie pan, że KGB jest największą firmą ponadnarodową na świecie – oraz GRU, wywiad wojskowy podlegający samemu sztabowi głównemu, nigdy nie były tak aktywne jak od czasu dojścia Gorbaczowa do władzy. Czy Gorbaczow rzeczywiście ma kontrolę nad tymi ludźmi? Nie jest to pewne.” (źródło: „Pokrętne ścieżki – Konfrontacje” wyd.1989r. str17.)

Polacy zamiast kłócić się między sobą powinni się zjednoczyć  i rozpocząć walkę o PRAWDZIWĄ DEMOKRACJĘ! Powinniśmy jako Naród Polski zjednoczyć się przejąć władzę, jeśli nie da się poprzez wybory to bezpośrednio na podstawie art.4 Konstytucji! A Wojsko i Policja powinny nas w tym wspomóc!

Pamiętajcie że WŁADZY NIKT NIKOMU NIE DAJE – WŁADZĘ SIĘ ZDOBYWA! Jeśli społeczeństwo polskie chce władzy to musi się o nią ODWAŻNIE i KONKRETNIE postarać!

Tu link do artykułu na temat służb:

https://akademiapolityczna.wordpress.com/2016/08/23/polskie-sluzby-sa-czy-nie-czy-mamy-dopiero-zbudowac-je/

Poniżej linki do broszury o JOWach oraz do bardzo interesującego wykładu na temat JOWów których idea jest piękna i może być użyteczna, ale nie służy klikom, dlatego promocja tej idei JOWów jest tak deprecjonowana i niszczona:

http://uniqpolimedia.pl/klienci/jow/broszura%20jow%20pw.pdf

O patologii POPIS i sensowności JOW – prof. Mirosław Dakowski

https://www.youtube.com/watch?v=DGKad89S9Qw

Co do prawa poprzez które się w Polsce rządzi i zmienia otaczającą rzeczywistość to niestety Polska w tej chwili jest opętana takimi węzłami prawnymi że jeśli ich nie rozetniemy to po prostu zostaniemy unicestwieni. Żeby to zrobić to musimy się połączyć i przejąć władzę. Innej drogi nie ma. Demokracja w Polsce nie funkcjonuje dlatego że w tej chwili to w Polsce nie ma demokracji tylko jest partiokracja. Obecny sposób tworzenia w Polsce prawa wraz z istniejącą partiokracją powoduje utrzymywanie się zabójczego dla narodów „Merkantylizmu” który z opisu Hernando de Soto opiera się na metodzie produkowania praw i ustaw, które są kpiną z najbardziej elementarnych zasad demokratycznych. Te ustawy służą wąskim klikom, służbom, lożom i mafii! To musimy zmienić. https://akademiapolityczna.wordpress.com/2018/07/05/polska-skrepowana-w-sieciach-prawnych-czas-je-rozciac-zakladajmy-dyskusyjne-kluby-prawne/

 „Z potrzeby kontroli administracji państwowej, nie zaś z ustawodawstwa, wyrosła w okresie średniowiecza rola przedstawicielstwa narodowego. (…) Zachodzi tylko pytanie, jaki ma mieć zakres owa kontrola i jakie mogą być jej środki. (…) Kontrola administracji państwowej musi być kontrolą wszechstronną i skuteczną. Nie jest zupełną, jeżeli ogranicza się tylko do finansów państwowych, ani tylko do legalności aktów administracyjnych. Musi obejmować ich CELOWOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ. Nawet zatrzymując się w obrębie panującego prawa można państwo doprowadzić do ruiny. Kontrola państwowa pozbawiona skuteczności nie jest w ogóle kontrolą.” cytat z książki Edwarda Dubanowicza pt.„Ku stałemu ustrojowi państwa Polskiego.” Str.151 i 152

Teresa Garland

p.s. powyższy artykuł jest moją osobistą refleksją i opinią